« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Výběrové řízení na výkup pozemků pod komunikacemi 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

formular aktuální
Datum podání na MěÚ Kuřim:
<br> Nabídka k majetkoprávnímu vypořádání
pozemků pod místními komunikacemi
<br>
Jméno:
<br>
<br> Datum:
<br> Adresa:
<br>
<br>
<br>
Tel.Kontakt:
(e-mail)
<br>
<br>
<br> Podpis:
<br>
Jméno:
<br>
<br> Datum:
<br> Adresa:
<br>
<br>
<br>
Tel.Kontakt:
(e-mail)
<br>
<br>
<br> Podpis:
<br>
<br> Pozemek
<br> Katastrální území Parcelní číslo Výměra Návrh kupní ceny za m2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Navrhovatel k nabídce přikládá aktuální výpis z katastru nemovitostí (LV) č.:
Pokyny 2021
POKYNY PRO ROK 2021
<br> pro vlastníky pozemků pod místními komunikacemi,kteří chtějí tyto
pozemky nabídnout městu Kuřim k odprodeji v souladu s "Pravidly pro
majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními
komunikacemi" a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Kuřimi číslo
Z/2021/031 ze dne 18.5.2021:
<br> 1) maximální cena za jeden m2 odprodávaného pozemku činí 350,- Kč <.>
<br> 2) zájemce o odprodej pozemku si vyzvedne na odboru majetkoprávním MěÚ
Kuřim,Jungmannova 968/75,(lV.NP dv.č.413) formulář,na němž se
nabídky k odprodeji podávají.V případě,že pozemek vlastní manželé (SJM=
společné jmění manželů) nebo více osob (podílové spoluvlastnictví) musí
nabídku na odprodej pozemku učinit všichni vlastníci společně.Formulář je
možno rovněž získat na webových stránkách Městského úřadu Kuřim –
www.kurim.cz v sekci "Výzvy města";
<br> 3) vyplněný formulář (identifikační údaje zájemce,parcelní číslo pozemku,který
je nabízen k odprodeji,návrh výše kupní ceny,za kterou je vlastník ochoten
jeden m2 předmětného pozemku do vlastnictví města odprodat) musí být
doručen v zalepené obálce označené heslem "VÝKUP POZEMKŮ POD
KOMUNIKACEMI" nejpozději do čtvrtku 19.srpna 2021 do 11.30 hodin
na Městský úřad Kuřim,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim <.>
<br> Včasně doručené nabídky budou komisí jmenovanou Radou města Kuřimi
otevřeny,jednotlivě seřazeny vzestupně od nejnižší nabídnuté kupní ceny po
nejvyšší a v tomto pořadí budou pozemky vykupovány až do úplného
vyčerpání finančních prostředků tj.do výše 250.000,- Kč;
<br> 4) vlastníci pozemků vybraných k majetkoprávnímu vypořádání budou odborem
majetkoprávním MěÚ Kuřim vyzváni k předložení listin nezbytných k
uzavření kupní smlouvy;
<br> 5) na základě shromážděných listin bude vlastníkům pozemků zaslán odborem
majetkoprávním MěÚ Kuřimi návrh kupní smlouvy.Po jejím odsouhlasení
budou vyhotoveny čistopisy,tyto budou podepsány a předloženy na vklad do
katastru nemovitostí <.>
<br> Veškeré informace k majetkoprávní...
Výkup pozemků pod komunikacemi 2021
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br> v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi
s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“
<br>
výběrové řízení
<br>
na výkup pozemků pod místními komunikacemi za podmínek:
<br> a) termín konání výběrového řízení 19.8.2021
b) objem finančních prostředků 250.000 Kč
c) maximální cena za m2 pozemku 350 Kč
d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých korunách
<br> s označením „Výkup pozemků pod komunikacemi“,přijímají se na
předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru majetkoprávním
MěÚ v Kuřimi,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim,IV.NP dv.č.413 do
čtvrtku 19.srpna 2021 do 11:30 hodin <.>
<br>
<br> V Kuřimi dne: 24.6.2021
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX v.r <.>
starosta
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 24.6.2021
<br> Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/4730260

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz