« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení zahájení ÚŘ - SEK - optická síť Netcom Solutions

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SEKoptickásíťNetcomSolutionsZŘ
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/2479/22/OSŽP/Ma
Č.J.: MK/5004/22/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Macek
<br> TEL.: 541422313
E-MAIL: macek@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 5
DATUM: 17.1.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br>
<br> Netcom Solutions s.r.o <.>,IČO 03760201,Janáčkova 1962,666 01 Tišnov <,>
kterou zastupuje Ing.XXXXXXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,Fischerova XX,XXX XX Olomouc
<br> (dále jen "žadatel") dne 10.1.2022 podal žádost o dodatečné povolení stavby
<br> SEK - optická síť Netcom Solutions
<br> na pozemcích st.p.827,152,153,154,158,133,106,140,100,78,105,271,138,176/2,494,216,171 <,>
137,176/1,113,240,245,95/1,45/2,46,59,38,61,95/2,45/1,39,151/2 a parc.č.2455/2,2470 <,>
2509/26,2493/5,1174/8,2490/1,950/5,331/115,336/10,336/11,2494,2465,2492,2490/2,414 <,>
946/24,437,27,438/2,331/99,331/55,331/32,331/90,949/4,343/4,413/8,946/79,2624,423/1 <,>
331/24,2467,2486,2493/1,1174/11,2491,946/28,413/6,413/13,413/7,413/5,413/12,413/4,331/101 <,>
413/9,413/11,413/1,413/14,946/73,946/74,949/9,949/8,949/12,2484/16,331/178,946/71,946/75 <,>
946/72,946/76,2484/14,438/7,1178/1,331/199,331/201 v katastrálním území Čebín.Uvedeným dnem
bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby <.>
<br>
Stavba zahrnuje zavedení vysokorychlostního internetu v převážné části obce Čebín.Jedná se o veřejně
prospěšnou liniovou podzemní stavbu tvořenou trubkami HDPE,do kterých budou zafukována optická
vlákna,dále malými zemními komorami,sloupkovými nebo zemními rozvaděči.Vstupní místo sítě se
bude nacházet poblíž obytného domu č.p.66 ve střední části obce vedle budovy základní školy.Zde
bude na veřejném prostranství umístěn sloupkový rozvaděč,který bude plnit úlohu hlavního distribučního
bodu sítě v Čebíně.Optická síť pak bude vedena v chodnících,zelených pásech a jiném veřejném
prostranství podél jednotlivých domů v obci.Křížení trasy SEK s komunikacemi bude řešeno převážně
protlaky.Do připravených HDPE...

Načteno

edesky.cz/d/5123414

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz