« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Lelekovice ul. Plástky kanalizace PÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Lelekovice kanalizace
ul.Plástky
<br> ul <.>
Plá
<br> stk
y
<br> ul.Pindula
<br> 53
<br> 51
<br> 22
<br> 39
<br> 41
<br> Š1
<br> Š2
<br> Š3
<br> Š4
<br> Z2 Lelekovice
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> VYPRACOVAL : XXXXXXXX XXXX ml <.>
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> LELEKOVICE,ul.Plástky
kanalizace
<br> Úplná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.210188/30.8.21
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> Č.j.: KRPB - / ČJ-2021-0600DI
<br> Dle §24/2d zák.č.13/1997 Sb <.>
§25/6c-e zák.č.13/1997 Sb <.>
§77/3 zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br> - stavba zajistí bezpečný průchod pěších v š.min.1,5m v pěších koridorech <,>
osazení přemostění v š.min.0,9m přes výkopy a pro zajištění vstupů do objektů
<br> - STAVBA ZAJISTÍ VJEZD DO UZAVÍRKY MAJITELŮM OBJEKTŮ - POVOLENÍ STAVBY <.>
VJEZDY DO OBJEKTŮ V UZAVÍRCE PO DOHODĚ S MAJITELI
DLE POSTUPU PRACÍ (Š1-Š2.<.>.<.> Š2-Š3.<.>.<.>.Š3-Š4)
<br> - DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> zábor vozovky :
<br> Legenda ploch:
<br> přenosné SDZ :
<br> stávající SDZ :
<br> stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda značení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> přemostění pro pěší š.0,9m
<br> B1
E13/MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM
STAVBY /Z2
<br> Světlo
<br> B1
<br> E13/MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM
<br> STAVBY /
<br> Z2
Světlo
<br> E1
3/
<br> MI
MO
<br> V
OZ
<br> ID
LA
<br> S
PO
<br> VO
LE
<br> NÍ
M
<br> ST
AV
<br> BY
/
<br> E13/MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM
STAVBY /
<br> B2
4a
<br> B24b
<br> IP10a
<br> IP
10a
<br> IP
10a
<br> Doplňující DZ:
<br> IS
11
<br> c
<br> IS11c
<br> IP
10
<br> b
<br> IP
10b
<br> polní
cesta
<br>
Stránka 1
LELEKOVICE PLÁSTKY KANALIZACE PÚP
Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.+420 541 422 335
<br> mob.+420 702 251 969
<br> vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.: +420 541 422 335
<br> e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/88736/21/OD
<br> spis.zn.: S-MK/85595/21/OD
<br> datum: 13.9.2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na návrhu právnické osoby TERRABAU,s.r.o <.>,Vodařská 514/7,619
<br> 00 Brno,IČ: 26244411 zastoupené na základě plné moci právnickou osobou SIGNEX,spol.s r.o.<,>
<br> IČ: 49971344,sídlo: Holzova 1262/138,Slatina,627 00 Brno (dále jen „navrhovatel“),po projednání
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle
<br> ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie ČR a po projednání s tímto
<br> dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 ...

Načteno

edesky.cz/d/4897253

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz