« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Sdělení - seznámení s podklady - Čebín - optické vedení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ČebínoptickévedeníSD
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/5524/21/OSŽP/Ma
Č.J.: MK/15682/21/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Macek
<br> TEL.: 541422313
E-MAIL: macek@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 2
DATUM: 7.6.2021
<br>
<br>
SDĚLENÍ
<br> SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim,jako příslušný stavební úřad podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),vede řízení o žádosti
<br> XXXX XXXXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,XXX XX Skalička XX
<br> (dále jen "stavebník") o dodatečné povolení stavby
<br> Čebín - optické vedení
<br> na pozemcích parc.č.331/32,331/55,331/90 a 331/199 v katastrálním území Čebín <.>
<br>
<br> Dne 8.4.2021 bylo v předmětné věci provedeno ústní jednání s ohledáním stavby,ze kterého byl sepsán
protokol.Při ústním jednání byly uplatněny námitky proti dodatečnému povolení ze strany Netcom
Solutions s.r.o.Dále bylo shledáno,že skutečné provedení stavby zcela neodpovídá původně předložené
projektové dokumentaci <.>
<br> Proto byl stavebník dne 12.4.2021 vyzván k předložení opravené projektové dokumentace.Ta byla
následně doložena <.>
<br> Do spisu byla vložena také fotodokumentace pořízená při realizaci stavby,a to jak ze strany stavebníka <,>
tak namítajícího účastníka řízení (Netcom Solutions s.r.o.) <.>
<br>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim v souladu s ustanovením § 36 odst.3
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,sděluje účastníkům řízení,že se
mohou seznámit se shromážděnými podklady před vydáním rozhodnutí a příp.se k nim vyjádřit
nejpozději do 7.7.2021 <.>
<br> Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout na Odboru stavebním a životního prostředí Městského
úřadu Kuřim (úřední dny Po a St 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00).Po uplynutí uvedené lhůty správní orgán ve
věci rozhodne <.>
<br>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4704315

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz