« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Rozdrojovice ul.Šafránka parkování u ZŠ a MŠ MÚP ZŘ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZDROJOVICE PARKOVÁNÍ MŠ A ZŠ MÚP ZŘ
Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> kucka@kurim.cz
<br> 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> e-mail: kucka@kurim.cz
<br> č.j.: MK/50623/22/OD/MKC
<br> spis.zn.: S-MK/38703/22/OD
<br> datum: 31.5.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim,na základě písemného podnětu
<br> ze dne 29.4.2022 právnické osoby Obce Rozdrojovice,Na Dědině 7,664 34 Rozdrojovice <,>
<br> IČ: 00282499,kterou na základě plné moci zastupuje Ing.XXXXXX XXXXX,Slunečná XXX/X,XXX XX
<br> Brno,IČ: 72889934 (dále jen „navrhovatel“),zahájil řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> podle obecné úpravy § 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77 odst.1 písm.c) a odst.5
<br> zákona o silničním provozu ve věci
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br>
<br> svislého dopravního značení v obci Rozdrojovice na místní komunikaci v ul.Šafránka,parc.č.432/1 v
<br> k.ú.Rozdrojovice,z důvodu neuspokojivého stavu parkování v místě základní a mateřské školy,blíže
<br> dle grafické přílohy <.>
<br>
<br> Dotčeným orgánem v řízení je v souladu s dikcí § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu
<br> Policie České ...
stanovisko 117154 2 2022 001
Policie České republiky jako dotčený orgán v kontextu
ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>
o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů pro potřeby správního řízení podle § 154
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění jeho pozdějších
změn a doplnění
<br> S O U H L A S Í
<br> s předloženým návrhem změny místní úpravy provozu
a jeho případným stanovením <.>
<br> Vydání opatření obecné povahy je ze strany Policie ČR
podmiňováno tím,že dopravní značení osadí odborná firma
dle přiložené dokumentace při dodržení podmínek dopravního
značení v souladu se zákonem č.361/2000 Sb <.>,vyhláškou
č.294/2015 Sb <.>,technickými podmínkami TP 65 a nařízením
Ministerstva dopravy ČR o užití certifikovaných výrobků <.>
<br> P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Územní odbor Brno-venkov
<br> Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> Pod č.j.: KRPB- /ČJ-2022-0603DI-HRB
<br> Dle § 77 …………….………….………….zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Podpis:
<br>.zák.č.361/20001/20001/20001/20001/20001/20001/2000 Sb <.>
<br> PodpisPodpisPodpisPodpisPodpisPodpisPodpisPodpis: : : :
<br> 27.05.2022 1/1
<br> 117154 - 2

Načteno

edesky.cz/d/5463759

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz