« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Sdělení - seznámení s podklady - Čebín - optické vedení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ČebínoptickévedeníSD2
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/5524/21/OSŽP/Ma
Č.J.: MK/84516/22/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Macek
<br> TEL.: 541422313
E-MAIL: macek@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 2
DATUM: 12.9.2022
<br>
<br>
SDĚLENÍ
<br> SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim,jako příslušný stavební úřad podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),vede řízení o žádosti
<br> Leoše Kratochvíla,IČO 75056151,666 03 Skalička 26
<br> (dále jen "stavebník") o dodatečné povolení stavby
<br> Čebín - optické vedení
<br> na pozemcích parc.č.331/26,331/32,331/55,331/90,331/199 a 2523/1 v katastrálním území Čebín <.>
<br> Dnešního dne byla do spisu doplněna nová vyjádření dotčených správců inženýrských sítí – EG.D.a.s.<,>
GasNet Služby,s.r.o.a VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI,a.s <.>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim v souladu s ustanovením § 36 odst.3
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,sděluje účastníkům řízení,že se
mohou seznámit s doplněnými podklady před vydáním rozhodnutí a příp.se k nim vyjádřit nejpozději do
5.10.2022 <.>
<br> Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout na Odboru stavebním a životního prostředí Městského
úřadu Kuřim (úřední dny Po a St 7:30 - 11:30,12:30 - 17:00).Po uplynutí uvedené lhůty správní orgán ve
věci rozhodne <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru
<br> ____________________________________________________________________________________
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Zvěřejněno na internetu dne:
<br>
<br>
<br>
………………………………………………………………………………
razítko,podpis ...

Načteno

edesky.cz/d/5664850

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz