« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřimský kros 2022 PÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO
OPRAVIL: por.Ing.Hrbek / 322823
<br> šeoucrE C <.>,<.> E REPUBLI
<br> > Uzemm-.rBrnn-venkov
<br> zrno.KOUNICOVA 24
<br> POLlClE ČESKI R(VUBlIKV u.Kibov amu vcnknv Dnnmmí mm.-la p avšlc couravmhomimmm
<br> odsouhlasena dm—
<br> 3,10.2021 1/1 Vedel KRPB 132599.1 mann-nemam“.<.> mk & 13/1997 su
<br>.<.>.<.> za (=.351/1000 Sb
<br> Mapa,/“ "_“
<br> Plalnnsl 1 rak
<br> - knnzrím akco nesmí dam k ahmžcní nom.—inom učaslnlkú „vodu,' h účastníků zodpovídá pořadalel <,>
<br> nebo obecní bude se pařaditel " : pokyny
<br> těm aka-.Osoby pnřadalelskv wmv m * by! sm un.m věku polcmní komuni acc v rámci knnání ím spurluvm akce.veme kanlaklmhn ma mm wíada,lmu ma osoby opravněnv zastavovat vml v kontextu a 19 adsl llákora :: sl ' dla plovaděclhn nadplsu Dle nastavte & výše uvedena-ho paragrafu mu mít u whe ko lpovolc
<br> telefonu ms
<br> atv na trasu úvodu bude zřllcno slanowšlč nebo bude pod konuoluu pořadatelské služby.lvne doh m na berpr'čnoil učasmlkú cnlho pmvom <,>
<br> - nstalnvaní copmvnmn mečem mu<| být vsnulzdu se mam“ & sa:/znas sn <.>,vvhlaškou (: 794/2015 sn,rochmckyml poamimmx W 55,65.=
<br> mřnemm M ;xmwa dopravy (a o umi tolullkow ' \vylobk'
<br> chadnlku,lex rh meil,pavknvlšťa v přlpadě meč lěnl bude mm bemdklndně uk Nm,- žadatel místí odbornou montáž matt—k,zam ' světel vch s' ná kdv poiadan—I zal ' l knnlmlu,umím/am a včasné-
<br> gevea:
<br> „$ <.>
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> FMTFMb Ig STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> stanovrště bude pod kontrolou pořadatelské služby,která bu aktivně doh el na respektování přechodné úpravy provozu zákaz vjezdu všech vozidel mlmu VOZI Ia uvedené na dodalk
<br> labulce 613
<br> UZAVŘENÝ ÚSEK TRASA PRO DOSPĚLÉ TRASA PRO DĚTI
<br> 4,E\ :!
<br> POZNÁMKA
<br> Umístění přechodného DZ dle TP 6.66 (Zásady pro označovanl pracovních míst NL,/\“ P ;0 zl 15! na pozemních komunikacích) <.>
<br> ' nwšwsvv ÚŘAZ) KUŘIM
<br> ATI./&,Zai“ %
<br> “A“ *“ f—(Q/(ng— “M)/Ž U/O/
<br> /
<br> /
<br> „ (m J))
<br> A._9gp.gío;eklaniz
<br> _BAFAQNAŘA „...
KUŘIMSKÝ KROS PÚP
Bc.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> kucka@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Bc.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> e-mail: kucka@kurim.cz
<br> č.j.: MK/121917/21/OD
<br> spis.zn.: S-MK/121198/21/OD
<br> datum: 19.11.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na návrhu právnické osoby Atletický klub Kuřim,z.s <.>,Metelkova
<br> 1779,664 34 Kuřim IČ: 05446856 (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení § 77 odst <.>
<br> 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b)
<br> zákona o silničním provozu policie ČR a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu
<br> ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> v k.ú.: Kuřim,okres Brno-venkov,Jihomoravský kraj <,>
<br> na komunikaci: veřejně...

Načteno

edesky.cz/d/5022245

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz