« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Rozpočtové dokumenty - Mikroregion Kuřimka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5 komentář k hospodaření za rok 2020
DSO Mikroregion Kuřimka,Jungmannova 968,664 34 Kuřim,IČ 71248749
<br>
Stránka 1 z 1
<br>
<br> Podklady – komentář k hospodaření za rok 2020
<br>
Hospodaření DSO Kuřimka se v roce 2020 řídilo rozpočtem,který v souladu s ustanovením §
84 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,schválila valná hromada dne 12.12.2018 <.>
<br> Rozpočet
<br> Schválený v Kč Upravený v Kč Skutečnost v Kč
<br> Příjmy
po konsolidaci
<br> 159.100,00 159.100,00 158.960,00
<br> Výdaje
po konsolidaci
<br> 159.100,00 359.100,00 317.042,40
<br> Financování
po konsolidaci
<br> 0 200.000,00 158.082,40
<br>
Z toho:
<br> Kč
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí 158.960,00
<br> Investiční přijaté transfery od obcí 0
<br> Běžné výdaje 100.698,40
<br> Výdaje na pořízení majetku 216.344,00
<br>
Zůstatky na účtech:
<br> K 1.1.2010 v Kč K 31.12.2020 v Kč
<br> 231 10 Komerční banka 199.194,86 41.232,26
<br> 231 11 ČNB 178,81 58,81
<br>
<br> Úvěry:
<br> • DSO nečerpal a nesplácel žádný úvěr <.>
Dotace přijaté:
<br> • DSO přijal v roce 2020 příspěvek od členských obcí DSO ve výši 158.960 Kč
Dotace poskytnuté:
<br> • DSO poskytl v roce 20 členský příspěvek MAS Brána Brněnska,z.s.ve výši 49.149 Kč
Významné výdaje:
<br> • DSO uhradil v roce 2020 částku 180.719 Kč na stavbu cyklostezky,která byla již
zaúčtována jako náklad vztahující se k dotaci <.>
<br>
Zpracovala XXXX XXXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> Otisk úředního razítka
Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX – předseda svazku
4 INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA za rok 2020
Mikroregion Kuřimka Jungmannova 968,664 34 Kuřim,Kč 71248749
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA za rok 2020
<br> Účetní jednotka: DSO Mikroregion Kuřimka
<br> IČ71248749
<br> Datum zpracování: 27.01.2021 Den zahájení inventarizace: 12.12.2020 Den ukončení inventarizace: 27.01.2021
<br> Den,ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2020 Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci <.>
<br> Předseda DSO schválil realizaci inventur ve dnech 12.12.2020 — 27.01.2021.Rozhodným datem je pak 31.12.2020.Předseda DSO jmenoval inventarizační komisi ve složení:
<br>.Předseda XXXX XXXXX
<br>.Člen Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXXXX
<br>.Člen XXXX XXXXXXXX
<br> Inventarizační činnosti:
<br> X.X.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.Termín inventury byl dodržen <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
<br> Proškolení proběhlo v budově Obecního úřadu Moravské Knínice dne 30.11.2020,přítomni byli všichni členové,na důkaz byly připojenypodpisy na prezenční listině.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> 1.4.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření <.>
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy osoby odpovědné za majetek.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech.Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizač...
3 zpráva o výsledku přezkoumání 2020
Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S — JMK 66277/2020 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> MIKROREGION KUŘIMKA,okres Brno-venkov
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 25.září 2020 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 29.dubna 2021.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení & 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a V souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Moravské Knínice Kuřimská 99,664 34 Kuřim
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXXXXX
<br> Kontrolor: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu XX“ X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedením odboru kontrolního a právního
<br> Kraj ského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX -předseda
<br> XXXX XXXXXXXX — účetní
<br> i Předmět přezkoumání: !
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst l a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.3
<br> Podle ustanovení & 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.Í
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 19.srpna 2020,a to doručením písen'lného oznámení svazku obcí nejp...
2 Výkaz FIN 2 12 M
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 159 100,00 = 159 100,00
159 100,00 = 159 100,00
158 960,00 = 158 960,00
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
159 100,00 = 159 100,00
159 100,00 = 159 100,00
158 960,00 = 158 960,00
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
159 100,00 = 159 100,00
359 100,00 = 359 100,00
317 042,40 = 317 042,40
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
159 100,00 = 159 100,00
359 100,00 = 359 100,00
317 042,40 = 317 042,40
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
159 100,00 = 159 100,00
359 100,00 = 359 100,00
317 042,40 = 317 042,40
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 200 000,00- = 200 000,00-
158 082,40- = 158 082,40-
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
0,00 = 0,00
<br> 200 000,00 = 200 000,00
158 082,40 = 158 082,40
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 200 000,00 = 200 000,00
158 082,40 = 158 082,40
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 200 000,00- = 200 000,00-
158 082,40- = 158 082,40-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 21.01.2021
14:09:08
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Kuřimka),verze: 2020.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4460sl.41,42,43 = 0
0,00 = 0,00
0,00 =...
1 Rozvaha 2020
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2020
71248749IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Mikroregion KUŘIMKA
Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,mkninice@volny.cz,XXXXXXXXX
<br> X XXX,10 7 723,10 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 7 723,10 7 723,10
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 2 193 052,50 -
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> - -
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> - -
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 2 193 052,50 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 2 193 052,50 1 982 833,50
<br> - -
<b...
1 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 textová část
DSO Mikroregion Kuřimka,Jungmannova 968,664 34 Kuřim,IČ 71248749
<br>
<br>
Návrh
<br> ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO Mikroregion Kuřimka
<br> za rok 2020
<br> (§ 17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění platných předpisů)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Přílohy:
<br> 1.Rozvaha
<br> 2.Sestava plnění rozpočtu FIN 2–12M za období 12/2020
<br> 3.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
<br> 4.Inventarizační zpráva 2020
<br> 5.Komentář k hospodaření
<br>
<br> Přílohy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Moravské Knínice v úřední dny pondělí a
<br> středa od 8:00 do 17:00 <.>
<br>
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desce a na úředních deskách všech členských obcí <.>
<br>
<br> Schváleno valnou hromadou dne:
<br>
<br> Závěrečný účet Mikroregionu Kuřimka za rok 2020
<br>
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů („dále jen „zákon“),zveřejňuje Mikroregion Kuřimka návrh na závěrečný
účet svazku za rok 2020:
<br> 1) Údaje o rozpočtu za rok 2020
<br> Proces sestavení,projednání,schválení rozpočtu a rozpočtových změn je v souladu s platnými
právními předpisy.Rozpočet 2020 byl schválen usnesením valné hromady dne 27.03.2020
usnesením č.1/3/20 <.>
<br> O rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16,zákona č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br>
<br> 2) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2020 (výkaz FIN 2–12)
<br> Schválený
rozpočet
<br> Kč
<br> Upravený
rozpočet
<br> Kč
<br> Plnění
k 31.12.2020
<br> Kč
<br> Třída 1 – daňové příjmy 0 0 0
<br> Třída 2 – nedaňové
příjmy
<br> 0 0 0
<br> třída 3 – kapitálové
příjmy
<br> 0 0 0
<br> Třída 4 – přijaté transfery 159.100,00 159.100,00 158.960,00
<br> Příjmy celkem 159.100,00 159.100,00 158.960,00
<br> Třída 5 – běžné výdaje 124.000,00 105.600,00 100.698,40
<br> Třída 6 – kapitálové
výdaje
<br> 35.100,00 253.500,00 216.344,00
<br> Výdaje celkem 15...

Načteno

edesky.cz/d/4704307

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz