« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim Cyklostezka Kuřim - V.Bítýška MÚP R

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CYKLOSTEZKA KUŘIM V BÍTÝŠKA I ETAPA
i „ larvami PAS sn : 2 sn.o a m ' d' ' [ a V ' -.€ a n _ \ - “3 u % _ - tl \ a 0 h' 3 n u 0 4- m,! * OBPUBMK B\LNIČNI " 300 “
<br> A_B_O '00-15 25\
<br> !.ó
<br>.<.>.-"“ CŠBHUBNFK SELNIČM.W ABO10015'25/
<br> \\„
<br> VAHDVNV PA_S- 3 00 x 0 4 m.<,>
<br> % /
<br> | \
<br> OBHUBNÍK musm.w
<br> s_lGNALNi PAS | 10 x 0.30 m
<br> ALNI PÁS : SI : 230m
<br> ABO 100M5/1 <,>
<br> OBRUBNÍK SIL 1180100 _.\.5t
<br> TOBHUBNÍK CHODNÍKO ABO 1001,10,2
<br> | CYKLOSTEZKA KUŘIM - VEVERSKÁ BITÝŠKA
<br> |.ETAPA Situační výkres dopravního značení- km 0,771 - 0,800
<br> M 1:500
<br> LEGENDA
<br> OBŘUBNJK CHODNÍKOVY ABO 100110125
<br> Á; A ;
<br> /_„4'!2x040m',/,<,>
<br> 08 A9
<br> SIGNALNI PA [) 50 u 2 30 m _
<br> Zákres inženýrských síti je pouze orientační & neslouží k jejich vytyčení.Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení inženýrských sítí <.>
<br> Polahqoisný systém; S-JTSK Výškapisný sysiem: Ep.V <.>
<br> Vedouci projeklam: Kreslilz Zabovůdný projektem: x Š REGIOPROJEKT Ing.XXXX XXXXXX Ing.Ondřej savan Ing.XXXX XXXXXX ==; BRNO Sea/AM,“'.:„ :::;g,<.> „ Stamm: Dso Mikroregion Kuřimka "%WZ-"WW * Mm" „ “MW K.ú.: Kunm “M““ “[M' Cabin,' lKraj: Jihomoravský Formát: 2 :| A4 Raw akon r stavebního objeklu:,<,> Datum: 3/2019 CYKLOSTEZKA KUŘIM - VEVERSKA BITYŠKA SNM“ DÚMSP A ch“ 15 IČ.:.'.ETAPA r lva n 15066-10XC 50 Obsah: mamka: Výkres čisto: Situační výkres dopravního značení - km 0,771 - 0.800 1 : 500 C.4.1.b.2 <.>
<br> Iilmwmrmnw
<br> OBFN IHNIK SH HiCNI iEQ—10.02.51 2.5,SĚGNALNF PAS 220 l 1 10 flv—"|l
<br> SIGNÁLNí PAS
<br> DBRUBNIK PREGHODOVÝ ABO íooíísízs
<br> oeníísmh sumační 'ABOTDOLS'ZŠ 7_ ].<.>
<br>,a :
<br> \ 'I'.„ -“ e
<br> f SIGNALN! PAS
<br> DBOXÍJOMA ___.(,_____________ _ V „ <,>
<br> ___-_--_' © _ zu.'- “ “agua-'a.: r
<br> „.v-'s NALNíPíísll zsmsm <.>
<br> VARQVNÝ FAS __._—-——————-,_.43 5 : o 4
<br> OBHUBNIK NÁJEZDOVY neo ímnsns
<br> OBRUBNIK NAJEZDovv ABO woonsns
<br> OBHUENiK SILNICNI:
<br>.<.> <.>,-í.<.> A80_190 mas-
<br> Í
<br> CYKLOSTEZKA KUŘIM - VEVERSKÁ...
KUŘIM CYKLOSTEZKA V BÍTÝŠKA MÚP R
Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.+420 541 422 335
<br> mob.+420 702 251 969
<br> vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.: +420 541 422 335
<br> e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/86246/21/OD
<br> spis.zn.: S-MK/18086/21/OD
<br> datum: 9.9.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na základě návrhu právnické osoby Mikroregion Kuřimka <,>
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim,IČ: 71248749 (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení §
<br> 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve
<br> smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> místní úpravu provozu
<br>
<br> v k.ú.Kuřim <,>
<br> okres Brno-venkov,Jihomoravský kraj <,>
<br>
<br> svislého i vo...

Načteno

edesky.cz/d/4897239

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz