« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim Cyklozávod 2022 PÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SITUACE
SITUACE 1 ? SVlSLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STAVAA'CT'
<br> ? SVTSLĚ DOPRAVU" ZNAČENÍ _ NAVRŽENÉ
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CYKLOZÁVOD UL.U STADIONU A U VLEČKY (MÍSTNÍ KOMUNIKACE),KUŘIM
<br> //
<br> PŘECHODNĚ DZ BUDE REALIZOVÁNO PRO CYKLOZÁVOD MĚSTA KUŘIMI DNE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.v DOBĚ OD DO.<.>.<.>.HODIN,JEHOŽ TRASA JE VEDENA POUZE PO ÚČELOVÝCH KOMUNTKACÍCH A CYKLISTiCKĚ STEZCE KUŘIM — MALHOSTOVTOE.VŠECHNY PŘÍJEZDY NA TUTO ÚČELOVOU KOMUNIKACI JSOU OSAZENY TRVALÝM Dz BH.VLASTNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVODÚ BUDE ZABEZPEČENO POŘADATELI,BUDOU UVEDENY ZODPOVĚDNĚ A KONTAKTNÍ OSOBY POŘADATELE <.>
<br> SITUACE 2 ? SVTSLĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ „ STÁVAJÍCÍ
<br> [!.| C“ —.Ž Ě PŘECHODNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO OVKLOZAVOD ? W “W“ “ ““ “““"
<br> UL.JUNGMANNOVA A U STADTONU (MÍSTNÍ KOMUNIKACE),KUŘIM
<br> PŘECHODNÉ DZ BUDE REAUZOVANO PRO CYKLOZÁVOD MĚSTA KUŘIMI DNE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.V DOBĚ OD.<.>.<.>.DO.<.>.<.>.HODIN,JEHOŽ TRASA JE VEDENA POUZE PO ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍCH A CYKLISTICKÉ STEZCE KUŘIM - MALHOSTOVTCE.VŠECHNY PŘÍJEZDY NA TUTO ÚČELOVUU KOMUNTKAO JSOU OSAZENY TRVALÝM DZ BM.VLASTNT' ZAJiŠTĚNí ZÁVODÚ BUDE ZABEZPEČENO POŘADATEU,BUDOU UVEDENY ZODPOVEDNE' A KONTAKTNÍ OSOBY POŘADATELE <.>
<br> SITUACE 3 ? SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STÁVAÍÍCÍ
<br> PREOHODNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CYKLOZÁVOD ? W “OPM ZNAM “ “WWE
<br> UL.LEGÍONÁŘSKÁ,BLANENSKÁ (KRAJSKÁ KOMUNIKACE) A UL.U STADIONU (MÍSTNÍ KOMUNTKAOE),KURÍM
<br> PŘECHODNÉ DZ BUDE REAUZOVÁNO PRO CYKLOZÁVOD MESTA KUŘIMÍ DNE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.V DOBĚ OD.<.>.<.>.DO.<.>.<.>.HODTN,JEHDŽ TRASA JE VEDENA POUZE PO UCELOVYOH KOMUNÍKACÍCH A CYKLISTICKÉ STEZCE KUŘIM — MALHOSTOVICE.VŠECHNY PŘÍJEZDY NA TUTO ÚČELOVOU KOMUNÍKACI JSOU OSAZENY TRVALÝM DZ BM.VLASTNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVODU BUDE ZABEZPEČENO POŘADATELI,BUDOU UVEDENY ZODPOVĚDNĚ A KONTAKTNÍ OSOBY POŘADATELE <.>
<br> SÍTUAOE 4 ? SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ'
<br> * E * -' c - *E PŘECHODNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CYKLOZÁVOD ? W WAW M “ “AM“
<br> UL.JUNGMANNOVA A NA KRÁLOVKÁCH (MÍSTNÍ ...
KUŘIM CYKLOZÁVOD 2022 PÚP 001
Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> kucka@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> e-mail: kucka@kurim.cz
<br> č.j.: MK/52619/22/OD/MKC
<br> spis.zn.: S-MK/40590/22/OD
<br> datum: 6.6.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na návrhu právnické osoby Město Kuřim,Jungmannova 968/75 <,>
<br> 664 34 Kuřim,IČ: 00281964 (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení § 77 odst.3
<br> zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b)
<br> zákona o silničním provozu policie ČR a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu
<br> ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> v k.ú.: Kuřim,okres Brno-venkov,Jihomoravský kraj <,>
<br> na komunikaci: sil...

Načteno

edesky.cz/d/5463761

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz