« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Závěrečný účet hospodaření města Kuřimi za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva auditora
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
<br> o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o
<br> přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí,ve ! Ř <.>
<br> znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <.>
<br> pro územnísamosprávný celek
<br> Město Kuřim Jungmannova 968/75 664 34 Kuřim
<br> IČ 00281964
<br> za období od 1.1.2020 do 31.12.2020
<br>.: O; „J.:-_xšlíql'ngw 30.3 (v
<br> |.VŠEOBECNĚ INFORMACE
<br> Statutární orgán územního samosprávního celku (dále jen „územní celek“):
<br> Město Kuřim,starosta: Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Auditorská společnost: GTS Ekonom,s.r.o.Osoba provádějící přezkoumání hospodaření územního celku Město Kuřim:!
<br> l Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku Město Kuřim:
<br> Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku Město Kuřim v souladu s ustanovením © 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením 9 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání:
<br> lVlěÚ Kuřim,Jungmannova 968,75
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření Město Kuřim provedeno: Přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 5.8.2020 — 7.4.2021
<br> Termíny průběžných dohlídek k přezkoumání: 1.10.2020,15.12.2020,26.1.2021,2.3.2021,7.4.2021
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Město Kuřim auditorskou společností:
<br> Činnost,kterou byla ověřovací zakázka zahájena: Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 5.8.2020 <.>
<br> Činnost,kterou byla ověřovací zakázka ukončena:...
Inventarizační zpráva 2020
INVENTARIZAČNÍZPRÁVA
<br> o výsledku inventarizace majetku a závazků,jiných aktiv a pasiv,včetně podrozvahových účtů města Kuřimi,ke dni řádné účetní závěrky — k 31.12.2020
<br> Účetníjednotka: Město Kuřim,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim,IČ: 00281964 Datum projednání zprávy ústřední inventarizační komisí: 22.2.2021
<br> Datum zahájení první inventury: 29.9.2020
<br> Datum ukončení poslední inventury: 19.2.2021
<br> Datum proškolení předsedů inventarizačních komisí: 29.9.2020
<br> Řádná inventarizace majetku a závazků byla provedena ve smyslu zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhlášky č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků,vnitřní směrnice Provádění inventarizace majetku a závazků města Kuřimi 55/2019/RM a Plánu inventur vydaného starostou města na rok 2020 <.>
<br> Druh a způsob inventarizace,označení inventarizovaného majetku a závazků,jejich umístění,jakožto ijména pracovníků odpovědných za majetek a závazky jsou uvedeny v inventurních soupisech dílčích inventarizačních jednotek.Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků ke dni 31.12.2020 <.>
<br> Ústřední a dílčí inventarizační komise provedly inventarizaci majetku a závazků města sníže
<br> uvedeným výsledkem:
<br> ' Inventurni stav Inventurní stav Rozdíl Učet Název účtu k31.12.2020 v Kč k31.12.2020 v Kč k 31.12.2020 dle účetnictví dle evidence v Kč Dlouhodobý nehmotm'“ majetek 013 Soňware 8 189 846,_12 8 189 846,12 0,00 073 Oprávkx k software -6 577 200.72 -6 577 200,72 0,00 018 Dlouhodobý drobný nehmotný majetek 5 508 321,05 5 508 321,05 0,00 078 Oprávk) kDDNM -5 508 321,05 -5 508 321,05 0,00 019 Jiný dlouhodobý drobm' nehmotný majetek 11 074 812,68 11 074 812,68 0,00 079 Oprávkv k ostatnímu DNM -3 370 428,00 -3 370 428,00 0,_00 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 021 Stavbv 1 244 054 851.26 1 244 054 851,26 0,00 081 Oprávkv ke stavbám -227 144 350,34 -227 144 350,34 0,00 022 Samostatné movité Věci a soubon- mov.věcí 70 268 639,30 70 268 639,30 0,00 082 Oprávky k maíetku účet 02...
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020 pro STA
1
<br> Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br>
<br> Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020
<br> předkládaná vedoucímu orgánu veřejné správy
<br>
<br>
Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné
<br> správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly
<br>
<br>
1.Zhodnocení výsledků řídící kontroly podle § 26 a § 27 zákona o finanční kontrole
<br>
<br> Město Kuřim zajišťuje dle zákona č.320/2001 Sb.o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
<br> některých zákonů (zákon o finanční kontrole) provádění předběžné,průběžné a následné kontroly <.>
<br> O těchto kontrolách jsou prováděny písemné záznamy pověřenými pracovníky dle určených pozic
<br> příkazce operace,správce rozpočtu a hlavní účetní <.>
<br> Průběžné sledování a prověřování systému finanční kontroly je zabezpečováno průběžnou kontrolou
<br> z pozice nadřízenosti a podřízenosti zaměstnanců <.>
<br> V rámci Městského úřadu Kuřim existuje systém vnitřních směrnic.Tyto směrnice jsou průběžně
<br> aktualizovány podle legislativních změn a také v případě změn v organizační struktuře městského úřadu <,>
<br> příp.při změnách,které mají vliv na činnost úřadu <.>
<br>
<br> 2.Zhodnocení výsledků interního auditu podle § 28 a § 29 zákona o finanční kontrole
<br>
<br> Město Kuřim má zřízenu funkci interního auditora.Dle požadavků zákona je zajištěna funkční nezávislost
<br> a organizační oddělení interního auditora od řídících výkonných struktur.Interní auditor je držitelem
<br> osvědčení o absolvování Základního kurzu v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků
<br> veřejné správy v oboru interní audit a finanční kontrola,vydaný Českým institutem interních auditorů <.>
<br> V průběhu roku se auditor účastní odborných seminářů a kurzů za účelem zvýšení odborné úrovně <.>
<br> Kontrolní a auditní činnost interního auditora se v roce 2020 řídila Ročním plánem interních auditů
<br> a veře...
Výkaz zisku a ztráty 2020
Licence: UCRGUVUV / VUA1 (18022019 10:24 / 201902181217)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - OPIS DÁVKY XML
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 00281964
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.NÁKLADY CELKEM 238 891 133,40   223 913 609,04  
<br> A.I.Náklady z činnosti 174 401 600,16   164 133 390,36  
<br> A.I.1.Spotřeba materiálu 501 3 377 460,23   3 845 682,56  
<br> A.I.2.Spotřeba energie 502 3 702 995,89   3 914 483,32  
<br> A.I.3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> A.I.4.Prodané zboží 504 24 589,95   32 799,98  
<br> A.I.5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> A.I.6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> A.I.7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> A.I.8.Opravy a udržování 511 12 435 467,94   13 706 087,89  
<br> A.I.9.Cestovné 512 76 232,00   162 728,00  
<br> A.I.10.Náklady na reprezentaci 513 160 423,00   244 901,40  
<br> A.I.11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> A.I.12.Ostatní služby 518 43 874 528,84   43 034 956,48  
<br> A.I.13.Mzdové náklady 521 48 012 822,00   43 941 265,00  
<br> A.I.14.Zákonné sociální pojištění 524 15 489 111,00   14 016 545,00  
<br> A.I.15.Jiné sociální pojištění 525 141 809,00   192 032,00  
<br> A.I.16.Zákonné sociální náklady 527 1 165 095,97   15 300,00  
<br> A.I.17.Jiné sociální náklady 528 1 131 330,50   1 075 691,20  
<br> A.I.18.Daň silniční 531        
<br> A.I.19.Daň z nemovitostí 532 2 492,00   7 024,00  
<br> A.I.20.Jiné daně a poplatky 538 31 653,00   13 749,02  
<br> A.I.22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> A.I.23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> A.I.24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 686 667,24   250 290,05  
<br> A.I.25.Prodaný materiál 544        
<br> A.I.26.Manka a škody 547 144 623,...
Výkaz Rozvaha 2020
Licence: UCRGURUV / RUA1 (18022019 12:25 / 201902181215)
<br> ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 00281964
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 1 2 3 4
<br> AKTIVA CELKEM 1 620 005 300,22 325 657 899,09 1 294 347 401,13 1 353 590 116,96
<br> A.Stálá aktiva 1 502 396 062,35 319 036 180,81 1 183 359 881,54 1 192 575 729,17
<br> A.I.Dlouhodobý nehmotný majetek 24 857 979,85 15 455 949,77 9 402 030,08 7 846 147,08
<br> A.I.1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> A.I.2.Software 013 8 189 846,12 6 577 200,72 1 612 645,40 1 330 118,40
<br> A.I.3.Ocenitelná práva 014        
<br> A.I.4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 5 508 321,05 5 508 321,05    
<br> A.I.6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 11 074 812,68 3 370 428,00 7 704 384,68 6 325 428,68
<br> A.I.7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 85 000,00   85 000,00 190 600,00
<br> A.I.8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> A.I.9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035        
<br> A.II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 464 414 383,38 301 380 231,04 1 163 034 152,34 1 173 653 323,85
<br> A.II.1.Pozemky 031 82 869 609,22   82 869 609,22 81 980 439,62
<br> A.II.2.Kulturní předměty 032 102 156,10   102 156,10 34 400,00
<br> A.II.3.Stavby 021 1 244 054 851,26 227 144 350,34 1 016 910 500,92 846 597 469,69
<br> A.II.4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 70 268 639,30 33 044 482,37 37 224 156,93 27 552 629,38
<br> A.II.5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 41 191 398,33 41 191 398,33    
<br> A.II.7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 25 927 729,17 ...
Výkaz Příloha 2020
Licence: UCRGUPUV / PUA (18072018 12:24 / 201807171111)
<br> PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 00281964
<br>
<br> 30.04.2021 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 8
<br>
<br> Licence: UCRGUPUV / PUA (18072018 12:24 / 201807171111)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 464 549 851,10  389 695 551,18 
<br> P.I.1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> P.I.2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 66 307,07  125 182,23 
<br> P.I.3.Vyřazené pohledávky 905    
<br> P.I.4.Vyřazené závazky 906    
<br> P.I.5.Ostatní majetek 909 464 483 544,03  389 570 368,95 
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů   12 452 118,13 
<br> P.II.1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911    
<br> P.II.2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912    
<br> P.II.3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913    
<br> P.II.4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914    
<br> P.II.5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915   12 452 118,13 
<br> P.II.6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916    
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou    
<br> P.III.1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921    
<br> P.III.2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922    
<br> P.III.3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923    
<br> P.III.4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924    
<br> P.III.5.Krátkodobé podmíněné p...
Výkaz FIN 2020
(muku O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1
************************************************************************************************************************************
IČO: 00281964 Město Kuřim Čas : 08:37:34
<br> Datum: 30.04.2021
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku 0000ALV075GK
<br> Omezení výběru XXX : rozpočet schválený,rozpočet upravený,skutečnost
UCRGBAXA 29042020 14:10
<br> ************************************************************************************************************************************
Ministerstvo financí
<br> F I N 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU **********
sestavený k 12/2020
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky : Město Kuřim
Jungmannova 75/968,664 34 Kuřim
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
<br> OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 45 000 000,00 44 450 000,00 41 986 931,44 93,30 94,46
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn 900 000,00 900 000,00 616 495,69 68,50 68,50
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko 3 800 000,00 3 800 000,00 3 760 969,67 98,97 98,97
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 34 000 000,00 24 000 000,00 28 148 152,87 82,79 117,28
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 8 543 800,00 8 543 730,00 ******* 100,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 79 000 000,00 75 640 000,00 77 215 144,29 97,74 102,08
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní 0,00 ...
Příloha č 9 dotace individual
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE a NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC - za rok 2020 příl.č.9
<br> za rok program
číslo dotační
<br> smlouvy
název žadatele název projektu
<br> požadovaná
<br> výše dotace
<br> získaná dotace
<br> (SCHVÁLENO V
<br> RM/ZM)
<br> VRATKA POZNÁMKA
<br> 2020 Individuální dotace 2020/D/0001 Diecézní charita Brno domácí hospicová péče Oblastní charity Tišnov 80.000 80.000 schváleno usn.ZM č.1011/2020 dne 21.1.2020
<br> 2020 Individuální dotace 2020/D/0032 Římskokatolická farnost Kuřim
oprava přívodu plynuna nádvoří fary,statiky sklepa
<br> a fasády ohradní zdi
700.000 700.000 schváleno usn.ZM č.1010/2020 dne 21.1.2020
<br> 2020 Individuální dotace 2020/D/0041
Střední odborná škola a Střední
<br> odborné učiliště Kuřim,s.r.o <.>
<br> obnova chodníků a ploch přiléhajících k nejstarší
<br> části kuřimského zámku
140.000 140.000 schváleno usn.ZM č.1009/2020 dne 21.1.2020
<br> 2020 individuální dotace 2020/D/0060
Diakonie ČCE - středisko v
<br> Myslibořicích
spolufinancování sociální služby domov pro seniory 20.000 5.000 schváleno usn.RM č.119/2020 dne 25.3.2020
<br> 2020 Individuální dotace 2020/D/0061 DOTYK II,o.p.s.raná péče 13.998 10.010 schváleno usn.RM č.146/2020 dne 8.4.2020
<br> 2020 Individuální dotace 2020/D/0064 Práh jižní Morava,z.ú.sociální rehabilitace 30.000 30.000 schváleno usn.RM č.163/2020 dne 22.4.2020
<br> 2020 Individuální dotace 2020/D/0067 Domov sv.Alžběty domov pro seniory 51.100 50.508 schváleno usn.ZM č.1032/2020 dne 5.5.2020
<br> 2020 Individuální dotace 2020/D/0070 Linka bezpečí,z.s <.>
<br> provoz telefonické krizové pomoci Linky bezpečí
<br> pro děti a mladé lidi nebo pro dospělé jednající v
<br> zájmu dítěte z města Kuřimi
<br> 25.000 10.000 schváleno usn.RM č.199/2020 dne 13.5.2020
<br> 2020 Individuální dotace 2020/D/0107 SPONDEA,z.ú.sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 30.000 30.000 schváleno usn.ZM č.1104/2020 dne 19.11.2020
<br> 2020 individuální dotace 2020/D/0108 SPONDEA,z.ú.intervenční centrum 25.000 25.000 schváleno u...
Příloha č 8 dotace Sportoviště
PŘEHLED POSKYTNUTÝCH a VYÚČTOVANÝCH DOTACÍ za rok 2020 - VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příl.č.8
<br> za rok program
p.č <.>
<br> žádosti
číslo dotační smlouvy název žadatele
<br> typ projektu
<br> (CČ,IA)
název projektu
<br> požadovaná
<br> výše dotace
<br> získaná dotace
<br> (SCHVÁLENO V
<br> ZM)*
<br> VRATKA
<br> 2020 SPORTOVIŠTĚ N1 SPORTOVIŠTĚ 2020/01
Dům dětí a mládeže Kuřim <,>
<br> příspěvková organizace
CČ
<br> Celoroční pravidelná činnost zájmového útvaru
<br> DDM Kuřim,soutěže a doprovodné akce
<br> zájmových útvarů DDM Kuřim
<br> 150 000 120 000 115 219
<br> 2020 SPORTOVIŠTĚ N2 SPORTOVIŠTĚ 2020/02 FC Kuřim,z.s.CČ
Příspěvek na pronájem sportovních zařízeních ve
<br> vlastnictví města Kuřimi
100 000 85 000
<br> 2020 SPORTOVIŠTĚ N3 SPORTOVIŠTĚ 2020/03 SK TORI Judo Brno,z.s.CČ
Příspěvek na pronájem sportovních zařízeních ve
<br> vlastnictví města Kuřimi
0 5 000 2 300
<br> 2020 SPORTOVIŠTĚ N4 SPORTOVIŠTĚ 2020/04 Judo SK Královo Pole Brno,z.s.CČ
Trénink oddílu judo mládeže v Kuřimi,návaznost
<br> na mateřský klub v Brně
120 000 50 000 21 500
<br> 2020 SPORTOVIŠTĚ N5 SPORTOVIŠTĚ 2020/05 Spolek Florbal Kuřim CČ
Celoroční zajištění florbalových tréninků a
<br> mistrovských utkání
120 000 49 000
<br> 2020 SPORTOVIŠTĚ N6 SPORTOVIŠTĚ 2020/06 Atletický klub Kuřim,z.s.CČ Využívání městských sportovišť 28 600 20 000
<br> 2020 SPORTOVIŠTĚ N7 SPORTOVIŠTĚ 2020/07 Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Kuřim CČ
Pronájem nafukovací haly na zimní období pro
<br> dětský tenisový oddíl
20 000 12 000 2 400
<br> 2020 SPORTOVIŠTĚ N8 SPORTOVIŠTĚ 2020/08 Sportovní klub Kuřim,z.s.CČ Využití sportovišť města Kuřimi pro oddíl házené 800 000 710 000 151 417
<br> 2020 SPORTOVIŠTĚ N9 SPORTOVIŠTĚ 2020/09 Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX JA Kuřimský cykloboj X XXX X XXX X XXX
<br> 2020 SPORTOVIŠTĚ N10 SPORTOVIŠTĚ 2020/10 Sportovní klub Kuřim,z.s.CČ Oddíl stolního tenisu 39 000 25 000
<br> 2020 SPORTOVIŠTĚ N11 SPORTOVIŠTĚ 2020/11 Fotbalová školička z.s.CČ Pronájem sportovišť,tělocvičen,haly pro děti 50 000 ...
Příloha č 7 dotace Trenéři
PŘEHLED POSKYTNUTÝCH a VYÚČTOVANÝCH DOTACÍ za rok 2020 - TRENÉŘI příl.č.7
<br> za rok program
p.č <.>
<br> žádosti
<br> číslo dotační
<br> smlouvy
název žadatele
<br> typ
<br> projektu
<br> (CČ,IA)
<br> název projektu
požadovaná
<br> výše dotace
<br> získaná dotace
<br> (SCHVÁLENO V
<br> ZM)*
<br> VRATKA
<br> 2020 TRENÉŘI T1 Trenéři 2020/01 FC Kuřim,z.s.CČ mzda kvalifikovaným trenérům 150 000 109 000
<br> 2020 TRENÉŘI T2 Trenéři 2020/02 Spolek Florbal Kuřim CČ mzda kvalifikovaným trenérům 30 000 17 000
<br> 2020 TRENÉŘI T3 Trenéři 2020/03 Atletický klub Kuřim,z.s.CČ mzdy a finanční odměny trenérům 63 000 44 000
<br> 2020 TRENÉŘI T4 Trenéři 2020/04 Sportovní klub Kuřim,z.s.CČ odd.házené - celoroční činnost oddílu 120 000 119 000
<br> 2020 TRENÉŘI T5 Trenéři 2020/05 Sportovní klub Kuřim,z.s.CČ odd.stolního tenisu - celoroční činnost oddílu 10 800 7 000 500
<br> 2020 TRENÉŘI T6 Trenéři 2020/06 Fotbalová školička z.s.CČ mzdy a finanční odměny trenérům 80 000 15 000
<br> 2020 TRENÉŘI T7 Trenéři 2020/07 Plavecký klub Kuřim,z.s.CČ
trénink závodního,sportovního a
<br> zdokonalovacího plavání pro děti a mládež
117 000 89 000 22 800
<br> 7 Celkem 570 800 400 000 23 300
Příloha č 6 dotace Sport
PŘEHLED POSKYTNUTÝCH a VYÚČTOVANÝCH DOTACÍ za rok 2020 - SPORT příl.č.6
<br> za rok program
p.č <.>
<br> žádosti
<br> číslo dotační
<br> smlouvy
název žadatele
<br> typ
<br> projektu
<br> (CČ,IA)
<br> název projektu
požadovaná
<br> výše dotace
<br> získaná dotace
<br> (SCHVÁLENO V
<br> ZM)*
<br> VRATKA
<br> 2020 SPORT S1 SPORT 2020/01 Šachový klub Kuřim,z.s.CČ Podpora sportovní činnosti mládeže 30 000 28 000
<br> 2020 SPORT S2 SPORT 2020/02 inBalance,z.s.CČ Celoroční činnost spolku inBalance,z.s 146 000 5 000
<br> 2020 SPORT S3 SPORT 2020/03
Dům dětí a mládeže Kuřim <,>
<br> příspěvková organizace
CČ
<br> Celoroční činnost volejbalových kroužků
<br> DDM Kuřim
70 000 60 000
<br> 2020 SPORT S4 SPORT 2020/04
Juniorská golfová akadameni
<br> Kaskáda,o.p.s <.>
CČ Dětské golfové kurzy 100 000 50 000 1 412,20
<br> 2020 SPORT S5 SPORT 2020/05 Slovan Podlesí,z.s.CČ
Sportovní činnost a akce konané v roce
<br> 2020
45 000 35 000
<br> 2020 SPORT S6 SPORT 2020/06 FC Kuřim,z.s.CČ
Podpora sportovní činnosti fotbalového
<br> klubu FC Kuřim
300 000 240 000
<br> 2020 SPORT S7 SPORT 2020/07
SH ČMS - Sbor dobrovolných
<br> hasičů Kuřim
CČ
<br> Zabezpečení celoroční činnosti kolektivů
<br> mladých hasičů a soutěže dospělých v
<br> požárním sportu
<br> 77 000 65 000
<br> 2020 SPORT S9 SPORT 2020/08
ČSS,z.s.- sportovně střelecký
<br> klub Kuřim
CČ
<br> Podpora celoroční činnosti sportovně
<br> střeleckého klubu
79 000 23 000
<br> 2020 SPORT S10 SPORT 2020/09 Spolek Florbal Kuřim CČ
Zajištění materiálu a tréninkových
<br> jednotek mimo Kuřim
67 000 50 000
<br> 2020 SPORT S11 SPORT 2020/10 Atletický klub Kuřim,z.s.CČ Podpora sportovní činnosti 130 300 120 000
<br> 2020 SPORT S12 SPORT 2020/11 Orel jednota Kuřim CČ
<br> Všeobecná celoroční tělovýchovná
<br> činnost,činnost sportovních oddílů a
<br> jednorázové sportovní akce v Kuřimi
<br> 200 000 170 000
<br> 2020 SPORT S13 SPORT 2020/12
Tělocvičná XXXXXXX XXXXX
<br> Kuřim
CČ
<br> Podpora sportovní činnosti TJ Sokol Kuřim
<br> v roce 2020...
Příloha č 5 dotace Kultura
PŘEHLED POSKYTNUTÝCH a VYÚČTOVANÝCH DOTACÍ za rok 2020 - KULTURA příloha č.5
<br> za rok program
p.č <.>
<br> žádosti
číslo dotační smlouvy název žadatele
<br> typ
<br> projektu
<br> (CČ,IA)
<br> název projektu
požadovaná
<br> výše dotace
<br> získaná dotace
<br> (SCHVÁLENO V
<br> ZM)*
<br> VRATKA
<br> 2020 KULTURA 01 KULTURA 2020/01 XXXX XXXXX JA Pohádková cesta lesem XX XXX XX XXX XX XXX,00
<br> 2020 KULTURA 02 KULTURA 2020/02 XXXXXX XXXXXXXX JA VELIKONOČNÍ TRAMPSKÉ HRANÍ X XXX X XXX X XXX,00
<br> 2020 KULTURA 03 KULTURA 2020/03 XXXXXX XXXXXXXX JA Večer trampských písní X XXX X XXX X XXX,00
<br> 2020 KULTURA 04 KULTURA 2020/04 XXXXXX XXXXXXXX JA Večer trampských písní X XXX X XXX
<br> 2020 KULTURA 05 KULTURA 2020/05 XXXXXX XXXXXXXX JA DĚTSKÉ MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE XX XXX X XXX X XXX,00
<br> 2020 KULTURA 06 KULTURA 2020/06 Ing.XXXXX XXXXX JA
VIOLONCELLOVÝ KONCERT DUCHOVNÍ
<br> HUDBY
XX 500 15 000
<br> 2020 KULTURA 07 KULTURA 2020/07 Slovan Podlesí,z.s.CČ
Kulturní činnost a akce konané v roce
<br> 2020 na Podlesí
54 000 25 000 18 512,86
<br> 2020 KULTURA 08 KULTURA 2020/08 Kuřimský dámský klub,z.s.JA MASOPUST 2020 32 000 32 000
<br> 2020 KULTURA 09 KULTURA 2020/09 Kuřimský dámský klub,z.s.JA Babské hody 45 000 40 000
<br> 2020 KULTURA 10 KULTURA 2020/10
Junák - český skaut,středisko Kuřim <,>
<br> z.s <.>
CČ
<br> Zabezpečení celoroční a táborové
<br> činnosti střediska Junáka Kuřim
197 050 180 500
<br> 2020 KULTURA 11 KULTURA 2020/11 Český svaz bojovníků za svobodu CČ CELOROČNÍ ČINNOST 57 800 10 000
<br> 2020 KULTURA 12 KULTURA 2020/12
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
<br> Kuřim
JA Krojované HODY 50 000 50 000 50 000,00
<br> 2020 KULTURA 13 KULTURA 2020/13
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
<br> Kuřim
JA Čarodky s hasiči 2020 35 000 25 000 25 000,00
<br> 2020 KULTURA 14 KULTURA 2020/14 XXXXXXXX XXXXXX JA XX.ROČNÍK ROCKO-EROTICKÝ PLES XX XXX XX XXX
<br> 2020 KULTURA 16 KULTURA 2020/15 doc.Mgr.XXXXXX XXXXXX,Ph.D.JA KUŘIMSKÝ AKAPELOVÝ KONCERT XX 000 40 000 40 000,00
<...
Příloha č 4 přijaté dotace
Položka Název položky ÚZ Název účelového znaku
Rozpočet
<br> upravený
<br> Čerpání k
<br> 31.12.2020
v %
<br> 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozp.98024 Jednoráz.příspěvek obcím v r.2020 dle zákona č.159/2020Sb.13 741 200,00 13 741 250,00 100,00%
<br> 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozp.98030 Fin.kompenzace výdajů ORP na harmonizaci ZSJ - SLDB 2021 2 800,00 2 730,00 97,50%
<br> 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozp.98193 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů 267 000,00 267 000,00 100,00%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 500 000,00 500 000,00 100,00%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13011 Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 3 782 000,00 3 782 003,21 100,00%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soc.-práv.ochrany dětí) 349 400,00 349 372,00 99,99%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13351 Řešení naléhavých potřeb při zabezp.provozu sociál.služeb zřízených a provozovaných obcemi 601 800,00 601 708,00 99,98%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 14004 Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně 95 700,00 95 700,00 100,00%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 15091 Program péče o krajinu 28 700,00 28 677,00 99,92%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 29030 Příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích 96 300,00 96 300,00 100,00%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 33063 OP VVV - dotace pro základní školy 2 114 500,00 2 114 474,00 100,00%
<...
Příloha č 3 čerpání výdajů dle ORG akce
Název sekce ORJ Název ORJ
Skupina
<br> ORG
Název skupiny org <.>
<br> Rozpočet
<br> upravený
<br> Čerpání k
<br> 31.12.2020
v %
<br> Výdaje 1 vedení města 1265 Program podpory sportovní činnosti 1 500 000,00 1 497 700,00 99,85%
<br> Výdaje 1 vedení města 1266 Program podpory kulturní a spolkové činnosti 1 800 000,00 1 565 500,00 86,97%
<br> Výdaje 1 vedení města 1350 Program podpory tělovýchovy dětí a mládeže - trenéři 400 000,00 400 000,00 100,00%
<br> Výdaje 1 vedení města 1373 Příspěvek na městskou dopravu seniorů 60 000,00 39 600,00 66,00%
<br> Výdaje 1 vedení města 1405 Senior taxi 421 000,00 421 000,00 100,00%
<br> Výdaje 1 vedení města 1417 Program na podporu využívání městských sportovišť 1 700 000,00 1 696 700,00 99,81%
<br> Výdaje 1 vedení města 1437 Nákup sbírka "Historie Kuřimi" 250 000,00 0,00 0,00%
<br> Výdaje 1 vedení města 1442 Dotace Římskokatolická farnost - opravy objektu fary 700 000,00 700 000,00 100,00%
<br> Výdaje 2 tajemník 1277 HW-SW 700 000,00 465 694,97 66,53%
<br> Výdaje 2 tajemník 1435 Nákup zásahového vozidla pro SDH 1 400 000,00 0,00 0,00%
<br> Výdaje 2 tajemník 1443 Exchange server a kancelářský balík MS Office 820 000,00 0,00 0,00%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 1031 Opravy v bytech 1 440 000,00 1 407 861,99 97,77%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 1366 Výkupy pozemků 1 000 000,00 0,00 0,00%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 1423 Výkupy pozemků pro cyklostezky 300 000,00 0,00 0,00%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 1445 Směna pozemků u Lídlu 500 000,00 475 049,00 95,01%
<br> Výdaje 4 odbor majetkoprávní 1448 Výkup pozemků u rybníka 460 000,00 0,00 0,00%
<br> Výdaje 4 odbor investiční 1006 Drobné investice 1 700 000,00 1 009 493,49 59,38%
<br> Výdaje 4 odbor investiční 1007 Technická pomoc 250 000,00 72 527,00 29,01%
<br> Výdaje 4 odbor investiční 1008 Studie a projekty 520 000,00 338 800,00 65,15%
<br> Výdaje 4 odbor investiční 1022 Vodoměry a navrtávky 150 000,00 91 793,00 61,20%
<br> Výdaje 4 odbor investiční 1048 Wellness 1 ...
Příloha č 2 čerpání výdajů dle ORG provoz
Název sekce ORJ Název ORJ
Skupina
<br> ORG
Název skupiny org <.>
<br> Rozpočet
<br> upravený
<br> Čerpání k
<br> 31.12.2020
v %
<br> Výdaje 1 vedení města 177 Mikroregion Kuřimka 115 000,00 106 750,00 92,83%
<br> Výdaje 1 vedení města 9001 Tisková,informační a propagační činnost 1 900 000,00 1 886 268,29 99,28%
<br> Výdaje 1 vedení města 9002 Činnost RM,ZM,komisí,výborů 5 000 000,00 4 192 225,91 83,84%
<br> Výdaje 1 vedení města 9004 Společenské akce města 1 250 000,00 536 892,18 42,95%
<br> Výdaje 2 tajemník 9005 Vnitřní správa 71 202 500,00 62 915 008,75 88,36%
<br> Výdaje 2 tajemník 9006 Sbor pro občanské záležitosti 170 000,00 144 690,10 85,11%
<br> Výdaje 2 tajemník 9007 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 445 700,00 439 212,53 98,54%
<br> Výdaje 2 tajemník 9008 Objekt střelnice 40 000,00 0,00 0,00%
<br> Výdaje 2 tajemník 9009 Sociální fond 1 600 000,00 1 564 523,00 97,78%
<br> Výdaje 2 tajemník 9050 Sociálně právní ochrana dítěte 459 700,00 459 414,00 99,94%
<br> Výdaje 2 tajemník 9053 Sportovní areál 1 078 000,00 1 075 977,53 99,81%
<br> Výdaje 2 tajemník 9060 Veřejný pořádek 900 000,00 897 500,90 99,72%
<br> Výdaje 2 tajemník 9062 Inf - HW,SW 3 550 000,00 3 173 736,52 89,40%
<br> Výdaje 2 tajemník 9067 Mezinárodní spolupráce 300 000,00 94 665,68 31,56%
<br> Výdaje 2 tajemník 9070 Městská policie 1 045 000,00 1 043 798,39 99,89%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 9007 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 150 000,00 139 052,36 92,70%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 9010 Nákup pozemků 173 100,00 130 153,80 75,19%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 9011 Správa bytů - Investservis 3 116 400,00 2 993 600,07 96,06%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 9012 Správa bytů - MSB 4 283 600,00 4 283 507,99 100,00%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 9016 Objekty města 970 000,00 785 975,90 81,03%
<br> Výdaje 4 odbor investiční 9019 Územně plánovací dokumentace 1 100 000,00 709 060,00 64,46%
<br> Výdaje 4 odbor investiční 9020 Pitná voda 100 000,00 58 335,84 58,34%
<br> Výdaje ...
Příloha č 1 čerpání P a V dle paragrafu
Název
<br> sekce
paragraf položka Název paragrafu/ položky
<br> Rozpočet
<br> schválený
<br> Rozpočet
<br> upravený
Skutečnost 2020 v %
<br> Příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 45 000 000,00 44 450 000,00 41 986 931,44 94,46%
<br> Příjmy 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 900 000,00 900 000,00 616 495,69 68,50%
<br> Příjmy 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 3 800 000,00 3 800 000,00 3 760 969,67 98,97%
<br> Příjmy 1121 Daň z příjmů právnických osob 34 000 000,00 24 000 000,00 28 148 152,87 117,28%
<br> Příjmy 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 8 543 800,00 8 543 730,00 100,00%
<br> Příjmy 1211 Daň z přidané hodnoty 79 000 000,00 75 640 000,00 77 215 144,29 102,08%
<br> Příjmy 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 550 000,00 568 524,40 103,37%
<br> Příjmy 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0,00 76,30 0,00%
<br> Příjmy 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 5 500 000,00 5 500 000,00 5 019 473,12 91,26%
<br> Příjmy 1341 Poplatek ze psů 400 000,00 400 000,00 457 853,00 114,46%
<br> Příjmy 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200 000,00 200 000,00 77 975,90 38,99%
<br> Příjmy 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 2 000 000,00 2 000 000,00 1 615 160,01 80,76%
<br> Příjmy 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 0,00 49 000,00 0,00%
<br> Příjmy 1361 Správní poplatky 5 100 000,00 5 100 000,00 4 496 165,00 88,16%
<br> Příjmy 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 0,00 1 000 000,00 1 063 983,99 106,40%
<br> Příjmy 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 288,91 0,00%
<br> Příjmy 1385 Dílčí daň z technických her 16 000 000,00 15 000 000,00 14 713 995,68 98,09%
<br> Příjmy 1511 Daň z nemovitých věcí 14 300 000,00 14 300 000,00 14 911 423,90 104,28%
<br> Příjmy 2413 Splátky půjčených prostř.od podnikatel.finan.subje...
MĚSTO KUŘIM informace 2021 ZÚ 2020
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTO KUŘIM
<br>
<br> Zpráva o hospodaření města Kuřim za rok 2020 – závěrečný účet
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 1.Vznik právního subjektu
<br>
<br> Město Kuřim vzniklo jako právní subjekt na základě zákona č.367/1990 Sb.o obcích <,>
ve znění pozdějších změn a doplňků ( v současnosti nahrazen zákonem 128/2000
Sb,o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších změn a doplňků ) <.>
<br> Identifikační údaje:
<br> Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Plátce DPH
<br> Chod města je zajišťován prostřednictvím následujících orgánů:
<br> 1.Zastupitelstvo města
2.Rada města
3.Starosta města
4.Městský úřad
<br>
Ad 1)
Zastupitelstvo města Kuřimi je tvořeno 17 členy,politické zastoupení je následující:
<br> Kuřimská občanská liga – 9 mandátů
Kuřimáci.cz sdružení pro Kuřim – 3 mandáty
Občanská demokratická strana – 2 mandáty
Komunistická strana Čech a Moravy – 1 mandát
Spolky pro Kuřim – 1 mandát
ANO 2011 – 1 mandát
<br> Výbory zastupitelstva:
<br> Finanční výbor Zastupitelstva města Kuřimi – zřízen ze zákona – předseda RNDr <.>
XXXX XXXXXXXX
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi – zřízen ze zákona – předseda J <.>
Herman
Výbor sportovní Zastupitelstva města Kuřimi – předseda Ing.XXX XXXXX,MSc <.>
Výbor pro kulturu a spolkový život Zastupitelstva města Kuřimi – předseda
XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ad X)
Radu města Kuřimi tvoří X členů z následujících politických uskupení:
<br> Kuřimská občanská liga – 3 zástupci
Kuřimáci.cz sdružení pro Kuřim – 1 zástupce
ANO 2011 – 1 zástupce
<br>
<br>
<br> 3
<br>
Ad 3)
Statutárními zástupci města jsou k 31.12.2020:
<br> Starosta – Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX – Kuřimská občanská liga
X.místostarosta – Ing.XXXX XXXXXXXX – Kuřímáci.cz sdružení pro Kuřim
Místostarosta – Ing.XXX XXXXX MSc.– ANO XXXX
<br> Tajemníkem městského úřadu je Ing.XXXXX XXXX,Csc,kterému jsou podřízeni
ostatní vedoucí odborů.Organizační struk...

Načteno

edesky.cz/d/5022221

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Pronájem   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz