« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení pokračování ÚŘ - Jezdecký klub Srpek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

JezdeckýklubSrpekOPŘ
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/4548/16/OSVO/Ma
Č.J.: MK/99874/21/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Macek
<br> TEL.: 541422313
E-MAIL: macek@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 4
DATUM: 1.10.2021
<br>
<br>
OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Srpek s.r.o <.>,IČO 03382125,Vrchlického 1905/24,664 34 Kuřim <,>
kterou zastupuje knesl kynčl architekti s.r.o <.>,IČO 47912481,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 15.3.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
<br> Jezdecký klub Srpek
<br> na pozemcích parc.č.1368,2775,2780/9,2780/10,2780/11,2780/12,2780/13,2780/15,2780/16 <,>
2780/17,2782/1,2782/15,2782/16,2782/17,2782/18,2782/19,2782/20,2783/1,2784/5,2904/58 <,>
2904/61,2904/62,2904/66,2904/72 a 2904/83 v katastrálním území Kuřim.Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení <.>
<br> Jedná se o výstavbu areálu jezdeckého klubu na ploše cca 3,96 ha na pozemcích investora v blízkosti
rybníka Srpek.Areál bude sloužit pro chov koní a rekreaci.V areálu bude umístěn hlavní objekt
jezdeckého klubu čtvercového půdorysu 65,5 x 65,5 m s vnitřním dvorem,který bude v převažující
jednopodlažní části obsahovat stáje pro 22 koní,sklad sena,zázemí pro chov koní a krytou jízdárnu <.>
Severovýchodní roh objektu bude řešen jako dvoupodlažní,kde v přízemí bude umístěna restaurace
s venkovní zahrádkou a ve 2.NP sklady,zázemí pro zaměstnance a 2 klubovny.Součástí areálu budou
dále 3 venkovní jízdárny,mini ZOO,zpevněné komunikační,manipulační a parkovací plochy,opěrné zdi <,>
oplocení,stožárová trafostanice a přípojka NN,kolektor tepelného čerpadla země/voda,vrtaná studna
hloubky cca 70 m s přípojkou vody do objektu jezdeckého klubu,2 retenčně zasakovací povrchové
objekty,nádrž na dešťovou vodu s bezpečnostním přepadem do výustního objektu dešťové kanalizace <,>
sadové úpravy areálu.Splaškové vody z areálu budou odvedeny areálovou kanalizací a navazující
přípojkou splaš...

Načteno

edesky.cz/d/4968956

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz