« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.4 Územního plánu Lelekovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZM 4 vykres D3 zábor zpf
ZM 4 vykres D1 koo 2 ZUR
ZM 4 vykres D1 koo 1
ZM 4 vykres B4 VPS ZUR
ZM 4 vykres B3 3 doprava ZUR
I::I
ZM 4 vykres B2 hlavní 2 ZUR
I::I
ZM 4 vykres B2 hlavní 1
ZM 4 vykres B1 zákl členění 2 ZUR
„ |.<.> | <.>
ZM 4 vykres B1 zákl členění 1
210920 Lelekovice změna ÚP 4
1
<br>
<br>
Změna č.4
ÚZEMNÍHO PLÁNU LELEKOVICE
<br> (dále Změna ÚP)
<br>
<br>
<br> Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I
Označení správního orgánu <,>
který územní plán vydal:
<br> Zastupitelstvo obce Lelekovice
<br>
Datum nabytí účinnosti Změny č.4 územního
plánu Lelekovice
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br>
Jméno a příjmení:
Ing.Vlasta Indrová
<br>
<br> Funkce:
referentka odboru investičního <,>
Městský úřad Kuřim
<br>
Otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
<br>
podpis oprávněné úřední osoby:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
Září 2021
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
Obec Lelekovice
<br> číslo jednací :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> …………… V Lelekovicích dne:………………………
<br> Zastupitelstvo obce Lelekovice příslušné podle § 6 odst.5 písmena c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) za použití §
ustanovení 43 odst.4 a § 55 odst.2) a 6) stavebního zákona,§ 171,173 a 174 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech <,>
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění
<br>
<br> v y d á v á
Změnu č.4
<br> Územního plánu Lelekovice
<br>
Zastupitelstvo obce Lelekovice usnesením č.17/4 ze dne 24.4.2017 vydalo Územní plán Lelekovice
formou opatření obecné povahy,územní plán je změněn změnou č.1,2 a 3 <.>
<br>
A.Textová část změny č.4 ÚP Lelekovice
Změnou č.4 se mění opatření obecné povahy obce Lelekovice,kterým byl územní plán vydán,takto
(doplnění uvedena „silně v uvozovkách“,vypuštěné texty „škrtnuté v uvozovkách“ ):
<br> 1) V kapitole 1.Vymezení zastavěného území
se opravuje datum vymezení: Hranice zastavěného území je...
Veřejná vyhláška
XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 606 705 879
<br> bartos@radnice.kurim.cz 1
<br>
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR INVESTIČNÍ
<br> Váš dopis zn.:
<br> ze dne:
<br> naše zn.: MK/94028/21/OI
<br> vyřizuje: Ing.Indrová Vlasta
<br> tel.: +420 541422 310
<br> fax.: +420 541 230 633
<br> e-mail: indrova@kurim.cz
<br> datum: 23.9.2021
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.4
Územního plánu Lelekovice
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,(dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle
<br> ustanovení § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
<br> řádu (dále „stavební zákon“),v platném znění <,>
<br>
<br> o z n a m u j e
<br> ve smyslu §55b) stavebního zákona a § 172 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád) termín
<br> veřejného projednání o návrhu Změny č.4 Územního plánu Lelekovice (dále jen ÚP
<br> Lelekovice)
<br>
<br> Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 25.10.2021 v 15,30 hod.ve velkém sále
<br> Společenského centra v Kuřimi (dříve Kulturní dům),Nám.Osvobození 902/1,Kuřim
<br> patro za účasti zpracovatele Ing.arch.Barbory Jenčkové,která provede odborný výklad <.>
<br>
<br> Upozornění: V souvislosti s nemocí COVID -19 a mimořádnými opatřeními v době epidemie,případně
<br> v době na ni navazující,pořizovatel veřejné projednání svolává do velkého sálu Společenského centra
<br> v Kuřimi,aby bylo možné reagovat na aktuální požadavky hygienických opatření při větším počtů
<br> zúčastněných osob.Současně upozorňujeme,že vstup do jednací místnosti bude umožněn při
<br> dodržení hygienických opatření platných v době konání veřejného projednání <.>
<br> Dle Metodického sdělení č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 k projednávání plánovací
<br> dokumentace v době pandemie nemoci COVID-19 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj a opatření
<br> k zabránění šíření nákazy vyplý...

Načteno

edesky.cz/d/4968947

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Rozpočet   EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz