« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Dotační program "PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY" pro rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Formulář PŘEHLED ODTRÉNOVANÝCH HODIN 2023
List1
Příloha č.2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
<br> Přehled odtrénovaných hodin předávaný k vyúčtování dotace
Uznatelné plnění dotace je stanoveno dle čl.5 dotačního programu Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry.Uveďte u každého trenéra jednotlivě podle jednotlivých měsíců odtrénovaný čas tréninkových jednotek dětí a mládeže v hodinách.Pro účel výkazu se rozumí,že 1 hodina je 60 minut.Pokud tréninková jednotka má jinou délku,uveďte do výkazu trenéra přepočtem na hodiny (např.90 min je 1,5 hod).Uznatelný výdaj dotace na kvalifikovaného trenéra mládeže je dotačním programem stanoven maximálně na 1.500 Kč v daném měsíci a při maximální odměně 100 Kč za odtrénovanou hodinu <.>
Jméno trenéra mládeže Licence* I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Celkem za rok
Počet skutečně odtrénovaných hodin dle jednotlivých měsíců: Odtrénované hodiny
0
Celková hrubá mzda v Kč dle jednotlivých měsíců (peněžní odměna za práci před zdaněním a jinými odpočty): Celkové výdaje
- 0 Kč
Celková hrubá mzda v Kč dle jednotlivých měsíců (max.1.500 Kč v daném měsíci): Uznatelné výdaje
- 0 Kč
*popište druh/typ licence,např.„Trenér 1.třídy“,„Trenér přípravek“ podle kvalifikačních stupňů v daném sportu
<br> Jméno trenéra mládeže Licence* I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Celkem za rok
Počet skutečně odtrénovaných hodin dle jednotlivých měsíců: Odtrénované hodiny
0
Celková hrubá mzda v Kč dle jednotlivých měsíců (peněžní odměna za práci před zdaněním a jinými odpočty): Celkové výdaje
- 0 Kč
Celková hrubá mzda v Kč dle jednotlivých měsíců (max.1.500 Kč v daném měsíci): Uznatelné výdaje
- 0 Kč
*popište druh/typ licence,např.„Trenér 1.třídy“,„Trenér přípravek“ podle kvalifikačních stupňů v daném sportu
(v případě potřeby zde vložte další tabulky dle počtu trenérů)
SOUHRN
Jméno trenéra mládeže Uznatelné výdaje dotace na jednoho trenéra za rok celkem
<br>
<br>
<br> (v případě potřeby vložit další řádky)
Celkem za organizaci (v Kč): - 0 Kč
Dne:
<br> Vyplnil a za spr...
VZOR Dotační smlouva TRENÉŘI 2023
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ISDS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br>
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Z ROZPOČTU MĚSTA KUŘIMI
<br> č.j.smlouvy: MK/xxxx/2022/xx
číslo smlouvy v evidenci smluv: 2021/D/xxxx (pouze u smluv nad 50.000 Kč)
<br> Číslo smlouvy: TRENÉŘI 2023/xx
<br> Smluvní strany:
<br> 1.POSKYTOVATEL DOTACE Město Kuřim
zastoupený: Mgr.Ing.Dragem Sukalovským,starostou
sídlo: Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
IČO: 00281964
Tel.: 541 422 311
e-mail: posta@kurim.cz
bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,č.ú.9005-22824641/0100
(dále jen „poskytovatel“)
<br> 2.PŘÍJEMCE DOTACE (název / obchodní firma / jméno a příjmení)
zastoupený: (jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za nebo jménem příjemce dotace)
sídlo / trvalý pobyt:
IČO / datum narození:
bankovní spojení: (název bankovního domu,číslo účtu)
(dále jen „příjemce“)
<br>
uzavírají v souladu s ust.§ 10a odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele
(dále jen „smlouva“):
<br> Článek I <.>
Účel dotace
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) dle žádosti č.j.xxxxx ze dne xx.xx.2022 na celoroční činnost / akci ……… (vypsat konkrétní účel poskytované dotace,který schválilo ZM) (dále jen „projekt“) za účelem úhrady výdajů příjemce specifikovaných v této smlouvě <.>
2.Dotace je účelově vázaná na úhradu uznatelných výdajů projektu,kterými jsou: mzdy a finanční odměny vyplacené trenérům mládežnických družstev na základě pracovní smlouvy,dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,včetně zákonných odvodů <.>
3.Dotace je poskytována na základě dotačního programu „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry pro rok 2023“ schváleného Zastupitelstvem města Kuřimi usnesením č.xxxx ze dne xx.xx.2021 (dále jen „program“) <.>
4.Příjemce dotaci při...
Formulář VYHODNOCENÍ A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE 2023
List1
<br>
Příloha č.1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
VYHODNOCENÍ A FINANČNÍ VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI
PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI
(označte křížkem) PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY
VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE (poskytnutá mimo vyhlášené dotační programy)
Název příjemce dotace: Číslo dotační smlouvy: např.SPORT 2022/01,KULTURA 2022/01,uvedené ve smlouvě
IČO / datum narození příjemce dotace: Skutečné celkové výdaje na projekt / akci: Kč
Název projektu / akce / činnosti: Schválená výše dotace od města Kuřimi: Kč
Termín konání projektu / akce / činnosti: Z dotace vráceno na účet města Kuřimi: Kč dne:
<br> Vyhodnocení projektu a stručné zhodnocení přínosu,který dotace přinesla*:
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
Soupis všech přiložených prvotních účetních dokladů,kopií prvotních účetních dokladů a dalších dokladů prokazujících čerpání dotace.V případě potřeby přidejte řádky <.>
Druh dokladu Číslo dokladu Datum vystavení dokladu Účel platby Částka CELKEM Kč Částka hrazená z dotace města Kuřimi Provázanost dokladu s platbou
(faktura,paragon,smlouva…) (číselné označení dokladu v účetnictví) Druh dokladu (výd.pokl.dok <.>,bank.výpis) Číslo dokladu nebo výpisu Datum platby
<br>
<br>
CELKEM 0 0
<br> Vyúčtování vypracoval Datum,podpis: Telefon:
(jméno,příjmení): E-mail:
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: Příjemce dotace prohlašuje,že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje uvedené v soupisech jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce a současně nejsou použité u jiného poskytovatele dotace.Příjemce zároveň prohlašuje,že všechny uvedené údaje ve finančním vyúčtování jsou pravdivé a věrně odráží skutečnost <.>
Statutární orgán (jméno,příjmení): Datum: Podpis příjemce dotace (statutární orgán): (u právnické osoby razítko + podpis)
<br>
<br> *Povinně uveďte u celoroční činnosti,kolik členů se zúčastnilo,kolik členů trénovalo,jak často,jaké aktiv...
Formulář PŘEDBĚŽNÝ PLÁN ROZPISU TRÉNINKOVÝCH HODIN 2023
Příloha č.2 k dotačnímu programu
<br> „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry“
Předběžný plán rozpisu tréninkových hodin na kalendářní rok 2023
(se vzorovým výpočtem)
<br> Uveďte u každého trenéra jednotlivě podle jednotlivých měsíců plánovaný počet tréninkových hodin (TH),tzn.počet tréninkových jednotek (TJ) dětí a mládeže v hodinách.Pro účel výkazu se rozumí,že 1 hodina je 60 minut.Pokud tréninková jednotka má jinou délku,uveďte ji do výkazu u trenéra přepočtem na hodiny (např.90 min je 1,5 hod) <.>
<br> Název žadatele (sportovní klub,sportovní organizace): _________________________________________________
<br> Jméno trenéra
Licence
<br> Přibližný počet vedených dětí
Věková kategorie
<br> vedených družstev
Plán počtu tréninkových
<br> hodin (TH) v týdnu
Celkem tréninkových hodin za měsíc
Měsíce,kdy proběhne tréninková činnost
Celkem tréninkových hodin
(TH)
<br> za rok
Uznatelné
<br> výdaje rozpočtu v Kč2
<br> Mgr.Jan Příklad
C
28 (16 + 12)
mladší žáci <,>
mladší žákyně
4 TH (pondělí 1x,úterý 1x,čtvrtek 2x)
(1TJ=1hod)
4,5 týdnů x 4 TH = 18 TH
10 měsíců (leden až červen,srpen až listopad)
10 měsíců x 18 TH = 180 TH
1.500 Kč x 10 měsíců = 15.000
<br> Eliška Spočítaná
C
12
mladší žákyně
2 TH (úterý 1x,čtvrtek 1x)
(1TJ=1hod)
4,5 týdnů x 2 TH = 9 TH
10 měsíců (leden až červen,srpen až listopad)
10 měsíců x 9 TH = 90 TH
90 TH x 100 Kč = 9.000
<br> XXXXX XXXX
B
XX
přípravka
X TH (úterý 1x,středa 1x)
(1TJ=1,5 hod)
4,5 týdnů x 3 TH = 13,5 TH
10 měsíců (leden až červen,srpen až listopad)
10 měsíců x 13,5 TH = 135 TH
135 TH x 100 Kč = 13.500
<br>  
 
 
 
 
 
 
<br>
<br>  
 
 
 
 
 
 
<br>
<br>  
 
 
 
 
 
 
<br>
<br> Celkem za organizaci
<br> 37.500
<br>
Dne:
<br> Vyplnil a za správnost odpovídá:
� popište druh/typ licence,např.„Trenér 1.třídy“,„Licence B ČSH“ apod.podle kvalifikačních stupňů v daném sportu
<br> 2 maximálně 15 tréninkových hodin za měsíc
Dotační program TRENÉŘI 2023
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ISDS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br>
Dotační program
<br> PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE
KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY pro rok 2023
<br>
<br> 1.Dotační program Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry (dále jen
„Program“) vyhlašuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako účelově zaměřený program města dle
níže stanovených podmínek <.>
<br> 2.Dotace poskytovaná městem Kuřim na činnosti v oblasti sportu je v souladu se zák.č <.>
250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení) a zák.č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br>
Článek 1
<br> Účel dotačního programu a důvody podpory tohoto účelu
<br> 1.Účelem Programu je finanční podpora tělovýchovné činnosti dětí a mládeže prostřednictvím
kvalifikovaných trenérů působících celoročně a pravidelně na úrovni výkonnostního sportu
ve sportovních spolkových organizacích se sídlem ve městě Kuřimi dle upřesňujících
podmínek specifikovaných v Čl.5 tohoto Programu <.>
<br> 2.Důvodem podpory stanoveného účelu je:
<br> a) vytváření podmínek pro rozvoj výkonnostního sportu (výkonnostním sportovcem je
osoba,která vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích
nebo se na ně připravuje,a zároveň je registrována v organizaci,která zajišťuje
přípravu výkonnostních sportovců,popřípadě organizuje sportovní soutěže) <,>
<br> b) motivace trenérů k odbornému růstu a zvyšování kvality vedení pravidelných
a celoročních sportovních aktivit dětí a mládeže ve městě Kuřimi <.>
<br>
<br> Článek 2
Výše celkové částky určené na Program a maximální výše dotace
<br> 1.Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného
účelu schvaluje Zastupitelstvo města Kuřimi <.>
<br> 2.Celková výše uvolněných finančních prostředků pro účely tohoto Programu na rok 2023 je ve
<br> výši 500.000 Kč <.>
<br> 3.Maximální výše dotace v ...
Nejčastější kladené dotazy - pomůcka pro žadatele
Nejčastější kladené dotazy
Než začnete vyplňovat žádost o dotace prostřednictvím jednotného inteligentního
formuláře,je vhodné si přečíst návod.Přesto se může stát,že v něm nenajdete všechno <.>
V takovém případě kontaktujte administrátora dotace.Na této stránce budeme postupně
zveřejňovat nejčastější dotazy žadatelů a odpovědi na ně <.>
<br> 1.Je možné,že když otevřu on-line formulář,nevidím všechna políčka,která
potřebuji?
<br> Ano,inteligentní formulář vám usnadňuje práci s formulářem tím,že postupně nabízí
pouze taková pole,která byste měli vidět podle toho,jaké údaje vyplňujete při zadávání
shora.Je potřeba postupovat postupně od shora dolů jedno pole za druhým <.>
<br> 2.K čemu slouží tlačítko „Zkontrolovat“?
<br> Po stisknutí tohoto tlačítka dojde ke kontrole správnosti vyplněných dat.To znamená,že
formulář uživateli zkontroluje,zda jsou vyplněna všechna povinná pole.Žádost obsahuje
určité povinné údaje,bez jejich vyplnění není podání žádosti možné <.>
<br> 3.Je možné provést podání v listinné podobě osobním podáním?
<br> Ano,vyplníte-li on-line formulář ve svém internetovém prohlížeči,tak nejprve
doporučujeme provést kontrolu tlačítkem zkontrolovat a pokud je vše v pořádku,můžete
formulář vytisknout pro osobní podání pomocí tlačítka „Vytisknout vyplněný formulář“ <,>
který najdete dole pod formulářem <.>
<br> 4.Nemohu si průběžně uložit formulář žádosti v on-line prohlížeči.Co mám dělat?
<br> Chcete-li si žádosti uložit rozpracované,tak pro podání žádosti máte možnost využít
stažení formuláře jako souboru na disk počítače.Pro off-line úpravy souboru formuláře
žádosti si XXX ale potřebujete ještě stáhnout a nainstalovat na svůj počítač programové
vybavení Form Filler verzi pro Windows.Jeho pomocí pak můžete formuláře průběžně
ukládat.Při ukončení práce na částečně vyplněném formuláři přes křížek vpravo nahoře se
Vás program zeptá na jeho uložení,při kterém můžete zvolit,jak se částečně vyplněný
dotační formulář má jmenovat a to nejlépe podle typu dotačního...

Načteno

edesky.cz/d/5683398

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz