« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - VV - Oznámení o vydání Změny č.4 ÚP Lelekovice formou opatření obecné povahy a doručení úplného znění územního plánu po vydané změně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

D1 koo výkres
LBC 6 U staré tra
<br> //'A <,>
<br> LBK 9
<br> BV
<br> O Š
<br> SV
<br> DS
<br> _|
<br> < U
<br> HEH IIHIIIH |=
<br> < r—
<br> 2 N
<br> 2 U
<br> 2 (l)
<br> Zl P1 221
<br> eOOOOOOOOOOOOOOOOO
<br> O oOOOOOOOOOOOOOOOOO
<br> _L_I__L_L_L_I__L_L_L_L_L_
<br> KD2/DS46
<br> ——l——l——l——l——l—
<br> _TTTTTTTTTTT
<br> K9
<br> 4-15-01-142
<br> © 3xGSM
<br> „© VTA
<br> ALLALALALALALALALALALÍ
<br> _|__|_J__|__|__
<br> _l__|__l__l__|__|__|__
B4 veř prospěš stavby opatření a asanace
B3 3 doprava
* P1 :
<br> % © ""Eň——
<br> __—r'—r 1_'T'_F 1—-T——T»_r 1_
<br>.2-49 <.>
<br> “V “\" “I'— V [ lil/37917 ČESKÁ »LELEKOVICE -VRANO X
<br> *'Oooo.<.> /
<br> g.<.>.<.>.<.>
B2 hlavní výkres
H S H 8 | D |_ S D.7_ |_ S
<br> Zzl KD2/DS46
<br> LBC 6 U staré tra
B1 základní členění území
N'UN :l-ll-l
220913 ÚZ ÚP Lelekovice po zm 4
1
<br>
<br>
ÚZEMNÍHO PLÁNU LELEKOVICE
Úplné znění po změně č.4
<br>
<br>
<br>
Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I
Označení správního orgánu <,>
který poslední změnu územního plánu vydal:
Zastupitelstvo obce Lelekovice
<br>
Pořadové číslo poslední změny: 4 <.>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br>
Jméno a příjmení:
Ing.Vlasta Indrová
<br>
<br> Funkce:
referentka odboru investičního <,>
Městský úřad Kuřim
<br>
Otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
<br>
podpis oprávněné úřední osoby:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br> Září 2022
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> <.>
<br>
Územní plán Lelekovice
<br> A.TEXTOVÁ ČÁST VÝROKU ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> 1.Vymezení zastavěného území
Hranice zastavěného území byla vymezena dle zákona 183/2006 Sb.v rámci zpracování návrhu
územního plánu.Hranice zastavěného území je vymezena k 28.2.2022.Hranice zastavěného území je
zakreslena v grafické části návrhu územního plánu ve výkresech:
B.1 Základní členění území
B.2 Hlavní výkres
<br> 2.Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje
jeho hodnot
<br> Celková koncepce rozvoje obce
Koncepce rozvoje obce Lelekovice je založena na následujících principech: stabilizace územního rozvoje
po období skokového růstu posledních let; snaha o odstranění disproporcí v urbanistické struktuře obce;
řešení dopravní obsluhy obce individuální dopravou; důsledná ochrana kulturních,přírodních a
urbanistických hodnot; zachování krajinného rázu <.>
Obec Lelekovice plní v systému osídlení především funkci rezidenční a rekreační.Silný tlak na posilování
těchto funkcí vyplývá z polohy obce v bezprostředním okolí města Brna.Zároveň je v obci zastoupena i
funkce výrobní,...
ZM 4 vykres D3 zábor zpf
ZM 4 vykres D1 koo 2 ZUR
ZM 4 vykres D1 koo 1
\ \1
<br> 214
ZM 4 vykres B4 VPS ZUR
ZM 4 vykres B3 3 doprava ZUR
I::I
ZM 4 vykres B2 hlavní 2 ZUR
I::I
ZM 4 vykres B2 hlavní 1
_!
<br> _ _ _ _
<br> 4_
<br> 1 <.>
<br> z_
<br> _
<br> _
<br> _
<br> _
<br> _
ZM 4 vykres B1 zákl členění 2 ZUR
„ |.<.> | <.>
ZM 4 vykres B1 zákl členění 1
D
220913 cb Lelekovice změna ÚP 4
1
<br>
<br>
Změna č.4
ÚZEMNÍHO PLÁNU LELEKOVICE
<br> (dále Změna ÚP)
<br>
<br>
<br> Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I
Označení správního orgánu <,>
který územní plán vydal:
<br> Zastupitelstvo obce Lelekovice
<br>
Datum nabytí účinnosti Změny č.4 územního
plánu Lelekovice
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br>
Jméno a příjmení:
Ing.Vlasta Indrová
<br>
<br> Funkce:
referentka odboru investičního <,>
Městský úřad Kuřim
<br>
Otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
<br>
podpis oprávněné úřední osoby:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
Únor 2022
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Obec Lelekovice
<br> číslo jednací :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> …………… V Lelekovicích dne:………………………
<br> Zastupitelstvo obce Lelekovice příslušné podle § 6 odst.5 písmena c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) za použití §
ustanovení 43 odst.4 a § 55 odst.2) a 6) stavebního zákona,§ 171,173 a 174 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech <,>
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění
<br>
<br> v y d á v á
Změnu č.4
<br> Územního plánu Lelekovice
<br>
formou opatření obecné povahy
<br>
A.Textová část změny č.4 ÚP Lelekovice
Změnou č.4 se mění opatření obecné povahy obce Lelekovice,kterým byl územní plán vydán,takto
(doplnění uvedena „silně v uvozovkách“,vypuštěné texty „škrtnuté v uvozovkách“ ):
<br> 1) V kapitole 1.Vymezení zastavěného území
se opravuje datum vymezení: Hranice zastavěného území je vymezena k „28.2.2022“ <.>
<br> 2) V kapitole 2.se do odstavce Ochrana kulturních hodnot v území doplňuje za text prvního odstavce
n...
22 09 14 VV Oznámení o vydání ZM Č 4 ÚP Lelekovice
XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 606 705 879
<br> bartos@radnice.kurim.cz 1
<br>
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR INVESTIČNÍ
<br> Počet stran.: 2
<br> Počet příloh: 0
<br> Naše zn.: MK/85411/22/OI
<br> vyřizuje: Ing.Indrová Vlasta
<br> tel.: +420 541422 310
<br> e-mail: indrova@kurim.cz
<br> datum: 14.9.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání Změny č.4 ÚP Lelekovice formou opatření
obecné povahy a doručení úplného znění územního plánu po vydané
změně č.4
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor investiční (dále jen „pořizovatel“),věcně příslušný dle § 6 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů,a místně příslušný dle § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů,oznamuje v souladu s ustanovením § 173 odst.1 správního řádu a ve spojení s
<br> ustanovením §20 a §55c,stavebního zákona veřejnou vyhláškou vydání změny č.4 ÚP Lelekovice
<br> formou opatření obecné povahy a doručuje Změnu č.4 ÚP Lelekovice a úplné znění územního plánu
<br> po vydané změně <.>
<br> Zastupitelstvo obce Lelekovice usnesením č.37/5 na zasedání dne 1.8.2022 schválilo návrh
<br> rozhodnutí o námitkách a souhlasilo s vypořádáním připomínek uplatněných k návrhu Změny č.4 ÚP
<br> Lelekovice tak,jak je uvedeno v textové části odůvodnění Změny č.4 ÚP Lelekovice a vydalo Změnu
<br> č.4 ÚP Lelekovice formou opatření obecné povahy <.>
<br>
<br> Změna č.4 ÚP Lelekovice vydaná formou opatření obecné povahy obsahuje textovou část a grafickou
<br> část výroku sestávající z těchto výkresů:
<br>
<br> B.1 Základní členění území (výřez 1,výřez 2) 1 : 5 000
<br> B.2 Hlavní výkres (výřez 1,výřez 2) 1 : 5 000
<br> B.3.3 Dopravní infrastruktura 1 : 5 000
<br> B.4 Veřejně prospěšné stavby,opatření a asanace 1 : 5 000
<br> Součástí opatření obecné povahy Změny ...

Načteno

edesky.cz/d/5680722

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz