« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Rozdrojovice ul.Šafránka, Cihelna MÚP R

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

D 1 1 02 1 Situace dopravniho reseni
\/ Plynulé postupně n-ojení as _ ových vrstev 532 Stávající asfaltoé vrstvy budou ařezány a
<br> spáry budo opatřeny asfaltovou livkou “)
<br> BET OBR 150/150/10 V.20 mm
<br> BET OBR 150/150/101 V.A0 mm
<br> Zapravení pomocí ' ěrkodrti 0/32 tl.200 m A5 2 528/2 \,% 5 kr % Ě o \\\\\\ N % 0.1 x 3 E Q „ \: % E 2 :.“ 453/3 u.ul 0 03 33 BET.OBR.BET.OBR.% É KT W 150/150/1000 150/250/1000 % š g 0 V.AOMM v.80 MM emo & Q 416._* \ 5 > 530/1 „a _ > ;; Q % ' )% %.š Í 436/7 70 453/10 $ 3.0 ' \ _ :|.o & E 3 >' \: > 523/1 BET.OBR.".g Q 150/250/1000 _.v.80 MM ! 536/2.\> 2x Odstranenl stavaj|C|Ch parezu VC.korenu.E' 8.o 3,£ *.434 % g Í !=; > o.s 74 E 2 FI/w m \ 4 > „_„ V! F L“ BET.OBR.“š 527/7 150/250/1000 /'=' v.80 MM - “g,/ E ' O 354 OBR,_ ; V! : š & 150/250/1000 % Í " m 3 >' v.80 MM 3 i,a _ 1/ (5 \,% FÉ! * Q „ y *.? „\ má 429.a? ],„ ' _.".E ' / \.% „ - O.ET.OBR.\ ' 0 0/250/1000,' _ \ % 93 g;.00 v.80 MM.\\.Q (\4 E,(\,m _: \ <.>,E _ \E _ _.Qi,13 ' u—zera me2| obrubou a zdt '.“:J 5 8 527$ 0.nována betonem třídy CZO/25 % % Š - ' o "075 50 BET.OBR.<.> % š ; „\o 15 50/1000 ' 3 m Z,3.„ * „.<.>,nšg,STAVEBNI OBJEKTY \ o,' _ — ' š %,<.> ? '.S0 101 Etapa | _ ulice Šafránka BU“ Premaldeno _,“$$,' 323 %.SO 102a Etapa || _ ulice Pod Skolou,1.část (% '.0 "U -.' V V' ' Budou odstraněn křovin v rozhledu ' ',» 1: Ě i SO 102b Etapa II - ultce Pod Skolou,2.cast 564/2 výška 1%;524.<.>,; y y »0 * _; E % / S0 103 Etapa ||| _ ulice Cihelna _ osa 3,0 525/1 ' ' / ' m & š.' SO 10h Etapa |V — ulice Cihelna — osa L BET OBR IT ) 'Ad ' ' 't h " ' > Ž 435 3 89 3013.85 „„o O S0 303 Etapa | _ ulice Šafránka \ _ _ ' DLI OU orezany VE Ve zasa UJICI.:l „ < 308.79 _.“' v,<.> \ 150/250/1000,do rozhledu ve směrovém oblouku * '" _ ' SO 302a Etapa || ullce Pod školou,1.east.' „ 7.' BET OBR \\\\\ 1 ' 33 ším r,: SO 302b Etapa || _ ulice Pod Skolou,2.cast " “< ' ' ' * 3 35 *; _ ' ' _ 566 / * <.>,<,> ' 150/300/1000 3055530 < 50 303 Etapa "' Ul'Fe Cthelna 053 3.<.> V _ V,' V 200 mm \.505_7930813 ©,SO BOL Etapa IV - ullce Ct...
ROZDROJOVICE ŠAFRÁNKA MÚP R
Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.+420 541 422 335
<br> mob.+420 702 251 969
<br> vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.: +420 541 422 335
<br> e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/86241/21/OD
<br> spis.zn.: S-MK/57618/21/OD
<br> datum: 9.9.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na základě návrhu právnické osoby Obce Rozdrojovice,Na Dědině 7 <,>
<br> 664 34 Rozdrojovice,IČ 00282499,kterou na základě plné moci zastupuje Ing.XXXX XXXX,Žleby
<br> XXX,XXX XX Rozdrojovice IČ: 67587038 (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení §
<br> 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2
<br> písm.b) zákona o silničním provozu policie a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu
<br> ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> místní úpravu provo...

Načteno

edesky.cz/d/4897238

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz