« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Výzva k vyjádření k podanému odvolání - Čebín - optické vedení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ČebínoptickévedeníVÝZVA
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/5524/21/OSŽP/Ma
Č.J.: MK/80460/21/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Macek
<br> TEL.: 541422313
E-MAIL: macek@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 2
DATUM: 31.8.2021
<br>
<br>
VÝZVA
<br> VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ
<br>
Netcom Solutions s.r.o <.>,IČO 03760201,Janáčkova 1962,666 01 Tišnov
<br> podala dne 10.8.2021 odvolání proti rozhodnutí,které vydal Odbor stavební a životního prostředí
Městského úřadu Kuřim,jako příslušný stavební úřad,dne 23.7.2021 pod č.j.MK/5524/21/OSŽP na
základě žádosti,kterou dne 1.3.2021 podal
<br> XXXX XXXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,XXX XX Skalička XX
<br> (dále jen "žadatel") ve věci dodatečného povolení stavby
<br> Čebín – optické vedení
<br> na pozemcích parc.č.331/32,331/55,331/90 a 331/199 v k.ú.Čebín <.>
<br> Stavební úřad podle § 86 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
zasílá kopii podaného odvolání účastníkům řízení a současně je
<br> v y z ý v á <,>
<br> aby se k němu vyjádřili nejpozději do 24.9.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru
<br> ____________________________________________________________________________________
Tato výzva musí být vyvěšena po dobu 15 dnů <.>
<br>
Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Zveřejněno na internetu dne:
<br>
<br>
<br>
<br> ………………………………………………………………………………… <.>
Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>
<br>
<br> Příloha:
<br> - kopie podaného odvolání
<br>
<br>
otisk razítka
<br>
<br> Č.j.MK/80460/21/OSŽP str.2
<br>
Obdrží k vyvěšení:
Městský úřad Kuřim
Obecní úřad Čebín
<br> Obdrží účastníci řízení:
<br> XXXX XXXXXXXXXX,Skalička č.p.XX,XXX XX Skalička
Obec Čebín,Čebín č.p.21,664 23 Čebín
<br> Veřejnou vyhláškou jsou uvědoměni:
CETIN a.s <.>,Českomoravská č.p.2510/19,190 00 Prah...
OdvolaniNetcomSolutions
Netcom Solutions s.r.o <.>
Janáčkova 1962,666 01 Tišnov
info@boxnet.cz
http://www.boxnet.cz/
<br> - 1 -
Netcom Solutions s.r.o <.>,Janáčkova 1962,666 01 Tišnov
<br> +420 773 551 991 – info@netcom-solutions.cz – http://www.netcom-solutions.cz/
<br> ODVOLÁNÍ PROTI DODATEČNÉMU POVOLENÍ STAVBY
<br>
Adresát:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu
<br> Žerotínovo náměstí 449/3,601 82 Brno
<br> prostřednictvím
<br> Městského úřadu Kuřim
<br> Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
<br> Odvolatel:
Netcom Solutions s.r.o <.>
<br> Janáčkova 1962
<br> 666 01 Tišnov,IČ: 03760201
<br> Zastoupená: Ing.Matějem Vaňátkem,jednatelem
<br>
<br>
<br> Vážený stavební úřade <,>
<br> tímto jako účastník řízení podáváme odvolání proti vydanému dodatečnému povolení stavby,které
<br> vydal pod č.j.MK/5524/21/OSŽP,Ing.Macek z odboru stavebního a životního prostředí spadající pod
<br> Městský úřad Kuřim <.>
<br>
<br> Zásadně jako stavebník,jehož žádost o vydání územního rozhodnutí v dané lokalitě (dále ÚR)
<br> předcházela žádosti stavebníka,kterého se týká dodatečné povolení stavby,nesouhlasíme s výše
<br> uvedenou stavbou.Toto jsme reflektovali na místním šetření dne 8.4.2021 v Čebíně <.>
<br>
<br> Odůvodnění a napadené výroky rozhodnutí úřadu v Kuřimi:
<br> Naše společnost zažádala o vydání územního rozhodnutí daleko dříve,než stavebník XXXX XXXXXXXXXX a
<br> již od začátku stavební odbor MU Kuřim nereflektoval to,že je zde jiné běžící územní řízení (to naše)
<br> a nevyzvala stavebníka Leoše Kratochvíla k tomu,aby si vyžádal stanovisko naší společnosti,která
<br> sama byla správně zařazena mezi účastníky řízení o dodatečném povolení stavby <.>
<br> Toto jsme reflektovali jako námitku v bodě 3.při ústním řízení z výše uvedeného dne.Ve vydaném
<br> dodatečném povolení stavby však úřad tuto námitku nijak obsahově neřeší,přestože konstatuje,že
<br> naše žádost skutečně předcházela žádosti pana Kratochvíla.Tím p...

Načteno

edesky.cz/d/4897230

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz