« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim Brněnská MÚP ZŘ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO PČR 5 9 2022
P R: z obecného ustanovení § 27 odst.1 písm.d zákona.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích,ve zn ní pozd jších p edpis idi nesmí zastavit a stát na k ižovatce a ve
<br> vzdálenosti kratší než 5 m p ed hranicí k ižovatky 5 m za ní,tento zákaz neplatí v obci na k ižovatce
<br> tvaru „T“ na prot jší stran vyúst ní pozemní komunikace <.>
<br> Doplnit DZ.B28
<br> DZ.P4 odinstalovat
<br> DZ.IZ 5b relokovat
<br> OPRAVIL: por.Ing.Hrbek / 322823
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Územní odbor Brno-venkov
Dopravní inspektorát
pracoviště dopravního inženýrství
611 32 Brno,KOUNICOVA 24
<br> IE ČEPOLICIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČESKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ REPUBLIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYPOLIC EPUBLSKÉ RIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČESKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RPOLICPOLICPOLICPOLICPOLICIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEPOLICIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČE
Územní odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor Brno Brno Brno Brno Brno Brno Brno Brno Brno Brno Brno Brno Brno Brno Brno Brno Brno Brno Brno Brno BrnoÚzemníÚzemníÚzemní Brno--venkovvenkovvenkovvenkovvenkovvenkov
DopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravní inspeí inspeí inspeí inspeí inspeí inspeí inspeí inspeí inspeí inspeí inspeí inspeí inspeí inspeí inspeí inspeí inspeí inspeí inspeí inspeí inspeí inspeí inspeí inspektorátDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravnDopravn
pracovipracovipracovipracovipr...
KUŘIM BRNĚNSKÁ MÚP ZŘ 001
Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> kucka@kurim.cz
<br> 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> e-mail: kucka@kurim.cz
<br> č.j.: MK/82474/22/OD/MKC
<br> spis.zn.: S-MK/79697/22/OD
<br> datum: 5.9.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim,na základě písemného podnětu
<br> ze dne 25.8.2022 právnické osoby Město Kuřim,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim <,>
<br> IČ: 00281964 (dále jen „navrhovatel“),zahájil řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle
<br> obecné úpravy § 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77 odst.1 písm.c) a odst.5
<br> zákona o silničním provozu ve věci
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br>
<br> svislého i vodorovného dopravního značení v Kuřimi na místní komunikaci v ul.Brněnská parc.č.605/1
<br> v k.ú.Kuřim,z důvodu vyřešení dopravní situace neoprávněného parkování v místech sjezdů a v
<br> nepřehledném úseku ohybu komunikace,blíže dle grafické přílohy <.>
<br>
<br> Dotčeným orgánem v řízení je v souladu s dikcí § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu
<br> Policie České republiky,KŘP Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravní...

Načteno

edesky.cz/d/5664843

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz