« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Pravidla rozpočtového provizoria 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové provizorium 2022 pravidla ZM
Pravidla rozpočtového provizoria města Kuřimi
<br> Jelikož není schvalován rozpočet města Kuřimi na rok 2022 před datem 1.1.2022,ZM
stanovuje,na základě zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,pro všechny příkazce operací následující závazná pravidla rozpočtového
provizoria (RP),která platí do doby schválení rozpočtu pro příslušný rozpočtový rok <.>
Rozpočtové provizorium se stanoví k zajištění plynulého rozpočtového hospodaření města
a právnických osob financovaných z jeho rozpočtu <.>
<br>
1.Provozní výdaje plynoucí z výkonu přenesené a samostatné působnosti jsou omezeny
pouze na platby a úhrady týkající se zejména
a) městem uzavřených minulých smluvních vztahů <,>
b) zajištění nezbytných provozních potřeb (platy a mzdy včetně souvisejících výdajů <,>
<br> nákupy vody,paliv,energií,PHM,služby pošt,telekomunikací,poradenské služby <,>
služby peněžních ústavů,nájemné,nutné opravy,cestovné,<.>.) <.>
<br>
<br> 2.V období RP čerpají měsíčně jednotliví příkazci operací výdaje maximálně do výše 1/12
(jedné dvanáctiny) ročního schváleného rozpočtu výdajů předchozího rozpočtového
roku v členění dle ORG <.>
<br>
3.Příspěvky na provoz zřizovaných organizací jsou poskytovány měsíčně ve výši 1/12
<br> (jedné dvanáctiny) ročního schváleného rozpočtu příspěvků předchozího rozpočtového
roku <.>
<br>
<br> 4.Výdaje na investiční akce budou čerpány dle již uzavřených smluv (vč.závazků
vztahujících se k dotačním projektům) do výše schválených rozpočtů.Financování
nových investičních akcí bude prováděno až po jejich schválení zastupitelstvem města <,>
s výjimkou havarijních situací bezprostředně ovlivňujících základní fungování města,kdy
je schválení jejich financování v kompetenci rady města <.>
<br>
<br> 5.V rámci grantové a dotační politiky města budou vypláceny pouze schválené dotace ze
schválených dotačních programů a ze sociální oblasti <.>
<br>
<br>
6.Pravidla RP se nevztahují na dotace,přidělené městu z vyšších rozpočtů na konkrétní
předem určené po...

Načteno

edesky.cz/d/5105719


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz