Obec Světec

Město, městys, obec, MČ
Okres Teplice

http://www.obec-svetec.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Světec
Zámek 1
417 53 Světec

Datová schránka: hrmba5z
E-mail: ou.svetec@volny.cz, podatelna.svetec@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 02. 2020 Výzva k vyzvednutí zásilky - Fejtek
28. 02. 2020 Výzva k vyzvednutí zásilky - Hlaváèková Nadìžda
26. 02. 2020 Zpráva o poskytnutí informací podle zákona è.106/1999 Sb.- Mikroregion Svornost za rok 2019
26. 02. 2020 Pozvánka na jednání Shromáždìní Mikroregionu Svornost
26. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace è.9/2020 Mìstys Hostomice
26. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace è.8/2020 Mìstys Hostomice
26. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace è. 1/2020 SH ÈMS - SDH Štrbice
25. 02. 2020 Prodej a pronájem nemovitého majetku obce - zámìr
25. 02. 2020 Usnesení è. 10 ze Zasedání ZO Svìtec dne 19.02.2020
21. 02. 2020 Oznámení o uložení zásilky Kurièaj P.
21. 02. 2020 Oznámení o uložení zásilky Franc M.
18. 02. 2020 Výzva - dotaèní program
17. 02. 2020 Usnesení o naøízení 2. kola elektronické dražby
11. 02. 2020 Stanovení minimálního poètu èlenù OVK-Doplòovací volby do Senátu Parlamentu ÈR
10. 02. 2020 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
08. 02. 2020 veøejná vyhláška-opatøení obecné povahy-dopravní znaèení
07. 02. 2020 Program 10. zasedání Zastupitelstva obce Svìtec, konaného 19.02.2020 od 17.15 hod.
05. 02. 2020 Program 10. zasedání Zastupitelstva obce Svìtec, konaného 19.02.2020 od 17.15 hod.
01. 02. 2020 Rozpoètové opatøení è. 7/2019
01. 02. 2020 Rozpoètové opatøení è.2/2019 Mikroregion Svornost
26. 01. 2020 Rozhodnutí o umístìní stavby - pøívod Labské vody do prostor Doly Bílina
22. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è. 7/2019
22. 01. 2020 veøejná vyhláška-opatøení obecné povahy-dopravní znaèení
20. 01. 2020 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
20. 01. 2020 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
20. 01. 2020 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
15. 01. 2020 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
14. 01. 2020 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
10. 01. 2020 Rozpoèet 2020 - Mikroregion Svornost
10. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è.2/2019 Mikroregion Svornost
09. 01. 2020 Dokument "Výzva k vyzvednut zás..." již není dostupný.
09. 01. 2020 Rozhodnutí o umístìní stavby - pøívod Labské vody do prostor Doly Bílina
06. 01. 2020 Výroèní zpráva za rok 2019 podle Zákona o svobodném pøístupu k informacím
01. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è.6/2019
01. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è.5/2019
01. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è.4/2019
01. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è.3/2019
01. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è. 2/2019
01. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è. 1/2019
01. 01. 2020 Závìreèný úèet obce Svìtec za rok 2018, zpráva o výsledku hospodaøení obce Svìtec za rok 2018
01. 01. 2020 Rozpoèet Obce Svìtec na rok 2019
01. 01. 2020 Pravidla rozpoètového provizoria
01. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è.1/2019 Mikroregion Svornost
01. 01. 2020 Závìreèný úèet Mikroregion Svornost za rok 2018, zpráva o pøezkoumání hospodaøení dobrovolný svazek
01. 01. 2020 Mikroregion Svornost - Rozpoèet na rok 2019
18. 12. 2019 Prodej a pronájem nemovitého majetku obce - zámìr
18. 12. 2019 Usnesení è. 9 ze Zasedání ZO Svìtec dne 11.12.2019
16. 12. 2019 Rozpoètové opatøení è.6/2019
16. 12. 2019 Rozpoèet Obce Svìtec na rok 2020
16. 12. 2019 Dokument "Usnesení o naøízení 1..." již není dostupný.

XML