« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení o zastavení SŘ - Stavební úpravy bytového domu Wolkerova 947

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

StavúpravyBDWolkerova947USN
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/93917/21/OSŽP/Ma
Č.J.: MK/76997/22/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Macek
<br> TEL.: 541422313
E-MAIL: macek@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 2
DATUM: 17.8.2022
<br>
<br>
USNESENÍ
<br> ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
<br>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle § 66 odst.1 písm.c) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
<br> z a s t a v u j e
<br> stavební řízení zahájené dne 22.9.2021 na základě žádosti o stavební povolení,kterou podalo
<br> Společenství vlastníků domu 947 Kuřim,IČO 26268621,Wolkerova 947/4,664 34 Kuřim <,>
které zastupuje STAVOPROJEKTA,spol.s r.o <.>,IČO 18824307,Kounicova 949/67,602 00 Brno
<br> (dále jen "stavebník"),na stavbu
<br> Stavební úpravy bytového domu Kuřim,Wolkerova 947
<br> na pozemku parc.č.1418/1 v katastrálním území Kuřim <.>
<br>
<br> Účastník řízení,na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> Společenství vlastníků domu 947 Kuřim,Wolkerova 947/4,664 34 Kuřim
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Dnem podání žádosti o vydání stavebního povolení bylo zahájeno stavební řízení.Stavební úřad
opatřením ze dne 30.9.2021 oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům <.>
<br> Na základě uplatněných námitek účastníků řízení stavební úřad dne 4.11.2021 pod č.j <.>
MK/116013/21/OSŽP vyzval stavebníka k doplnění žádosti ve lhůtě do 31.1.2022 a řízení usnesením
přerušil <.>
<br> Dne 27.1.2022 stavebník požádal o prodloužení lhůty k doplnění požadovaných dokladů.Na základě této
žádosti byla lhůta usnesením č.j.MK/8027/22/OSŽP ze dne 28.1.2022 prodloužena do 31.7.2022 <.>
<br> Po marném uplynutí lhůty stavební úřad řízení zastavil,jelikož stavebník nedoplnil požadova...

Načteno

edesky.cz/d/5586104

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz