« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Smlouva o poskytnutí dotace č.8/2021Městys Hostomice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí dotace č.8/2021Městys Hostomice
SMLOUVA o PČDSKYTNUTÍ DOTACE
<br> č.8/ 2021
<br> uzavřená podle ustanovení ši 103 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve zrlění pozdějších předpisů,mezi smluvními stranami:
<br> Obec Světec se sídlem Obecní úřad Světec Zámek 1,417 53 Světec |Č:00266612 zastoupená lng.Barborou Bažantovou,starostkou
<br> (dále jen „poskytovatel ")
<br> a Městys Hostomice Mlýnská 158,417 52 Hostomice IČ:00266311 zastoupený Ivanem Holatou,s:arostou obce (dále jen „ přijr'emce ") Článek |.Předmět smlouvy
<br> 1.1.Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci v níže sjednané výši a příjemce se zavazuje tuto dotaci podporu použít pouze ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pro něho : této smlouvy <.>
<br> Článek II.Účel dotace 2.1.Dotace je poskytována za účelem:
<br> Nákup učebních pomůcek
<br> 2.2.Příjemce je povinen pc užít dotaci pouze k účelu specifikovanému v čl.II.odst.2.1 <.>
<br> 2.3.2 poskytnuté dotace 23 za dodržení zásad hospodárnosti,účelnosti a efektivnosti hradit pouze následující výdaj vynaložené výhradně pro účely:
<br> a) Nákup nových mo mích učebních pomůcek
<br> 2.4 <.>
<br> 3.1 <.>
<br> 3.2 <.>
<br> 3.3 <.>
<br> 4.1 <.>
<br> 4.2 <.>
<br> 4.3 <.>
<br> 2 poskytnuté dotace nelze hradit zejména:
<br> a) mzdové náklady,odměny,cestovní a jiné náhrady
<br> b) náklady na ubytování a cestovní náhrady
<br> c) náklady na telefon a energie
<br> d) nákup nemovitých věcí
<br> e) náklady,které svou výší zjevně neodpovídají rozsahu akce
<br> f) investiční výdaje Článek Ill <.>
<br> Výše čerpání dotace
<br> Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 50 OOO,— Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) <.>
<br> Dotace je určena na:
<br> Nákup učebních pomůcek
<br> Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce č.4500001745/8040 vedený u Oberbank AG 3 to do 3 dnů od podpisu této smlouvy <.>
<br> Vpřípadě,že příjemce použije finanční prostředky vrozporu stouto smlouvou nebo nevyčerpá v...

Načteno

edesky.cz/d/4730774

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz