« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Česká Parkování před MŠ a OÚ MÚP ZŘ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PČR SOUHLAS stanovisko 130726 2 2022 001
Policie České republiky jako dotčený orgán v kontextu
ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>
o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů pro potřeby správního řízení podle § 154
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění jeho pozdějších
změn a doplnění
<br> S O U H L A S Í
<br> s předloženým návrhem změny místní úpravy provozu
a jeho případným stanovením <.>
<br> Vydání opatření obecné povahy je ze strany Policie ČR
podmiňováno tím,že dopravní značení osadí odborná firma
dle přiložené dokumentace při dodržení podmínek dopravního
značení v souladu se zákonem č.361/2000 Sb <.>,vyhláškou
č.294/2015 Sb <.>,technickými podmínkami TP 65 a nařízením
Ministerstva dopravy ČR o užití certifikovaných výrobků <.>
<br> P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Územní odbor Brno-venkov
<br> Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> Pod č.j.: KRPB- /ČJ-2022-0603DI-HRB
<br> Dle § 77 …………….………….………….zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Podpis:
<br> zák.č.361/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2020202020202020202000 Sb <.>
<br> Podpis: :
<br> 14.6.2022 1/3
<br> 130726 - 2
<br> PO ZAPRACOVÁNÍ GRAF.P IPOMÍNEK
<br>
<br> viz.TP 133
<br> OPRAVIL: por.Ing.Hrbek / 322823
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Územní odbor Brno-venkov
Dopravní inspektorát
pracoviště dopravního inženýrství
611 32 Brno,KOUNICOVA 24
<br> POLICIE ČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČEČESKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKÉ REPUBLIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYPOLICIE ČEČESKSKSKSKSKSKÉ REPUBLIKYPO ČEČEČEČEČEČEČEČEČEČE PU
Územní o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o odbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbororororororororororororororororororororororororo...
ČESKÁ PARKOVÁNÍ PŘED MŠ A OÚ MÚP ZŘ 001
Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> kucka@kurim.cz
<br> 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> e-mail: kucka@kurim.cz
<br> č.j.: MK/55598/22/OD/MKC
<br> spis.zn.: S-MK/55144/22/OD
<br> datum: 15.6.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim,na základě písemného podnětu
<br> ze dne 14.6.2022 právnické osoby Obec Česká,Česká 26,664 31 Lelekovice,IČ: 00281671,kterou
<br> na základě plné moci zastupuje BS Morava spol.s r.o <.>,Foltýnova 19,635 00 Brno,IČ: 25511009
<br> (dále jen „navrhovatel“),zahájil řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle obecné úpravy §
<br> 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním
<br> provozu ve věci
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br>
<br> svislého i vodorovného dopravního značení v obci Česká na místních veřejně přístupných
<br> komunikacích parc.č.36/3 a 39 vše v k.ú.Česká,z důvodu změny parkování před mateřskou školkou
<br> a obecním úřadem,dle grafické přílohy <.>
<br>
<br> Dotčeným orgánem v řízení je v souladu s dikcí § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu
<br> Policie České republi...

Načteno

edesky.cz/d/5463770

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz