Obec Světec

Město, městys, obec, MČ
Okres Teplice

http://www.obec-svetec.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Světec
Zámek 1
417 53 Světec

Datová schránka: hrmba5z
E-mail: ou.svetec@volny.cz, podatelna.svetec@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 07. 2020 Závìreèný úèet Mikroregion Svornost za rok 2019, zpráva o pøezkoumání hospodaøení dobrovolný svazek
29. 06. 2020 Prodej a pronájem nemovitého majetku obce - zámìr
26. 06. 2020 Veøejná vyhláška-Pøívod Labské vody do prostor Doly Bílina
25. 06. 2020 Informace - oznámení zámìru - Plán rozvoje vodovodù a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020
23. 06. 2020 Závìreèný úèet Ústeckého kraje
22. 06. 2020 Usnesení è. 12 ze Zasedání ZO Svìtec dne 17.06.2020
22. 06. 2020 Rozpoètové opatøení è. 2/2020 - Obec Svìtec
22. 06. 2020 Veøejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Svìtec formou opatøení obecné povahy
22. 06. 2020 Opatøení obecné povahy è. 1/2020 - Územní plán obce Svìtec
21. 06. 2020 Pozvánka na jednání Shromáždìní Mikroregionu Svornost
19. 06. 2020 Závìreèný úèet Mikroregion Svornost za rok 2019, zpráva o pøezkoumání hospodaøení dobrovolný svazek
11. 06. 2020 veøejná vyhláška-opatøení obecné povahy
11. 06. 2020 Pozvánka na jednání Shromáždìní Mikroregionu Svornost
10. 06. 2020 Veøejná vyhláška-Pøívod Labské vody do prostor Doly Bílina
05. 06. 2020 Obnova katastrálního operátu - území Pohradice
04. 06. 2020 Program 12. zasedání Zastupitelstva obce Svìtec, konaného 17.06.2020 od 17.30 hod.
03. 06. 2020 Závìreèný úèet Ústeckého kraje
03. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška è. ..." již není dostupný.
02. 06. 2020 Závìreèný úèet Mikroregion Svornost za rok 2019, zpráva o pøezkoumání hospodaøení dobrovolný svazek
01. 06. 2020 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav Chotovenka
01. 06. 2020 Závìreèný úèet obce Svìtec za rok 2019, zpráva o výsledku hospodaøení obce Svìtec za rok 2019
28. 05. 2020 Finanèní úøad - veøejná vyhláška
26. 05. 2020 Prodej a pronájem nemovitého majetku obce - zámìr
26. 05. 2020 veøejná vyhláška-opatøení obecné povahy
14. 05. 2020 Usnesení è. 11 ze Zasedání ZO Svìtec dne 06.05.2020
14. 05. 2020 Opatøení obecné povahy - pøechodná úprava provozu- silnice I/13, Chotìjovice, oprava svodidel
13. 05. 2020 Rozpoètové opatøení è. 1/2020 - Obec Svìtec
13. 05. 2020 Závìreèný úèet obce Svìtec za rok 2019, zpráva o výsledku hospodaøení obce Svìtec za rok 2019
13. 05. 2020 Informace ke zveøejnìným dokumentùm Obce
08. 05. 2020 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
07. 05. 2020 Návrh závìreèného úètu Obce Svìtec za rok 2019,Fin 2-12-M. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení
04. 05. 2020 Obnova katastrálního operátu - území Pohradice
01. 05. 2020 Doplnìní volby do senátu Parlamentu ÈR - informace o zrušení
29. 04. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace obec Kostomlaty pod Milešovkou
27. 04. 2020 Finanèní úøad - veøejná vyhláška
21. 04. 2020 Program 11. zasedání Zastupitelstva obce Svìtec, konaného 6.5.2020 od 17.30 hod.
21. 04. 2020 Návrh závìreèného úètu Obce Svìtec za rok 2019,Fin 2-12-M. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení
07. 04. 2020 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
07. 04. 2020 Veøejná vyhláška - zemìmìøický úøad
06. 04. 2020 Veøejná vyhláška opatøení obecné povahy - Ministerstvo zemìdìlství , Odbor hospodáøské úpravy a ochr
06. 04. 2020 Veøejná vyhláška - daò z nemovitých vìcí
05. 04. 2020 Stanovení minimálního poètu èlenù OVK-Doplòovací volby do Senátu Parlamentu ÈR
19. 03. 2020 veøejná vyhláška-opatøení obecné povahy
17. 03. 2020 Støedodobý výhled rozpoètu Obce Svìtec na období let 2017 - 2021 ( v tis. Kè)
17. 03. 2020 Rozpoètový výhled Obce Svìtec na období let 2017 - 2021
17. 03. 2020 Støedodobý výhled rozpoètu Mikroregion Svornost 2018-2020
17. 03. 2020 Informace o zvìøejnìní Rozpoètu Mikroregionu Svornost na rok 2017 a rozpoètový výhled 2018 - 2020
17. 03. 2020 Oznámení - doplòující volby do Denátu Perlamentu Èeské republiky
16. 03. 2020 Informace ke zveøejnìným dokumentùm
16. 03. 2020 Doplnìní volby do senátu Parlamentu ÈR - informace o zrušení

XML