« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim Sportovní ul. Partner Cities Cup 2022 PÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SOUHLAS PČR
PODMINKY POLICIE ČR
<br> ' pořadatel zajistí odpovídající organizační opatřen? pořadatelské služby kzajištění kulturní akce.Osoby pořadatelské služby musi být starší It!-ti let věku,budou uvedeni jmenovitě v povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v rámci konání této kulturně společenské akce,včetně kontaktního mobilního telefonu.Jestli si to dopravní situace vyžádá,jsou tyto osoby oprávněny zastavovat vozidla vkonzextu 5 79 odst.1 zákona o silničním provozu.ale musí být označení dle prováděcího předpisu.Dle odstavce 5 výše uvedeného paragrafu musí mít u sebe kopii povolení zvláštního užívání a budou náležitě proškoleny dle stávajících předpisů;
<br>.v případě,že akce bude koordinována ze strany Policie České republiky.městské policie nebo obecní pollcíe bude se pořadatel řídí! pokyny policistů nebo strážníků;
<br> - za řádný průběh akce a zajištění bezpečnosti je odpovědný pořadatel;
<br> - nesmí dojít k omezení příjezdu," průiezdu vozidel integrovaného záchranného systému v dotčených lokalltách (min.koridor 3,5 ml;
<br> - konáním akce nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti účastníků akce;
<br> - při umisťování dopravního značení do tělesa chodníku je nutné respektovat ustanoveni vyhlášku č.395/2009 Sb.;
<br>.instalovaní dopravního značení musí být v souladu se zákonem č.361/2000 Sb <.>,vyhláškou ř.294/2015 Sb <.>,technickými podmínkami TP 65,65 a nařízením Ministerstva dopravy ČR a užití certifikovaných výrobků:
<br> - trvalé dopravní značky,kteréjsou v rozporu : přenosnými dopravními značkami,budou překryty a po ukončení akce uvedeny do původního stavu;
<br> - žadatel zaiistí odbornou montáž značek,zařízení a světelných 'gnáíů,kdy pořadatel tajistíjeiich kontrolu.udržování a včasné odstranění;
<br> lil.: 3215.U:“t \: ml Vol 3.; Í.::.l.l'l\':m l'|ll:|l
<br> “311.'.-:ll' :Lcis'c.f :-
<br> dlU kf: — r HW:
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Územní odbor amu—venkov Dopravní inspektorát.pracoviště dopravního inženýrství
<br> Odsouhlaseno dne: 9.6.2022 1/1 Pod Č.j.: KRF...
KUŘIM SPORTOVNÍ PARTNER CITIES CUP 2022 PÚP 001 001
Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> kucka@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> e-mail: kucka@kurim.cz
<br> č.j.: MK/55942/22/OD/MKC
<br> spis.zn.: S-MK/55732/22/OD
<br> datum: 16.6.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na návrhu právnické osoby Města Kuřimi,Jungmannova 968/75 <,>
<br> 664 34 Kuřim,IČ: 00281964 (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení § 77 odst.3
<br> zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b)
<br> zákona o silničním provozu policie ČR a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu
<br> ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> v k.ú.: Kuřim,okres Brno-venkov,Jihomoravský kraj <,>
<br> na komunikaci: veřejn...

Načteno

edesky.cz/d/5463771

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz