« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim Blanenská Protlak Optická síť PÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO PČR stanovisko
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Územní odbor Brno-venkov
<br> Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> Pod č.j.: KRPB- /ČJ-2022-0603DI-HRB
<br> Dle § 24 ………………………….zák.č.13/1997 Sb <.>
<br> § 77 ………………………….zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost: 1 rok Podpis:
<br> 1/
<br> Podpis:
<br> 2.9.2022 1/1
<br> 189192 - 2
<br> OPRAVIL: por.Ing.Hrbek / 322823
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Územní odbor Brno-venkov
Dopravní inspektorát
pracoviště dopravního inženýrství
611 32 Brno,KOUNICOVA 24
<br> POLICIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČESKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ REPUBLIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYPOLICIE ČE EPUBL
Územní odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbí odbor Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Brnononononononononononononononoí odbor Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Bror Br -venkov
DopravDopravDopravDopravDopravDopravDopravDopravDopravDopravDopravDopravDopravDopravDopravDopravDopravDopravDopravDopravDopravDopravní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní insní inspektorpektorpektorát
pracovpracovpracovpracovpracovpracovpracovpracovpracovpracovpracovpracovpracovpracovpracovpracovpracovpracovpracovpracovpracovpracovpracoviště diště diště diště diště diště diště diště diště diště diště diště diště diš...
KUŘIM BLANENSKÁ PROTLAK PÚP 001
Ing.XXXXXXXX XXXXX
tel.+XXX XXX XXX XXX
kucka@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
tel.: +XXX XXX XXX XXX
e-mail: kucka@kurim.cz
<br> č.j.: MK/87271/22/OD/MKC
spis.zn.: S-MK/83701/22/OD
<br> datum: 21.9.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na návrhu právnické osoby Brixton-stavitelství,s.r.o <.>,Jihlavská
731/38,642 00 Brno,IČ: 26242451 zastoupená na základě plné moci právnickou osobou SIGNEX <,>
<br> spol.s r.o <.>,IČ: 49971344,sídlo: Holzova 1262/138,Slatina,627 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) <,>
po projednání podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým
<br> je dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie ČR a po projednání s tímto
<br> dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu ...

Načteno

edesky.cz/d/5683410

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz