« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Cyklostezka Kuřim - V.Bítýška PÚP ul. Knínická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Souhlas PČR
II/3
86
<br> Záb
or p
<br> ro s
tán
<br> í jeř
ábu
<br> a s
lože
<br> ní n
ákla
<br> du
<br> 13x
Z4
<br> d +
C4
<br> b+
S7
<br> II/3
86
<br> 4
0
0
m
<br> ání
jeř
<br> ábu
a s
<br> lože slo
žen
<br> í ná
klad
<br> u
<br> Záb
or p
<br> ro s
tán
<br> í jeř
ábu
<br> a s
lože slo
<br> žen
í ná
<br> klad
u
<br> SITUACE DIO
<br> Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška (I.Etapa)
<br> Situace dopravně-inženýrských opatření
<br> 020/2021
<br> 05/2021
<br> A3
<br> -
<br> 1RDS
<br> sil.č.II/386,ul.Knínická,Kuřim
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ F cs
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> ZÁBOR PRO STÁNÍ JEŘÁBU A
<br> SLOŽENÍ MATERIÁLU (3 DNY)
<br> DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ
<br> TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> TRVALÉ SVISLÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO POUZE V DOBĚ VYKLÁDÁNÍ MATERIÁLU NA ZELEŇ
<br>
<br>
<br> P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Územní odbor Brno-venkov
<br> Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br> Pod č.j.: KRPB- /ČJ-2021-0603DI-HRB
<br> Dle § 24 ………………………….zák.č.13/1997 Sb <.>
<br> § 77 ………………………….zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost: 1 rok Podpis:
<br> zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Podpis:
<br> 26.5.2021 1/1
<br> 15566 - 5
<br>
<br>
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Územní odbor Brno-venkov
Dopravní inspektorát
pracoviště dopravního inženýrství
611 32 Brno,KOUNICOVA 24
<br>
<br>
POLICIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČEIE ČESKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ RSKÉ REPUBLIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKYIKY
Územní odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor Brno Brno Brno Brno Brno Brno Brno Brno...
KUŘIM CYKLOSTEZKA KUŘIM BÍTÝŠKA PÚP
Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.+420 541 422 335
<br> mob.+420 702 251 969
<br> vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.: +420 541 422 335
<br> e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/28118/21/OD
<br> spis.zn.: S-MK/14734/21/OD
<br> datum: 24.6.2021
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na základě návrhu právnické osoby GEFAB CS,spol.s r.o <.>,Švédská
<br> 324/5,Tuřany,620 00 Brno,IČ: 41602901 (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení §
<br> 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2
<br> písm.b) zákona o silničním provozu policie a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu
<br> ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br>
<br>
<br> v k.ú.: Kuřim,okres Brno-venkov,Jihomoravský kraj <,>...

Načteno

edesky.cz/d/4730261

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz