« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim ul. Legionářská Oprava chodníků Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kuřim Chodníky Legionářská R
Bc.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> kucka@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet listů: 10
<br> počet příloh: 0
<br> vyřizuje: Bc.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> e-mail: kucka@kurim.cz
<br> č.j.: MK/16857/21/OD/Ku
<br> spis.zn.: S-MK/12813/21/OD
<br> datum: 7.6.2021
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br>
Výroková část:
Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst <.>
4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"),a speciální stavební úřad příslušný podle § 16
odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1 a § 169 odst <.>
4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen
"společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného
povolení,kterou dne 11.5.2021 podalo
<br>
Město Kuřim,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim,IČ 00281964
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst.1 stavebního zákona a
§ 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního
opatření a stavebního řádu
<br>
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu
<br> „Kuřim,Legionářská II/386,Kuřim,ulice Legionářská km 0,023-0,863,Chodníky a
zpevněné plochy“
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.2023/7,2023/6,2053,2077/1,2077/2,2077/3,2077/4 <,>
2077/5,2086/1,2087,2108/4,2108/5,1904/2,1941,1973/1,1973/2,1974,2023/1,2023/2 <,>
2023/3,2023/5,1311/4,1311/6,1313/1,1432,1867,1871,1872,1940/1,293/3,320/1,320/4 <,>
320/6,320/15,320/16,1246/5,1246/14,1311/1,1311/3,113/1,216,217/8,217/31,247/1 <,>
247/2,247/3,247/4,247/5,264/4,287/1,287/2,288/1,288/2,288/3,288/4,288/5,288/6 <,>
289/1,290/1,293/1 ...

Načteno

edesky.cz/d/4704319

Meta

Dopravní informace   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz