« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim Dopravní značení V12c MÚP ZŘ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KUŘIM V12C MÚP ZŘ 001 001
Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> kucka@kurim.cz
<br> 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> e-mail: kucka@kurim.cz
<br> č.j.: MK/72373/22/OD/MKC
<br> spis.zn.: S-MK/61020/22/OD
<br> datum: 3.8.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim,na základě písemného podnětu
<br> ze dne 30.6.2022 právnické osoby Města Kuřimi,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim <,>
<br> IČ: 00281964 (dále jen „navrhovatel“),zahájil řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle
<br> obecné úpravy § 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77 odst.1 písm.c) a odst.5
<br> zákona o silničním provozu ve věci
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br>
<br> vodorovného dopravního značení V12c v Kuřimi na místních a účelových komunikacích
<br> parc.č.1742,1748/1,1770 ul.Jungmannova – příjezd ke kontejnerům na odpad
<br> parc.č.1769,1797/4 ul.Jungmannova – příjezd ke kontejnerům na odpad
<br> parc.č.605/1,605/2,2635/1 ul.Brněnská – u přechodu pro chodce
<br>
<br> vše v k.ú.Kuřim,z důvodu bezpečného výjezdu v křižovatkách a odvozu komunálního odpadu,blíže
<br> dle grafické přílohy <.>
<br>
<br> Dotčeným orgánem...
souhlas stanovisko 142502 8 2022
15 m
V12c (0
<br>.125)
<br> ul.Brněnská
<br> ul.Hojerova
<br> ul
<.> R
<br> oz
dě
<br> lo
va
<br> cí
<br> sil.II/385,ul.Tyršova
<br> 1
m
<br> 1
m
<br> 50 m
<br> 
<br> 
<br> 
<br> 
<br> POZNÁMKA:
<br> - Umístění dopravního značení dle TP č.65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích)
<br> a TP č.133 (Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích))
<br> IP4
<br> IP4
<br> NOVĚ NAVRŽENÁ MÍSTNÍ ÚPRAVA
<br> DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ ÚPRAVA
<br> DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> ZRUŠENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> IP4
STÁVAJÍCÍ VDZ
<br> NOVÉ VDZ V12c (ŽLUTOU BARVOU)
<br> ROZHLEDOVÉ POLE DLE ČSN 73 6110
PRO RYCHLOST 50 Km/h
<br> Policie České republiky jako dotčený orgán v kontextu
ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>
o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů pro potřeby správního řízení podle § 154
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění jeho pozdějších
změn a doplnění
<br> S O U H L A S Í
<br> s předloženým návrhem změny místní úpravy provozu
a jeho případným stanovením <.>
<br> Vydání opatření obecné povahy je ze strany Policie ČR
podmiňováno tím,že dopravní značení osadí odborná firma
dle přiložené dokumentace při dodržení podmínek dopravního
značení v souladu se zákonem č.361/2000 Sb <.>,vyhláškou
č.294/2015 Sb <.>,technickými podmínkami TP 65 a nařízením
Ministerstva dopravy ČR o užití certifikovaných výrobků <.>
<br> P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Územní odbor Brno-venkov
<br> Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> Pod č.j.: KRPB- /ČJ-2022-0603DI-HRB
<br> Dle § 77 …………….………….………….zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Podpis:
<br>.zák.č.361/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/2000 Sb <.>
<br> Podpispispis: : : :
<br> 3.8.2022 1/2
<br> 142502 - 8
<br> 20m
<br> OPRAVIL: por.Ing.Hrbek / 322823
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Územní odbor Brno-venkov
Dopravní inspektorát
pracoviště dopravního inženýrství
611 32 Brno,KOUNICOVA 24
<br> POLI...

Načteno

edesky.cz/d/5561167

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz