« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Dotační program "ENERGIE NA PROVOZ SPORTOVIŠŤ" pro rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VZOR Dotační smlouva ENERGIE 2023
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ISDS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br>
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Z ROZPOČTU MĚSTA KUŘIMI
<br> č.j.smlouvy: MK/xxxx/2023/xx
číslo smlouvy v evidenci smluv: 2023/D/xxxx (pouze u smluv nad 50.000 Kč)
<br> Číslo smlouvy: ENERGIE 2023/xx
<br> Smluvní strany:
<br> 1.POSKYTOVATEL DOTACE Město Kuřim
zastoupený: Mgr.Ing.Dragem Sukalovským,starostou
sídlo: Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
IČO: 00281964
Tel.: 541 422 311
e-mail: posta@kurim.cz
bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,č.ú.9005-22824641/0100
(dále jen „poskytovatel“)
<br> 2.PŘÍJEMCE DOTACE (název / obchodní firma / jméno a příjmení)
zastoupený: (jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za nebo jménem příjemce dotace)
sídlo / trvalý pobyt:
IČO / datum narození:
bankovní spojení: (název bankovního domu,číslo účtu)
(dále jen „příjemce“)
uzavírají v souladu s ust.§ 10a odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele
(dále jen „smlouva“):
<br> Článek I <.>
Účel dotace
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) dle žádosti č.j.xxxxx ze dne xx.xx.2022 na celoroční činnost / akci ……… (vypsat konkrétní účel poskytované dotace,který schválilo ZM) (dále jen „projekt“) za účelem úhrady výdajů příjemce specifikovaných v této smlouvě <.>
2.Dotace je účelově vázaná na úhradu uznatelných výdajů projektu,kterými jsou: výdaje za energie (elektrická energie,plyn,voda) spojené s provozem v objektech definovaných v dotačním programu „Energie na provoz sportovišť pro rok 2022“,a to do maximální výše 50 % celkových a účetně dokladovaných výdajů za energie v daném provozu sportoviště <.>
3.Dotace je poskytována na základě dotačního programu „Energie na provoz sportovišť pro rok 2023“ schváleného Zastupitelstvem města Kuřimi usnesením č.Z/2022/0105 ze...
Formulář VYHODNOCENÍ A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE 2023
List1
<br>
Příloha č.1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
VYHODNOCENÍ A FINANČNÍ VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI
PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI
(označte křížkem) PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY
VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE (poskytnutá mimo vyhlášené dotační programy)
Název příjemce dotace: Číslo dotační smlouvy: např.SPORT 2022/01,KULTURA 2022/01,uvedené ve smlouvě
IČO / datum narození příjemce dotace: Skutečné celkové výdaje na projekt / akci: Kč
Název projektu / akce / činnosti: Schválená výše dotace od města Kuřimi: Kč
Termín konání projektu / akce / činnosti: Z dotace vráceno na účet města Kuřimi: Kč dne:
<br> Vyhodnocení projektu a stručné zhodnocení přínosu,který dotace přinesla*:
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
Soupis všech přiložených prvotních účetních dokladů,kopií prvotních účetních dokladů a dalších dokladů prokazujících čerpání dotace.V případě potřeby přidejte řádky <.>
Druh dokladu Číslo dokladu Datum vystavení dokladu Účel platby Částka CELKEM Kč Částka hrazená z dotace města Kuřimi Provázanost dokladu s platbou
(faktura,paragon,smlouva…) (číselné označení dokladu v účetnictví) Druh dokladu (výd.pokl.dok <.>,bank.výpis) Číslo dokladu nebo výpisu Datum platby
<br>
<br>
CELKEM 0 0
<br> Vyúčtování vypracoval Datum,podpis: Telefon:
(jméno,příjmení): E-mail:
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: Příjemce dotace prohlašuje,že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje uvedené v soupisech jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce a současně nejsou použité u jiného poskytovatele dotace.Příjemce zároveň prohlašuje,že všechny uvedené údaje ve finančním vyúčtování jsou pravdivé a věrně odráží skutečnost <.>
Statutární orgán (jméno,příjmení): Datum: Podpis příjemce dotace (statutární orgán): (u právnické osoby razítko + podpis)
<br>
<br> *Povinně uveďte u celoroční činnosti,kolik členů se zúčastnilo,kolik členů trénovalo,jak často,jaké aktiv...
Dotační program ENERGIE 2023
1
<br> Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ISDS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> Dotační program
<br> ENERGIE NA PROVOZ SPORTOVIŠŤ
pro rok 2023
<br> Článek 2
Výše celkové částky určené na Program a maximální výše dotace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Dotační program Energie na provoz sportovišť (dále jen „Program“) vyhlašuje
Zastupitelstvo města Kuřimi jako účelově zaměřený program města dle níže stanovených
podmínek <.>
<br> 2.Dotace poskytovaná městem Kuřim na činnosti v oblasti sportu je v souladu se zák <.>
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,zák.č.128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení) a zák.č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě <,>
ve znění pozdějších předpisů a Plánem rozvoje sportu města Kuřimi do roku 2025 <.>
<br>
<br> Článek 1
Účel dotačního programu a důvody podpory tohoto účelu
<br>
<br> 1.Účelem Programu je podpora provozu sportovišť a sportovních areálů,mimo sportovních
zařízení,která jsou v majetku města Kuřimi,za účelem zkvalitňování podmínek sportovní
činnosti zaměřené na tělovýchovu dětí a mládeže.Dotace může být poskytnuta právnické
osobě,která provozuje taková sportoviště ve městě Kuřimi,která jsou celoročně využívány
pro činnost spolků,se sídlem ve městě Kuřimi,organizujících celoroční aktivity dětských a
mládežnických kategorií v oblasti sportu a tělovýchovy <.>
<br> 2.Dotace poskytnuté v rámci tohoto Programu jsou určeny především na provoz – pouze
náklady na energie,a to maximálně do výše 50 % celkových výdajů na energie,přičemž
vyloučeny jsou náklady na ostatní služby,investiční a mzdové požadavky <.>
<br> 3.Důvodem podpory stanoveného účelu je přímá nebo nepřímá (náklady na energie hrazené
v nájmech za pronajaté hodiny) podpora činnosti tělovýchovných organizací a jiných
sportovních subjektů vychovávajících děti a mládež <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Kuřimi na podporu
stanoveného účelu schvaluje Zastupitels...
Nejčastější kladené dotazy - pomůcka pro žadatele
Nejčastější kladené dotazy
Než začnete vyplňovat žádost o dotace prostřednictvím jednotného inteligentního
formuláře,je vhodné si přečíst návod.Přesto se může stát,že v něm nenajdete všechno <.>
V takovém případě kontaktujte administrátora dotace.Na této stránce budeme postupně
zveřejňovat nejčastější dotazy žadatelů a odpovědi na ně <.>
<br> 1.Je možné,že když otevřu on-line formulář,nevidím všechna políčka,která
potřebuji?
<br> Ano,inteligentní formulář vám usnadňuje práci s formulářem tím,že postupně nabízí
pouze taková pole,která byste měli vidět podle toho,jaké údaje vyplňujete při zadávání
shora.Je potřeba postupovat postupně od shora dolů jedno pole za druhým <.>
<br> 2.K čemu slouží tlačítko „Zkontrolovat“?
<br> Po stisknutí tohoto tlačítka dojde ke kontrole správnosti vyplněných dat.To znamená,že
formulář uživateli zkontroluje,zda jsou vyplněna všechna povinná pole.Žádost obsahuje
určité povinné údaje,bez jejich vyplnění není podání žádosti možné <.>
<br> 3.Je možné provést podání v listinné podobě osobním podáním?
<br> Ano,vyplníte-li on-line formulář ve svém internetovém prohlížeči,tak nejprve
doporučujeme provést kontrolu tlačítkem zkontrolovat a pokud je vše v pořádku,můžete
formulář vytisknout pro osobní podání pomocí tlačítka „Vytisknout vyplněný formulář“ <,>
který najdete dole pod formulářem <.>
<br> 4.Nemohu si průběžně uložit formulář žádosti v on-line prohlížeči.Co mám dělat?
<br> Chcete-li si žádosti uložit rozpracované,tak pro podání žádosti máte možnost využít
stažení formuláře jako souboru na disk počítače.Pro off-line úpravy souboru formuláře
žádosti si XXX ale potřebujete ještě stáhnout a nainstalovat na svůj počítač programové
vybavení Form Filler verzi pro Windows.Jeho pomocí pak můžete formuláře průběžně
ukládat.Při ukončení práce na částečně vyplněném formuláři přes křížek vpravo nahoře se
Vás program zeptá na jeho uložení,při kterém můžete zvolit,jak se částečně vyplněný
dotační formulář má jmenovat a to nejlépe podle typu dotačního...

Načteno

edesky.cz/d/5664845

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz