Obec Světec

Město, městys, obec, MČ
Okres Teplice

http://www.obec-svetec.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Světec
Zámek 1
417 53 Světec

Datová schránka: hrmba5z
E-mail: ou.svetec@volny.cz, podatelna.svetec@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 12. 2019 Návrh obecnì závazné vyhlášky è.4/2019 o místním poplatku ze psù
03. 12. 2019 Návrh obecnì závazné vyhlášky è.4/2019 o místním poplatku ze vstupného
02. 12. 2019 Program 9. zasedání Zastupitelstva obce Svìtec, konaného dne 11.12.2019 od 16.00 hod. Svìtec-GVP
28. 11. 2019 Návrh rozpoètu Mikroregionu Svornost 2020
28. 11. 2019 Pozvánka na jednání Shromáždìní Mikroregionu Svornost
28. 11. 2019 Oznámení zahájení územního øízení
26. 11. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
26. 11. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
25. 11. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
25. 11. 2019 Veøejná vyhláška - návrh opatøení obecné povahy
23. 11. 2019 Prodej a pronájem nemovitého majetku obce - zámìr
23. 11. 2019 Návrh rozpoètu Ústeckého kraje na rok 2020
21. 11. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
21. 11. 2019 Návrh rozpoètu Obce Svìtec na rok 2020
20. 11. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
14. 11. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
14. 11. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
13. 11. 2019 Prodej a pronájem nemovitého majetku obce - zámìr
13. 11. 2019 Usnesení è. 8 ze Zasedání ZO Svìtec dne 06.11.2019
11. 11. 2019 Rozpoètové opatøení è.5/2019
11. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
11. 11. 2019 Obecnì závazná vyhláška è.3/2019, kterou se stanovísystém shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, v
08. 11. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Upozornìní vlastníkùm a uživatelùm pozemkù
30. 10. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
30. 10. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
23. 10. 2019 Program 8. zasedání Zastupitelstva obce Svìtec dne 6.11.2019
08. 10. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
07. 10. 2019 oznámení o výkonu zemìmìøièských èinností pro aktualizaci ZABAGEB v roce 2019
06. 10. 2019 Dokument "Exekuèní pøíkaz..." již není dostupný.
03. 10. 2019 Rozpoètové opatøení è.1/2019 Mikroregion Svornost
02. 10. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
30. 09. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
30. 09. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
30. 09. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
22. 09. 2019 Pozvánka na Shromáždìní sdružení Mikroregionu Svornost
18. 09. 2019 Dokument "Exekuèní pøíkaz..." již není dostupný.
11. 09. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
11. 09. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
10. 09. 2019 Dokument "Usnesení o naøízení 1..." již není dostupný.
09. 09. 2019 Pozvánka na Shromáždìní sdružení Mikroregionu Svornost
09. 09. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace SH ÈMS 17/2019 - SDH Štrbice
06. 09. 2019 Usnesení è. 7 ze Zasedání ZO Svìtec dne 02.09.2019
06. 09. 2019 Prodej a pronájem nemovitého majetku obce - zámìr
06. 09. 2019 Veøejná vyhláška - 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
05. 09. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
05. 09. 2019 Rozpoètové opatøení è.4/2019
05. 09. 2019 Støedodobý výhled rozpoètu Obce Svìtec na období let 2020 - 2024 ( v tis. Kè)
05. 09. 2019 Informace k zveøejnìným dokumentùm Obce Svìtec
04. 09. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.

XML