« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh OOP PpZPR Dunaj fin
Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br>
Praha dne …………………….<.>
<br> Č.j.: …………………………….<.>
<br> Sp.zn.: …………………………
<br> Vyřizuje: ……………………… <.>
<br> Tel.: ………………………………
<br> E-mail: ………………………… <.>
<br>
<br> NÁVRH
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu
<br> ustanovení § 25 odst.5 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
<br> (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,postupem podle ustanovení § 171 až 174
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení § 115a
<br> odst.3 vodního zákona,v souladu vyhláškou č.24/2011 Sb <.>,o plánech povodí a plánech
<br> pro zvládání povodňových rizik,ve znění pozdějších předpisů:
<br>
<br>
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> vydává Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje <,>
<br> schválený usnesením vlády České republiky ze dne.<.>.<.> č.<.>.<.> <,>
<br>
<br> obsahující v příloze uvedené kapitoly:
<br>
<br> 4.3 Závěry vyvozené z XXX povodňového nebezpečí a povodňových rizik <,>
<br> X.4 Popis cílů pro období platnosti plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí
<br> Dunaje (2021 – 2027) <,>
<br> Příloha 8.4 – Seznam navrhovaných obecných opatření <,>
<br> Příloha 8.5 – Seznam navrhovaných konkrétních opatření <,>
<br>
<br> které tvoří výrokovou část tohoto opatření obecné povahy a jsou jeho nedílnou
<br> součástí <.>
<br>
<br>
<br>
<br> II <.>
<br>
<br> zrušuje opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí <,>
<br>
<br> spisová zn.90992/ENV/15 ze dne 22.prosince 2015,kterým byl vydán Plán pro
zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje,schválený usnesením vlády České republiky
<br> ze dne 21.prosince 2015 č.1082 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Strana 2 / 3 Čj <.>
<br> O D Ů V O D N Ě N Í
<br>
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje je vydáván v rámci
<br> přezkoumávání a aktualizace stávajícího Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí...
vyhláška Dunaj 001
Odbor ochrany vod
<br> Vršovická 1442/65
<br> 100 10 Praha 10
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br>
<br> Praha dne 28.května 2021
<br> Č.j.: XXX-XXX-XXX
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: Miroslav.Tesarik@mzp.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
<br> o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
<br> a výzva k uplatnění připomínek
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán ve
<br> smyslu ustanovení § 25 odst.5 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 172 odst <.>
1 za použití § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),a po projednání návrhu opatření obecné povahy s dotčenými úřady
<br> ZVEŘEJŇUJE
<br> Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v
<br> povodí Dunaje <.>
<br> Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn na úřední desce Ministerstva životního prostředí
<br> a na úředních deskách městských a obecních úřadů,jejichž územního obvodu se návrh
<br> týká,a to po dobu nejméně 15 dnů.Návrh opatření obecné povahy je v souladu s § 25 odst <.>
2 správního řádu zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí
Dunaje,schválený usnesením vlády České republiky ze dne.<.>.<.> č.<.>.<.>,a o zrušení opatření
obecné povahy Ministerstva životního prostředí,spisová zn.90992/ENV/15 ze dne 22 <.>
prosince 2015,kterým byl vydán Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje <,>
schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21.prosince 2015 č.1082,se zabývá
všemi aspekty zvládání povodňových rizik a v koncepční rovi...

Načteno

edesky.cz/d/4704309

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz