« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Smlouva o poskytnutí dotace č.1/2021Městys Hostomice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí dotace č.1/2021Městys Hostomice
SMLOUVA o PQSKYTNUTÍ DOTACE
<br> č.1/ 2021
<br> uzavřená podle ustanovení % LC a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve mě ií pozdějších předpisů,mezi smluvními stranami:
<br> Obec Světec se sídlem Obecní úřad Světec Zámek 1,417 53 Světec IČ: 00266612
<br> zastoupená lng.Barborou Bažan1ovou,starostkou
<br> (dále jen „poskytovatel “)
<br> Městys Hostomice Mlýnská 158,417 52 Hostomi IČ: 00266311 zastoupený lvanem Holatou,starostou obce
<br> II (0
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> Článek |.Předmět smlouvy
<br> 1.1.Poskytovatel se touto :mlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci v níže sjednané výši a příjemce se zavazuj 1uto dotaci podporu použít pouze ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí o něho z této smlouvy <.>
<br> Článek II.Účel dotace
<br> 2.1.Dotace je poskytová wanza účelem:
<br> Zajištění běžného provozu MŠ v Chotějovicích <.>
<br> 2.2 <.>
<br> 2.3 <.>
<br> 3.1 <.>
<br> 3.2 <.>
<br> 3.3 <.>
<br> 3.4 <.>
<br> 4.1 <.>
<br> 4.2 <.>
<br> 4.3 <.>
<br> Příjemce je povinen použ
<br> Z poskytnuté dotace lze pouze následující výdaje
<br> :
<br> t dotaci pouze k účelu specifikovanému v čl.II.odst.2.1 <.>
<br> za dodržení zásad hospodárnosti,účelnosti aefektivnosti hradit
<br> lynaložené výhradně pro účely:
<br> a) Zajištění běžného provozu MŠ v Chotějovicích v roce 2021 <.>
<br> Poskytovatel poskytne p českých) <.>
<br> Dotaceje určena na:
<br> Zajištění běžného provoz
<br> článek III.Výše čerpání dotace
<br> říjemci dotaci ve výši 220 000,- Kč (slovy: dvěstědvacetisíckorun
<br>.! MŠ v Chotějovicích v roce 2021 <.>
<br> Dotace bude poskytnutlřormou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce
<br> č.4500001745/8040 ve
<br> Vpřípadě,že příjemce nevyčerpá všechny posk poskytovateli takové fin Světci,a to nejpozději do
<br> Závěrečné vyúčtování pře
<br> ný u Oberbank A6 a to do 3 dnů od podpisu této smlouvy <.>
<br> použije finanční prostředky vrozporu stouto smlouvou nebo ytnuté finanční prostředky na stanovený ...

Načteno

edesky.cz/d/4650342

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz