« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení o přerušení řízení - SEK - optická síť Netcom Solutions

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SEKoptickásíťNetcomSolutionsUSN2
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/2479/22/OSŽP/Ma
Č.J.: MK/71697/22/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Macek
<br> TEL.: 541422313
E-MAIL: macek@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 5
DATUM: 1.8.2022
<br>
<br>
USNESENÍ
<br>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle § 111 odst.3 stavebního zákona ve spojení s § 64 odst.1
písm.a) zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění
<br> p ř e r u š u j e
<br> řízení zahájené podáním žádosti dne 10.1.2022 o dodatečném povolení stavby
<br> SEK - optická síť Netcom Solutions
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku st.p.38,39,45/1,45/2,46,59,61,78,95/1,95/2,100,105,106,113 <,>
133,137,138,140,151/2,152,153,154,158,171,176/1,176/2,216,240,245,271,494,827 a parc.č <.>
27,331/24,331/32,331/55,331/90,331/99,331/101,331/115,331/178,331/199,331/201,336/10 <,>
336/11,343/4,413/1,413/4,413/5,413/6,413/7,413/8,413/9,413/11,413/12,413/13,413/14,414 <,>
423/1,437,438/2,438/7,946/24,946/28,946/71,946/72,946/73,946/74,946/75,946/76,946/79,949/4 <,>
949/8,949/9,949/12,950/5,1174/8,1174/11,1178/1,2455/2,2465,2467,2470,2484/14,2484/16 <,>
2486,2490/1,2490/2,2491,2492,2493/1,2493/5,2494,2509/26,2624 v katastrálním území Čebín <,>
kterou podala
<br> Netcom Solutions s.r.o <.>,IČO 03760201,Janáčkova 1962,666 01 Tišnov <,>
kterou zastupuje Ing.XXXXXXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,Fischerova XX,XXX XX Olomouc
<br> (dále jen "stavebník") <.>
<br>
<br> Řízení bylo přerušeno v souvislosti s výzvou k doplnění podkladů č.j.MK/71588/22/OSŽP,která byla
dnešního dne zaslána stavebníkovi <.>
<br> Pokud nebudou požadované podklady ve stanovené 60 denní lhůtě doplněny,bude řízení podle § 66
odst.1 písm.c) správního řádu zastaveno <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno ...

Načteno

edesky.cz/d/5561155

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz