« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti SpP - klimatizace v budově radnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KlimatizaceradniceZŘ
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/10555/20/OSŽP/Ma
Č.J.: MK/73594/22/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Macek
<br> TEL.: 541422313
E-MAIL: macek@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 2
DATUM: 8.8.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br> O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
<br>
<br> Město Kuřim,IČO 00281964,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br> (dále jen "stavebník") dne 1.8.2022 podal žádost o prodloužení platnosti společného povolení na stavbu
<br> Klimatizace v budově radnice
Kuřim,Jungmannova č.p.968/75
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.1742 v k.ú.Kuřim <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti společného povolení č.j <.>
MK/10555/20/OSŽP ze dne 10.8.2020,které nabylo právní moci dne 23.2.2021 <.>
<br> Vzhledem k tomu,že s realizací stavby je uvažováno nejdříve v roce 2024,bude platnost prodloužena o
dva roky,tj.do 23.2.2025 <.>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 94p stavebního zákona zahájení řízení
o prodloužení platnosti společného povolení,ve kterém upouští od ohledání na místě a ústního jednání <.>
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,popřípadě důkazy do
<br> 10.9.2022 <.>
<br> Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Odboru stavebním a životního prostředí
Městského úřadu Kuřim (úřední dny Po a St 7:30 - 11:30,12:30 - 17:00) <.>
<br> Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném
termínu,jinak se k nim nepřihlíží <.>
<br> Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení,a důvody podání námitek <.>
<br> Vzhledem k tomu,že se jedná o řízení s velkým počtem účastn...

Načteno

edesky.cz/d/5579349

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz