« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Česká Renocar MÚP R

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanovisko 27352 6 2021 001
Policie České republiky jako dotčený orgán v kontextu
ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>
o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů pro potřeby správního řízení podle § 154
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění jeho pozdějších
změn a doplnění
<br> S O U H L A S Í
<br> s předloženým návrhem změny místní úpravy provozu
a jeho případným stanovením <.>
<br> Vydání opatření obecné povahy je ze strany Policie ČR
podmiňováno tím,že dopravní značení osadí odborná firma
dle přiložené dokumentace při dodržení podmínek dopravního
značení v souladu se zákonem č.361/2000 Sb <.>,vyhláškou
č.294/2015 Sb <.>,technickými podmínkami TP 65 a nařízením
Ministerstva dopravy ČR o užití certifikovaných výrobků <.>
<br> P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Územní odbor Brno-venkov
<br> Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br> Pod č.j.: KRPB- /ČJ-2021-0603DI-HRB
<br> Dle § 77 …………….………….………….zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Podpis:
<br> zák.č.361/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/2000 Sb <.>
<br> Podpis: : : : :
<br> 3.8.2021 1/1
<br> 27352 - 6
ČESKÁ RENOCAR MÚP R
Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.+420 541 422 335
<br> mob.+420 702 251 969
<br> vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.: +420 541 422 335
<br> e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/86234/21/OD
<br> spis.zn.: S-MK/47162/21/OD
<br> datum: 9.9.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na základě návrhu právnické osoby RENOCAR,a.s <.>,Podolí 445,664
<br> 03 Podolí,IČ: 00487121 zastoupené na základě plné moci právnickou osobou SIGNEX,spol.s r.o.<,>
<br> IČ: 49971344,sídlo: Holzova 1262/138,Slatina,627 00 Brno (dále jen „navrhovatel“),po projednání
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle
<br> ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie a po projednání s tímto dotčeným
<br> orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4897237

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz