« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Dokumenty - Mikroregion Kuřimka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

30 5 2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Kraj ský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 84125/2021 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> MIKROREGION KUŘIMKA,okres Brno-venkov
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 9.prosince 2021 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 25.května 2022.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Moravské Knínice Kuřimská 99,664 34 Kuřim
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Kontrolor: XXX XXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu & X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX — pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX - předseda
<br> XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v (j 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaj e,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 18.listopadu 2021,a to doručením písemného oznámení svazku obcí ne...
30 5 2022 Rozvaha 2021
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2021
71248749IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Mikroregion KUŘIMKA
Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,mkninice@volny.cz,XXXXXXXXX
<br> X XXX,10 7 723,10 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 7 723,10 7 723,10
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 30 558 978,92 120 925,00
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 29 860 946,92 120 925,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> - -
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 698 032,00 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 30 438 0...
30 5 2022 Návrh závěrečného účtu za rok 2021 textová část
DSO Mikroregion Kuřimka,Jungmannova 968,664 34 Kuřim,IČ 71248749
<br>
<br>
Návrh
<br> ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO Mikroregion Kuřimka
<br> za rok 2021
<br> (§ 17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění platných předpisů)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Přílohy:
<br> 1.Rozvaha
<br> 2.Sestava plnění rozpočtu FIN 2–12M za období 12/2021
<br> 3.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> 4.Inventarizační zpráva 2021
<br>
<br> Přílohy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Moravské Knínice v úřední dny pondělí a středa od
<br> 8:00 do 17:00 <.>
<br>
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desce a na úředních deskách všech členských obcí <.>
<br>
<br> Schváleno valnou hromadou dne:
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Závěrečný účet Mikroregionu Kuřimka za rok 2021
<br>
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů („dále jen „zákon“),zveřejňuje Mikroregion Kuřimka návrh na závěrečný účet
svazku za rok 2020:
<br>
<br> 1) Údaje o rozpočtu za rok 2021
<br> Proces sestavení,projednání,schválení rozpočtu a rozpočtových změn je v souladu s platnými
právními předpisy.Rozpočet 2021 byl schválen usnesením valné hromady dne 16.03.2022
usnesením č.1/5/21 <.>
<br> O rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16,zákona č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br>
<br>
<br> 2) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2021 (výkaz FIN 2–12)
<br>
Schválený rozpočet
<br> Kč
<br> Upravený rozpočet
<br> Kč
<br> Plnění k 31.12.2021
<br> Kč
<br> Třída 1 – Daňové příjmy 0 0 0
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy 0 0 25.216,28
<br> Třída 3 – Kapitálové příjmy 0 0 0
<br> Třída 4 – Přijaté transfery 8.218.200,00 8.437.200,00 6.435.591,90
<br> Konsolidace příjmů
(Převody z účtu na účet)
<br> 0 0 3.093.356,45
<br> Příjmy celkem 8.218.200,00 8.437.200,00 6.460.808,18
<br> Výdaje na pozemní
komunikaci
<br> 8.098.200,00 38.318.200,00 28.358.247,48...
30 5 2022 INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA za rok 2021
Jungmannova 968,664 34 Kuřim,IČ 71248749
<br>
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA za rok 2021
<br>
Účetní jednotka:
DSO Mikroregion Kuřimka
IČ71248749
Datum zpracování: 20.01.2022
Den zahájení inventarizace: 04.12.2021
Den ukončení inventarizace: 20.01.2022
Den,ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2021
<br> Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci <.>
<br> Předseda DSO schválil realizaci inventur ve dnech 01.12.2021 – 27.01.2022.Rozhodným
datem je pak 31.12.2021.Předseda DSO jmenoval inventarizační komisi ve složení:
<br> • Předseda XXXX XXXXX
<br> • Člen Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXXXX
<br> • Člen XXXX XXXXXXXX
<br> Inventarizační činnosti:
<br> X.X.Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v
souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena <.>
Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny
rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami
proběhla.Termín inventury byl dodržen <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
Proškolení proběhlo v budově Obecního úřadu Moravské Knínice dne 01.12.2021,přítomni
byli všichni členové,na důkaz byly připojeny podpisy na prezenční listině.Součástí školení byly
i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> 1.4.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
Bez přijatých opatření <.>
Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U
inventur byly vždy osoby odpovědné za majetek.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav
majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je
zaznamenán v inventurních soupisech.Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a
závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení in...
30 5 2022 Fin 2 12 M
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2021
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 8 218 200,00 = 8 218 200,00
8 437 200,00 = 8 437 200,00
6 460 808,18 = 6 460 808,18
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 3 093 356,45 = 3 093 356,45
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 8 218 200,00 = 8 218 200,00
8 437 200,00 = 8 437 200,00
3 367 451,73 = 3 367 451,73
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
8 218 200,00 = 8 218 200,00
<br> 38 437 200,00 = 38 437 200,00
31 581 211,40 = 31 581 211,40
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
8 218 200,00 = 8 218 200,00
<br> 38 437 200,00 = 38 437 200,00
28 487 854,95 = 28 487 854,95
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
8 218 200,00 = 8 218 200,00
<br> 38 437 200,00 = 38 437 200,00
28 487 854,95 = 28 487 854,95
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 30 000 000,00- = 30 000 000,00-
25 120 403,22- = 25 120 403,22-
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
0,00 = 0,00
<br> 30 000 000,00 = 30 000 000,00
25 120 403,22 = 25 120 403,22
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 30 000 000,00 = 30 000 000,00
25 120 403,22 = 25 120 403,22
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 30 000 000,00- = 30 000 000,00-
25 120 403,22- = 25 120 403,22-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 01.02.2022
12:32:46
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Kuřimka),verze: 2021.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2021
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 3 093 356,45 = 3 09...

Načteno

edesky.cz/d/5463758

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz