« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 2021 02 místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Město Kuřim
Zastupitelstvo města Kuřimi
<br>
<br>
OBECNĚ ZÁVAZNÁ
<br>
VYHLÁŠKA
města Kuřimi
<br>
<br> č.2/2021 <,>
<br> o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br>
<br>
Zastupitelstvo města Kuřimi se na svém zasedání dne 07.12.2021 usnesením č.Z/2021/0129
usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br>
<br>
<br> Článek 1
<br> Úvodní ustanovení
<br> 1.Město Kuřim touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> 2.Správcem poplatku je městský úřad.1)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1) § 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích
<br>
<br> 2
<br>
<br> Článek 2
<br> Poplatník
<br> 1.Poplatníkem poplatku je 2):
<br>
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci 3) nebo
<br> b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci <,>
ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce <.>
<br> 3.Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4)
<br>
<br> Článek 3
<br> Poplatkové období
<br> Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5)
<br> Článek 4
<br> Ohlašovací povinnost
<br> 1.Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku
své poplatkové povinnosti <.>
<br> 2.V ohlášení poplatník uvede6):
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen <,>
místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů plate...

Načteno

edesky.cz/d/5105717

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz