Obec Světec

Město, městys, obec, MČ
Okres Teplice

http://www.obec-svetec.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Světec
Zámek 1
417 53 Světec

Datová schránka: hrmba5z
E-mail: ou.svetec@volny.cz, podatelna.svetec@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 09. 2019 veøejná vyhláška-opatøení obecné povahy
03. 09. 2019 Støedodobý výhled rozpoètu Obce Svìtec(NÁVRH) na období let 2020 - 2024 ( v tis. Kè)
02. 09. 2019 veøejná vyhláška-opatøení obecné povahy
27. 08. 2019 Nedostateènì urèitì identifikovaní vlastníci
26. 08. 2019 Vyjádøení k žádosti o informaci podle zákona è.106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím
26. 08. 2019 Nedostateènì urèitì identifikovaní vlastníci
26. 08. 2019 Dokument "Veøejná vyhláška - pø..." již není dostupný.
22. 08. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
22. 08. 2019 Oznámení - Veøejné projednání návrhu zmìny územního plánu Bílina
20. 08. 2019 Pololetní úèet Mikroregionu Svornost za rok 2019
20. 08. 2019 Veøejná vyhláška - 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
19. 08. 2019 Vyjádøení k žádosti o informaci podle zákona è. 106/1999 Sb.o svobodném pøístupu k informacím
19. 08. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
19. 08. 2019 veøejná vyhláška-opatøení obecné povahy
17. 08. 2019 Stanovisko k vyhodnocení vlivù územního plánu na životní prostøedí
09. 08. 2019 Dokument "Veøejná vyhláška - pø..." již není dostupný.
07. 08. 2019 Program 7. Zasedání ZO Svìtec, konaného dne 02.09.2019 od 17.15 hod. hasièská zbrojnice Štrbice
07. 08. 2019 Støedodobý výhled rozpoètu Obce Svìtec(NÁVRH) na období let 2020 - 2024 ( v tis. Kè)
07. 08. 2019 Informace k zveøejnìným dokumentùm Obce Svìtec
01. 08. 2019 Pololetní úèet Mikroregionu Svornost za rok 2019
01. 08. 2019 Stanovisko k vyhodnocení vlivù územního plánu na životní prostøedí
27. 07. 2019 Veøejná vyhláška-Oznámení o návrhu opatøení obecné povahy
17. 07. 2019 Veøejná vyhláška-Opatøení obecné povahy
15. 07. 2019 Dokument "Veøejná vyhláška - st..." již není dostupný.
15. 07. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
11. 07. 2019 Veøejná vyhláška-Oznámení o návrhu opatøení obecné povahy
11. 07. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
08. 07. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
08. 07. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
01. 07. 2019 Veøejná vyhláška-Opatøení obecné povahy
28. 06. 2019 Oznámení - Veøejné projednání návrhu zmìny územního plánu Bílina
28. 06. 2019 Dokument "Veøejná vyhláška - st..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
26. 06. 2019 Zámìr Obce Svìtec ve smyslu zákona è.128/2000 Sb., o obcích §39 odst.1 v platném znìní
26. 06. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
25. 06. 2019 Závìreèný úèet Mikroregion Svornost za rok 2018, zpráva o pøezkoumání hospodaøení dobrovolný svazek
25. 06. 2019 Závìreèný úèet Mikroregion Svornost za rok 2018, zpráva o pøezkoumání hospodaøení dobrovolný svazek
25. 06. 2019 Závìreèný úèet Ústeckého kraje
25. 06. 2019 Støednìdobý výhled rozpoètu Ústeckého kraje
24. 06. 2019 Usnesení è. 6 ze zasedání dne 19.6.2019
24. 06. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
22. 06. 2019 Pozvánka na Shromáždìní sdružení Mikroregionu Svornost
21. 06. 2019 Závìreèný úèet Mikroregion Svornost za rok 2018, zpráva o pøezkoumání hospodaøení dobrovolný svazek
21. 06. 2019 Obecnì závazná vyhláška è.1/2019 o místním poplatku za užívání veøejného prostranství
20. 06. 2019 Rozpoètové opatøení è.3/2019
20. 06. 2019 Závìreèný úèet obce Svìtec za rok 2018, zpráva o výsledku hospodaøení obce Svìtec za rok 2018
20. 06. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
20. 06. 2019 Informace ke zveøejnìným dokumentùm
20. 06. 2019 Obecnì závazná vyhláška è.2/2019 o vyjímeèném zkrácení doby noèního klidu

XML