« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim Hybešova ing přípojky PÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SITUACE
ŠIRŠÍ VZTAHY
<br> '.tří,*“ „ il.—.JJ m * „ -=-:u-=.-**;<-"m.-.: \ '
<br> PWGIE : „mlha-f N tmm luna-unu
<br> \ mm\ 5 MWA).IQ "— “ MIN.2,75 M—1 M1 „<= <l= 5.5 :
<br> mm.2.75 M—l 1“NÍŽ- Ž M-' —P a—
<br> 3 » SŠ <.>
<br> : ETAPA 1 g ETAPA 2 cmm.nur hemm-u na:; 3
<br> MAX P05M
<br> LEGENDA
<br> : CASTECM UZAVÍRKA SlNICE Mluvil-WM; wm tmm
<br> c.:-: 22 Ampmmmumlm
<br> “ z m sum-wm DESKA se smmu USMERNUJE PROVOZ ve smenu 5le
<br> A 15 PRÁCE Ilum- GMA A wpmowm: NG.TEREZA BiwvA „m,<,> “
<br> EDFPRQJEKTAN'Í: MARTINA CRCI-DVA :::-nm:: magngu
<br> Msm: mw: JIHOMORAVSKÝ KUŘIM.uuce HYBEŠOVA ames: anne—vama!
<br> AKCE.| mnm: 5/2022 vooovonnh KANALIZACNÍ PůlPomA RD.p.č.zsuafs FORMAT: zm
<br> OBSAH: MÉRh'Ko: „.ČÁSTECNA UZAVÍRKA smce - MÍSTNÍ - m.mim Clam WKRESU: 1
<br> POZNÁMKA: "mazané DOPRAVNÍ MEN! BUDE PROVEDENOVSOULADU s s “* Pam“ SMĚR DNWÉNI “PRÁVU TP 55 A TP ma
KUŘIM HYBEŠOVA ING PŘÍPOJKY PÚP 001
Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> kucka@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> e-mail: kucka@kurim.cz
<br> č.j.: MK/56345/22/OD/MKC
<br> spis.zn.: S-MK/55027/22/OD
<br> datum: 17.6.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na návrhu fyzické osoby Michala Hanáka nar.20.1.1981 <,>
<br> Hybešova 9,664 34 Kuřim a Lenkou Hanákovou,nar.31.8.1982,Střední 14,664 41 Popůvky
<br> zastoupených na základě plné moci fyzickou osobou Martinou Cíchovou,Trávníky 1006,666 02
<br> Předklášteří,IČ: 76159566 (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení § 77 odst.3
<br> zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b)
<br> zákona o silničním provozu policie ČR a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu
<br> ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle usta...

Načteno

edesky.cz/d/5463774

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz