« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.5 Územního plánu Lelekovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22 07 27 VV Oznámení o veř proj, zm č 5 ÚP Lelekovice
XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 606 705 879
<br> bartos@radnice.kurim.cz 1
<br>
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR INVESTIČNÍ
<br> Váš dopis zn.:
<br> ze dne:
<br> naše zn.: MK/65751/22/OI
<br> vyřizuje: Ing.Indrová Vlasta
<br> tel.: +420 541422 310
<br> e-mail: indrova@kurim.cz
<br> datum: 28.7.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.5
Územního plánu Lelekovice
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,(dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle
<br> ustanovení § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
<br> řádu (dále „stavební zákon“),v platném znění <,>
<br>
<br> o z n a m u j e
<br> ve smyslu §55b) stavebního zákona a § 172 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád) termín
<br> veřejného projednání o návrhu Změny č.5 Územního plánu Lelekovice (dále jen ÚP
<br> Lelekovice)
<br>
<br> Veřejné projednání se uskuteční ve středu 31.8.2022 v 15,00 hod.ve velkém sále
<br> Společenského centra v Kuřimi (dříve Kulturní dům),Nám.Osvobození 902/1,Kuřim
<br> za účasti zástupce zpracovatele Atelier 90 s.r.o <.>,který provede odborný výklad <.>
<br>
<br> Do návrhu Změny č.5 ÚP Lelekovice možné nahlížet po celou dobu vyvěšení této veřejné vyhlášky
<br> následujícím způsobem:
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup,a to na webových stránkách města Kuřimi
<br> https://www.kurim.cz/ na úřední desce,jako příloha veřejné vyhlášky
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup,na webových stránkách obce Lelekovice
<br> https://www.lelekovice.cz/,na úřední desce jako příloha této veřejné vyhlášky <.>
<br> - panel elektronické úřední desky,který se nachází vedle vstupu do budovy MěÚ Kuřim <,>
<br> Jungmannova 968/75,Kuřim (v provozu 24 hodin denně).Dokumentace je zveřejněna jako příloha
<br> veřejné vyhlášky na elektronické úřední desce <.>
<br> - na Obecním úřadu Lelekovice,kde je m...
ÚP Lelekovice Změna č 5 220713
ÚZEMNÍ PLÁN LELEKOVICE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Změna č.5
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZMĚNA Č.5
ÚZEMNÍHO PLÁNU LELEKOVICE
<br> (dále Změna ÚP)
<br>
<br>
<br>
<br> Červen 2022
<br>
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.5 ÚP LELEKOVICE
<br> Správní orgán,který změnu Územního plánu
Lelekovice vydal:
<br> Zastupitelstvo obce Lelekovice
<br> Datum nabytí účinnosti Změny č.5 územního
plánu Lelekovice:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Jméno a příjmení:
Ing.Vlasta Indrová
<br>
Funkce:
referentka odboru investičního <,>
Městský úřad Kuřim
<br>
Otisk úředního razítka:
<br>
<br>
<br> Podpis oprávněné úřední osoby:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Objednatel: Obec Lelekovice
Hlavní 75/7,664 31 Lelekovice
Zastoupená Alešem Mikaušem – starostou obce
<br> Určený zastupitel: XXXX XXXXXX
<br> Zhotovitel: Atelier XX s.r.o <.>
Eleonory Voračické 5a,616 00 Brno
tel.541 218 711
atelier90@atelier90.cz
<br> Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Pořizovatel: Úřad územního plánování - MěÚ Kuřim <,>
<br> Odbor investiční dle §47 zákona č.183/2006 Sb.<,>
ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č.500/2006 Sb <.>
<br> Městský úřad Kuřim
Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Datum: červen 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Autorizace:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obec Lelekovice
<br>
číslo jednací:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> …………… V Lelekovicích dne: …………………
<br> Zastupitelstvo Obce Lelekovice jako příslušný správní orgán dle ust.§ 6 odst.5 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánu a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon),v souladu s ust.§ 171 až § 174 zákona č.500/...

Načteno

edesky.cz/d/5589931

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Rozpočet   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz