« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení - Zahájení aktualizace BPEJ na části k. ú. Moravské Knínice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SPU Zahájení aktualizace BPEJ, k ú Moravské Knínice
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno
<br> Kotlářská 931/53,Veveří,602 00 Brno
<br>
<br>
Naše značka: SPU 239085/2022/Pod
Spisová značka: SP3048/2022-523201
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: l.podracka@spucr.cz
<br> Datum: 1.7.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
Zahájení aktualizace BPEJ na části k.ú.Moravské Knínice
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno,jako správní orgán věcně a místně příslušný <,>
podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů a podle ust.§ 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále
jen „BPEJ“),a dle ust.§ 4 odst.1 vyhlášky č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika bonitovaných
půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje
<br> zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Moravské Knínice <.>
<br> Aktualizace BPEJ je zahájena na základě posouzení žádosti vlastníka pozemku p.č.KN 4340 v k.ú.Moravské
Knínice,všech dostupných podkladů a provedeného místního šetření.Pobočka dle § 3,odst.3 vyhlášky shledala
důvody pro aktualizaci BPEJ za opodstatněné <.>
<br> Návrh změn mapy BPEJ bude vyložen k veřejnému nahlédnutí na Státním pozemkovém úřadu,Krajském
pozemkovém úřadu pro Jihomoravský kraj,Pobočce Brno (dále jen „pobočka“) a na Obecním úřadu Moravské
Knínice <.>
<br> Pobočka žádá obec o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno,ve smyslu ust.§ 5 odst.3 vyhlášky č.227/2018
Sb <.>,informuje o zahájení aktualizace BPEJ a ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz