« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ - k.ú. Moravské Knínice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapa navrh zmeny BPEJ
Snímek DKM
<br> KÚ.Moravské Knínice
<br> blATNi
<br> 99
<br> Juhlík
<br> ><.xx.xx — púvodníBPEJ ><.xx.xx — novó BPEJ <,>
<br> xxxx — hranice parcel
<br> 'l = 2000
<br> SPÚ
SPU Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ k ú Moravské Knínice
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno
<br> Kotlářská 931/53,Veveří,602 00 Brno
<br>
<br>
Naše značka: SPU 239549/2022/Pod
Spisová značka: SP3048/2022-523201
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: l.podracka@spucr.cz
<br> Datum: 1.7.2022
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek
v k.ú.Moravské Knínice
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno,jako správní orgán věcně a místně příslušný <,>
podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů a podle ust.§ 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku,ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek
(dále jen „BPEJ“),v souladu s ust.§ 5 odst.4 vyhlášky č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje,že návrh změn
map BPEJ bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí od 11.7.2022 do 10.8.2022 na Státním
pozemkovém úřadu,Krajském pozemkovém úřadu pro Jihomoravský kraj,Pobočce Brno (dále jen „pobočka“)
a na obecním úřadě v Rudce,kde je možné uplatňovat po dobu 30 dnů,tj.nejpozději do 10.8.2022 případné
připomínky a námitky <.>
<br> Pobočka po vyhodnocení došlých vyjádření provede aktualizaci BPEJ.K později uplatněným připomínkám
nebude přihlédnuto <.>
<br> Pobočka žádá tímto obecní úřad v Moravských Knínicích o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě
obvyklým po dobu 30 dnů.Zároveň žádáme o vyložení mapy návrhu změn BPEJ od 11.7.2022 do 10.8.2022
a předání případných námitek či připomínek k návrhu změn BPEJ <.>
<b...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz