« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Rozhodnutí o prodloužení platnosti ÚR - Kuřim, VNk1286, pbč.8 - VNv126, pbč.132

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KuřimVNk1286ROZ
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/15412/19/OSŽP/Ma
Č.J.: MK/80490/21/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Macek
<br> TEL.: 541422313
E-MAIL: macek@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 2
DATUM: 19.10.2021
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí <,>
kterou dne 31.8.2021 podala
<br> EG.D,a.s <.>,IČO 28085400,Lidická 1873/36,602 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),podle § 93 odst.3 stavebního zákona
<br> p r o d l u ž u j e
<br> do 31.12.2023 platnost územního rozhodnutí č.j.MK/15412/19/OSŽP ze dne 30.10.2019 o umístění
stavby
<br> Kuřim,VNk1286,pbč.8 - VNv126,pbč.132
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.3014/24,3014/29,3016,3022/6,3022/7,3022/8,3022/9 <,>
3022/10,3022/11,3022/12,3022/27,3031,3034/2 a 3035/1 v katastrálním území Kuřim <.>
<br>
<br> Účastník řízení,na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> EG.D,a.s <.>,Lidická 1873/36,602 00 Brno
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst.1 stavebního zákona dva XXXX XXX dne,kdy nabylo
právní moci.Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu,že
není schopen zatím realizovat stavbu z důvodu nedokončeného vyvlastňovacího řízení,které se týká
jednoho z dotčených pozemků <.>
<br> Stavební úřad opatřením ze dne 8.9.2021 oznámil zahájení řízení dotčeným orgánům a účastníkům
řízení a upozornil je v souladu s § 93 odst.3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných
stanovisek a námitek <.>
<br> Stavební úřad posoudil důvod,pro který je žádáno o prodloužení platnosti územního rozhodnutí,a
protože předpoklady,za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno,zůstaly nezměněny,žádosti vy...

Načteno

edesky.cz/d/5022241

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz