« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu ÚP Moravské Knínice - změna termínu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Technická infrastruktura
Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> TechnickÆ infrastruktura – vodní hospodÆłství,zÆsobovÆní plynem:
<br> TechnickÆ infrastruktura – zÆsobovÆní elektłinou:
<br> Ing.Vítìzslav Vanìk
<br> Ing.arch.Jiłí Knesl
<br> Ing.arch.Jiłí Knesl
<br> RNDr.Jiłí KociÆn (AGERIS s.r.o.)
<br> ZÆbor pødního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> NÆzev výkresu:
<br> NÆzev akce: Datum:
<br> FormÆt:
<br> ¨íslo zakÆzky: 00662_80
<br> Mìłítko: ¨íslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.Jakub KynŁl,Ph.D <.>,¨KA 02672
<br> ProjekŁní tým:
<br> knesl kynŁl architekti s.r.o <.>,ŠumavskÆ 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.Katełina PolesnÆ (AteliØr DPK s.r.o.)
<br> Z`ZNAM O Ú¨INNOSTI
<br> Datum nabytí œŁinnosti œzemního plÆnu:
<br> 0 50 100 250 500 800 m
<br> SprÆvní orgÆn,který œzemní plÆn vydal:
<br> Połizovatel:
<br> OprÆvnìnÆ osoba połizovatele: Podpis:
<br> Ú Z E M N ˝ P L ` N
<br> MORAVSKÉ KN˝NICE
<br> ÚZEMN˝ PL`N MORAVSKÉ KN˝NICE
<br> Mìstský œład Kułim,odbor investiŁní,Jungmannova 968/75,664 34 Kułim
<br> Ing.Vlasta IndrovÆ,referentka investiŁního odboru
<br> 04 / 2021
<br> 1260 x 1066 mm
<br> Zastupitelstvo obce MoravskØ Knínice
<br> doc.Ing.arch.Jakub KynŁl,Ph.D <.>,Ing.arch.Jiłí Knesl,Ing.arch.Bohuš Zoubek,Ing.arch.Jan Špirit,Ing.arch.Jana ŠímovÆ,Ph.D <.>,Ing.Bohumila DvołÆkovÆ
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> N`VRH PRO VEØEJNÉ PROJEDN`N˝
<br> PRVKY MAPOVÉHO D˝LA
<br> HRANICE KATASTR`LN˝HO ÚZEM˝ A JEHO N`ZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTR`LN˝ MAPA
<br> V݊KOPIS – VRSTEVNICE PO 2 m
<br> HRANICE ZASTAVÌNÉHO ÚZEM˝
<br> ROZHRAN˝ PLOCH
<br> HRANICE A PLOCHY
<br> PLOCHY ZASTAVÌNÉ STABILIZOVANÉ
<br> PLOCHY ZASTAVITELNÉ A PLOCHY PØESTAVBY
<br> Z`LEŽITOSTI MIMO ØEŠENÉ ÚZEM˝
<br> ÚZEMN˝ REZERVA
<br> VODN˝ TOK
<br> RETEN¨N˝ PROSTOR
<br> VODOVODN˝ ØAD HLAVN˝
<br> VODOJEM
<br> ¨ERPAC˝ STANICE VODY
<br> KANALIZA¨N˝ STOKA HLAVN˝
<br> PØE¨ERP`VAC˝ STANICE ODPADN˝CH VOD
<br> ELEKTRICK` STANICE
<br> ELEKTRICKÉ VEDEN˝ DISTRIBU¨N˝ SOUSTAVY 110 kV
<br> VODN˝ ZDROJ
<br> KORIDOR TE...
ZPF
\\wa && W \
<br> A
<br> „_
<br> \ <.>
<br> \\\___)y'
<br> \\0 WW <,>
<br> !
<br> ////
<br> ////////
<br> EU
<br> a.' Ř
<br> /\ Iv—v; _0 > | Š >< | >< 4 >< o >< > >< >< ; o | o 4 o >< > | a.LA_A1
Výkres širších vztahů
Ú Z E M N ˝ P L ` N
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> TechnickÆ infrastruktura – vodní hospodÆłství,zÆsobovÆní plynem:
<br> TechnickÆ infrastruktura – zÆsobovÆní elektłinou:
<br> Ing.Vítìzslav Vanìk
<br> Ing.arch.Jiłí Knesl
<br> Ing.arch.Jiłí Knesl
<br> RNDr.Jiłí KociÆn (AGERIS s.r.o.)
<br> ZÆbor pødního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> NÆzev výkresu:
<br> NÆzev akce: Datum:
<br> FormÆt:
<br> ¨íslo zakÆzky:
<br> Mìłítko: ¨íslo výkresu:
<br> doc.Ing.arch.Jakub KynŁl,Ph.D <.>,¨KA 02672
<br> ProjekŁní tým:
<br> knesl kynŁl architekti s.r.o <.>,ŠumavskÆ 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.Katełina PolesnÆ (AteliØr DPK s.r.o.)
<br> Z`ZNAM O Ú¨INNOSTI
<br> Datum nabytí œŁinnosti œzemního plÆnu:
<br> 0
<br> SprÆvní orgÆn,který œzemní plÆn vydal:
<br> Połizovatel:
<br> OprÆvnìnÆ osoba połizovatele: Podpis:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Mìstský œład Kułim,Jungmannova XXX/XX,XXX 34 Kułim
<br> Ing.Vlasta IndrovÆ,referentka investiŁního odboru
<br> Zastupitelstvo obce ¨ebín
<br> N`VRH PRO VEØEJNÉ PROJEDN`N˝
<br> 1 : 50 000
<br> 500 1000 2500 5000 8000 m
<br> 610 x 610 mm
<br> MORAVSKÉ KN˝NICE
<br> ÚZEMN˝ PL`N MORAVSKÉ KN˝NICE
04 / 2021
<br> doc.Ing.arch.Jakub KynŁl,Ph.D <.>,Ing.arch.Jiłí Knesl,Ing.arch.Bohuš Zoubek,Ing.arch.Jan Špirit,Ing.arch.Jana ŠímovÆ,Ph.D <.>,Ing.Bohumila DvołÆkovÆ
<br> 00662_80
<br> HRANICE ØEŠENÉHO ÚZEM˝
<br> SILNICE II.TØ˝DY
<br> SILNICE III.TØ˝DY
<br> OCHRANNÉ P`SMO LETIŠTÌ
<br> OCHRANNÉ P`SMO VODN˝HO ZDROJE
<br> D`LNICE,SILNICE I.TØ˝DY
<br> ŽELEZNICE,ŽELEZNI¨N˝ STANICE
<br> VODOVOD D`LKOVÝ,VODOJEM
<br> PLYNOVOD VTL
<br> ELEKTRICKÉ VEDEN˝ VVN,ROZVODNA
<br> Z`PLAVOVÉ ÚZEM˝ Q100
<br> EVL NATURA 2000
<br> PØ˝RODN˝ PARK
<br> STAV ÚZEM˝
<br> Z`MÌRY DLE ZÚR JMK
<br> LOK`LN˝ Z`LEŽITOSTI
<br> KANALIZACE,¨OV - STAV
<br> HRANICE SPR`VN˝HO OBVODU ORP
<br> HRANICE ÚZEM˝ OBCE
<br> HRANICE ÚZEM˝ MÌSTSKÉ ¨`STI
<br> LETIŠTÌ,VZLETOV` A PØIST`VAC˝ DR`HA
<br> VODOVOD,VODOJEM - STAV
<br> PODKLADEM VÝKRESU JE Z`KLADN˝ MAPA ZM50 ...
Koordinační výkres
PRVKY MAPOVÉHO D˝LA
<br> HRANICE KATASTR`LN˝HO ÚZEM˝ A JEHO N`ZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTR`LN˝ MAPA
<br> V݊KOPIS – VRSTEVNICE PO 2 m
<br> STABILIZOVANÉ ROZVOJOVÉ ÚZEMN˝ REZERVA
<br> PLOCHY S ROZD˝LNÝM ZPÙSOBEM VYUŽIT˝
<br> PLOCHY SM˝ŠENÉ OBYTNÉ (B)
<br> PLOCHY VEØEJNÉHO VYBAVEN˝ (O)
<br> PLOCHY KOMER¨N˝HO VYBAVEN˝ (K)
<br> PLOCHY VEØEJNÝCH PROSTRANSTV˝ (U)
<br> PLOCHY VODN˝ A VODOHOSPOD`ØSKÉ (W)
<br> PLOCHY VEØEJNÉ ZELENÌ (P)
<br> KÓD PLOCHY
<br> VODOVODN˝ ØAD HLAVN˝
<br> VODOJEM
<br> ¨ERPAC˝ STANICE VODY
<br> KANALIZA¨N˝ STOKA HLAVN˝
<br> PØE¨ERP`VAC˝ STANICE ODPADN˝CH VOD
<br> ELEKTRICK` STANICE
<br> ELEKTRICKÉ VEDEN˝ DISTRIBU¨N˝ SOUSTAVY 110 kV
<br> VZD`LENOST 50 M OD OKRAJE LESA
<br> HØBITOV,OCHRANNÉ P`SMO HØBITOVA A KREMATORIA
<br> OCHRANNÉ P`SMO ZVL`ŠTÌ CHR`NÌNÉHO ÚZEM˝
<br> ZVL`ŠTÌ CHR`NÌNÉ ÚZEM˝ – PØ˝RODN˝ PAM`TKA
<br> SESUVNÉ ÚZEM˝ – BODOVÉ
<br> VYHL`ŠENÉ Z`PLAVOVÉ ÚZEM˝ Q100
<br> VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK (VKP) REGISTROVANÝ
<br> ZVL`ŠTÌ CHR`NÌNÉ ÚZEM˝ – PØ˝RODN˝ REZERVACE
<br> AKTIVN˝ ZÓNA Z`PLAVOVÉHO ÚZEM˝
<br> ÚZEM˝ S ARCHEOLOGICKÝMI N`LEZY (ZÓNA I)
<br> ÚZEM˝ S ARCHEOLOGICKÝMI N`LEZY (ZÓNA II)
<br> OCHRANNÉ P`SMO VODN˝HO ZDROJE I.STUPNÌ
<br> VODN˝ ZDROJ
<br> OCHRANNÉ P`SMO LETIŠTÌ
<br> OCHRANNÉ P`SMO SILNICE
<br> STAR` EKOLOGICK` Z`T̎ (BÝVAL` SKL`DKA)
<br> PLOCHY SPORTOVN˝HO VYBAVEN˝ (S)
<br> PLOCHY INDIVIDU`LN˝ REKREACE (R)
<br> PLOCHY SM˝ŠENÉ VÝROBN˝ (V)
<br> PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (T)
<br> PLOCHY DOPRAVN˝ INFRASTRUKTURY (D)
<br> PLOCHY SM˝ŠENÉ NEZASTAVÌNÉHO ÚZEM˝ (N)
<br> PLOCHY ZEMÌDÌLSKÉ (Z)
<br> PLOCHY LESN˝ )L)
<br> ROZHRAN˝ PLOCH
<br> HRANICE
<br> HRANICE ZASTAVÌNÉHO ÚZEM˝
<br> HRANICE ØEŠENÉHO ÚZEM˝ – SPR`VN˝HO ÚZEM˝ OBCE MORAVSKÉ KN˝NICE
<br> P̊˝ PROPOJEN˝
<br> ÚZEMN˝ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
<br> BIOCENTRUM ÚSES A JEHO KÓD
<br> BIOKORIDOR ÚSES A JEHO KÓD
<br> PODKLADY PRO ROZHODOV`N˝ O ZMÌN`CH V ÚZEM˝
<br> PLOCHA S PRVKY REGULA¨N˝HO PL`NU
<br> KANALIZA¨N˝ STOKA DEŠOV`
<br> RADIORELÉOV` TRASA
<br> RADIORELÉOV` TRASA
<br> PAM`T...
Odůvodnění text
knesl kynčl architekti s.r.o.ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÉ KNÍNICE
<br>
<br>
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ▌
NÁVRH PRO VP,DUBEN 2021 ▌
<br>
<br> ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Pozn.Žlutě jsou podbarveny části textu,které byly upraveny po společném jednání <.>
<br>
<br>
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o.ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÉ KNÍNICE
<br>
<br>
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ▌
NÁVRH PRO VP,DUBEN 2021 ▌
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:
<br>
<br> A.POJMY A ZKRATKY A1
<br> B.VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ B1
<br> 1.Využívání území z hlediska širších vztahů B2
<br> C.VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
<br> VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH C1
<br> 1.Východiska hodnocení C2
<br> 2.Vyhodnocení účelného využití zastavěného území C2
<br> 3.Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch C4
<br> D.KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ D1
<br> 1.Údaje o počtu listů a výkresů Územního plánu D2
<br> 2.Pojmy D3
<br> 3.Vymezení zastavěného území D3
<br> 4.Základní koncepce rozvoje území,ochrany a rozvoje jeho hodnot D5
<br> 5.Urbanistická koncepce D25
<br> 6.Koncepce veřejné infrastruktury D32
<br> 7.Koncepce uspořádání krajiny D56
<br> 8.Podmínky využití ploch D67
<br> 9.Vymezení veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací D73
<br> 10.Kompenzační opatření D74
<br> 11.Plochy a koridory územních rezerv D74
<br> 12.Dohoda o parcelaci D75
<br> 13.Územní studie D75
<br> 14.Regulační plán D77
<br> 15.Etapizace D77
<br> 16.Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb D78
<br> E.VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL E1
<br> 1.Zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) E2
<br> 2.Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu E15
<br> 3.Vyhodnocení předpokládaných záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa E31
<br> 4.Tabulková část vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu E31
<b...
Prvky regulačního plánu
Ú Z E M N ˝ P L ` N
<br> MORAVSKÉ KN˝NICE
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> TechnickÆ infrastruktura – vodní hospodÆłství,zÆsobovÆní plynem:
<br> TechnickÆ infrastruktura – zÆsobovÆní elektłinou:
<br> NÆzev výkresu:
<br> Datum:
<br> FormÆt:
<br> ¨íslo zakÆzky:
<br> Mìłítko: ¨íslo výkresu:
<br> Z`ZNAM O Ú¨INNOSTI
<br> 0
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Ing.Vítìzslav Vanìk
<br> Ing.arch.Jiłí Knesl
<br> Ing.arch.Jiłí Knesl
<br> RNDr.Jiłí KociÆn (AGERIS s.r.o.)
<br> ZÆbor pødního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> NÆzev akce:
<br> 00662_80
<br> doc.Ing.arch.Jakub KynŁl,Ph.D <.>,¨KA 02672
<br> ProjekŁní tým:
<br> knesl kynŁl architekti s.r.o <.>,ŠumavskÆ 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.Katełina PolesnÆ (AteliØr DPK s.r.o.)
<br> Datum nabytí œŁinnosti œzemního plÆnu:SprÆvní orgÆn,který œzemní plÆn vydal:
<br> Połizovatel:
<br> OprÆvnìnÆ osoba połizovatele: Podpis:
<br> ÚZEMN˝ PL`N MORAVSKÉ KN˝NICE
<br> Mìstský œład Kułim,odbor investiŁní,Jungmannova 968/75,664 34 Kułim
<br> Ing.Vlasta IndrovÆ,referentka investiŁního odboru
<br> Zastupitelstvo obce MoravskØ Knínice
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> X : X XXX
<br> XX / 2021
<br> 840 x 600 mm
<br> 20 320 m20010040
<br> N`VRH PRO VEØEJNÉ PROJEDN`N˝
<br> doc.Ing.arch.Jakub KynŁl,Ph.D <.>,Ing.arch.Jiłí Knesl,Ing.arch.Bohuš Zoubek,Ing.arch.Jan Špirit,Ing.arch.Jana ŠímovÆ,Ph.D <.>,Ing.Bohumila DvołÆkovÆ
<br> STAVEBN˝ HRANICE
<br> PRVKY REGULA¨N˝HO PL`NU
<br> STAVEBN˝ ¨`RA
<br> HRANICE PLOCH S ROZD˝LNÝM ZPÙSOBEM VYUŽIT˝
<br> KÓD PLOCHY S ROZD˝LNÝM ZPÙSOBEM VYUŽIT˝
<br> POLOHOPIS – KATASTR`LN˝ MAPA
<br> PLOCHY S ROZD˝LNÝM ZPÙSOBEM VYUŽIT˝
<br> PLOCHY SM˝ŠENÉ OBYTNÉ (B)
<br> PLOCHY VEØEJNÉ ZELENÌ (P)
<br> PLOCHY VEØEJNÝCH PROSTRANSTV˝ (U)
<br> OPLOCEN˝
<br> PLOCHA S PRVKY REGULA¨N˝HO PL`NU
<br> KÓD PLOCHY S PRVKY REGULA¨N˝HO PL`NU
<br> KÓTA UD`VAJ˝C˝ VZD`LENOST V METRECH
<br> PRVKY MAPOVÉHO D˝LA
<br> PRP-X
<br>.051
<br>.061
<br>.059
<br>.048
<br>.081
<br>.083
<br>.274
<br>.114
<br>.269
<br>.271
<br>.111
<br>.112
<br>....
Veřejně prospěšné stavby
M.K <.>
<br> Sychrov
<br> VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ I/03
<br> INFORMATIVNÍ ČÁST
<br> I/03 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> PLOCHY NEBO KORIDORY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU <,>
<br> KORIDOR TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A JEHO KÓD
<br> PLOCHA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A JEJÍ KÓD
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE
<br> PLOCHA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A JEJÍ KÓD
<br> > KTI*01: VÍRSKÝ OBLASTNÍ VODOVOD,VĚTEV ČEBÍN–HVOZDEC („TV01“ DLE ZÚR JMK)
<br> PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU <,>
<br> > KTI*02: PŘELOŽKA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ 22kV
<br> > KTI*06: NAPOJENÍ OBCE NA VÍRSKÝ OBLASTNÍ VODOVOD
<br> > 100: DOPRAVNÍ PROPOJENÍ ULICE U JÁNEČKA S ULICÍ KUŘIMSKOU VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH STAVEB
<br> > 170,178: SILNICE I.TŘÍDY KUŘIM,JIŽNÍ OBCHVAT VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH STAVEB („DS45“ DLE ZÚR JMK)
<br> > 045: ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (NAPŘ.ČOV)
<br> > 155,170,178: SILNICE I/43 TROUBSKO–KUŘIM–LYSICE,VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH STAVEB („DS40“ A „DS41“ DLE ZÚR JMK)
<br> PRO NĚŽ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT:
<br> PRO NĚŽ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT:
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství,zásobování plynem:
<br> Technická infrastruktura – zásobování elektřinou:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS s.r.o.)
<br> Zábor půdního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky: 00662_80
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> Projekční tým:
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Ateliér DPK s.r.o.)
<br> ZÁZ...
Hlavní výkres
310
<br> 320
<br> 320
<br> 330
<br> 330
<br> 340
<br> 350
<br> 36
0
<br> 37
0
<br> 38
0
<br> 390
<br> 400
<br> 300
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 280
<br> 29
0
<br> 30
0
<br> 310
<br> 32
0
<br> 310
<br> 320
<br> 290
<br> 300
<br> 310
<br> 320
<br> 330
<br> 280
<br> 360370380390
<br> 400
<br> 410
<br> 420
<br> 330
<br> 320
<br> 310
<br> 340
<br> 350
<br> 360
<br> 370
<br> 380
<br> 390
<br> 400
<br> 410
<br> 420
<br> 430
<br> 36
0
<br> 37
0
<br> 35
0
<br> 34
0
<br> 34
0350
<br> 360
<br> 370
<br> 330
<br> 320
<br> 310
300
<br> 290 280
<br> 270
<br> 260
<br> 290
<br> 300
<br> 310
<br> 280
<br> 290
<br> 300
<br> 310
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> TechnickÆ infrastruktura – vodní hospodÆłství,zÆsobovÆní plynem:
<br> TechnickÆ infrastruktura – zÆsobovÆní elektłinou:
<br> Ing.Vítìzslav Vanìk
<br> Ing.arch.Jiłí Knesl
<br> Ing.arch.Jiłí Knesl
<br> RNDr.Jiłí KociÆn (AGERIS s.r.o.)
<br> ZÆbor pødního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> NÆzev výkresu:
<br> NÆzev akce: Datum:
<br> FormÆt:
<br> ¨íslo zakÆzky: 00662_80
<br> Mìłítko: ¨íslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.Jakub KynŁl,Ph.D <.>,¨KA 02672
<br> ProjekŁní tým:
<br> knesl kynŁl architekti s.r.o <.>,ŠumavskÆ 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.Katełina PolesnÆ (AteliØr DPK s.r.o.)
<br> Z`ZNAM O Ú¨INNOSTI
<br> Datum nabytí œŁinnosti œzemního plÆnu:
<br> 0 50 100 250 500 800 m
<br> SprÆvní orgÆn,který œzemní plÆn vydal:
<br> Połizovatel:
<br> OprÆvnìnÆ osoba połizovatele: Podpis:
<br> Ú Z E M N ˝ P L ` N
<br> MORAVSKÉ KN˝NICE
<br> ÚZEMN˝ PL`N MORAVSKÉ KN˝NICE
<br> Mìstský œład Kułim,odbor investiŁní,Jungmannova 968/75,664 34 Kułim
<br> Ing.Vlasta IndrovÆ,referentka investiŁního odboru
<br> 04 / 2021
<br> 1260 x 1066 mm
<br> Zastupitelstvo obce MoravskØ Knínice
<br> doc.Ing.arch.Jakub KynŁl,Ph.D <.>,Ing.arch.Jiłí Knesl,Ing.arch.Bohuš Zoubek,Ing.arch.Jan Špirit,Ing.arch.Jana ŠímovÆ,Ph.D <.>,Ing.Bohumila DvołÆkovÆ
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> N`VRH PRO VEØEJNÉ PROJEDN`N˝
<...
Základní členění území
Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství,zásobování plynem:
<br> Technická infrastruktura – zásobování elektřinou:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS s.r.o.)
<br> Zábor půdního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky: 00662_80
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> Projekční tým:
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Ateliér DPK s.r.o.)
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Datum nabytí účinnosti územního plánu:
<br> 0 50 100 250 500 800 m
<br> Správní orgán,který územní plán vydal:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná osoba pořizovatele: Podpis:
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> MORAVSKÉ KNÍNICE
<br> ÚZEMNÍ PLÁN MORAVSKÉ KNÍNICE
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka investičního odboru
<br> 04 / 2021
<br> 1260 x 1066 mm
<br> Zastupitelstvo obce Moravské Knínice
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.arch.XXXX XXXXXX,Ph.D <.>,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY
<br> PLOCHA STABILIZOVANÁ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHA STABILIZOVANÁ V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHA ZASTAVITELNÁ A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHA ZMĚN V KRAJINĚ A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHY ROZVOJOVÉ
<br> PLOCHY STABILIZOVANÉ
<br> PLOCHA PŘESTAVBY A JEJÍ KÓD
<br> HRANICE
<br> PLOCHA ÚZEMNÍ REZERVY A JEJÍ KÓD
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> PLOCHA S PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU A JEJÍ KÓD
<br> PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU
<br> PODKLADY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
<br> PLOCHA,VE KTERÉ J...
Výrok text
ÚZEMNÍ PLÁN MORAVSKÉ KNÍNICE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br>
<br>
DUBEN 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o.ÚZEMNÍ PLÁN MORAVSKÉ KNÍNICE
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN ▌
NÁVRH PRO VP,DUBEN 2021 ▌
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Správní orgán,který územní plán vydal:
Zastupitelstvo obce Moravské Knínice
<br> (úřední razítko)
<br> Datum nabytí účinnosti:
<br> Pořizovatel:
<br> Městský úřad Kuřim,Odbor investiční,prostřednictvím kvalifikované
osoby ve smyslu § 24 odst.3,písm.a) stavebního zákona
<br> Oprávněná osoba pořizovatele:
<br> Ing.Vlasta Indrová
<br> Podpis:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o.ÚZEMNÍ PLÁN MORAVSKÉ KNÍNICE
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN ▌
NÁVRH PRO VP,DUBEN 2021 ▌
<br>
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
<br>
<br> OBJEDNATEL: Obec Moravské Knínice
Kuřimská 99
<br> 664 34 Moravské Knínice
<br> XXXX XXXXX,starosta obce
<br> POŘIZOVATEL: Městský úřad Kuřim
Odbor investiční
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br> XXXXXXXXX XXXXXX,vedoucí odboru
<br> Ing.Vlasta Indrová,oprávněná osoba pořizovatele
<br> ZPRACOVATEL: knesl kynčl architekti s.r.o <.>
Šumavská 416/15
<br> 602 00 Brno,IČ: 47912481
<br> garant projektu: doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
číslo autorizace ČKA: XX 672
<br> projekční tým: doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX
<br> dopravní infrastruktura: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Atelier DPK,s.r.o.)
<br> technická infrastruktura:
vodní hospodářství: Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> zásobování plynem: Ing.XXXXXXXXX XXXXX
zásobování elektřinou: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> ÚSES: RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS,s.r.o.)
<br> krajina,zábor půdního fondu: Ing.arch.XXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o.ÚZEMNÍ PLÁN MORAVSKÉ KNÍNICE
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN ▌
NÁVRH PRO VP,DUBEN 2021 ▌
<br>
OBSAH DOKUMENTACE:
<br>
<br> I.Územní plán Moravské Knínic...
21 05 18 VV Oznámení o veř proj ÚP Mor Knínice změna termínu
XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 606 705 879
<br> bartos@radnice.kurim.cz 1
<br>
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR INVESTIČNÍ
<br> Váš dopis zn.:
<br> ze dne:
<br> naše zn.: MK/13558/21/OI
<br> vyřizuje: Ing.Indrová Vlasta
<br> tel.: +420 541422 310
<br> fax.: +420 541 230 633
<br> e-mail: indrova@kurim.cz
<br> datum: 18.5.2021
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu
Moravské Knínice (dále jen ÚP Moravské Knínice) – změna termínu
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor investiční,(dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle ustanovení §
<br> 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební
<br> zákon“),v platném znění,který vede dle § 52 stavebního zákona a §172 zákona č.500/2004 Sb <.>
<br> (správní řád) řízení o ÚP Moravské Knínice,oznamuje jednotlivě Obci Moravské Knínice,dotčeným
<br> orgánům,krajskému úřadu a sousedním obcím změnu termínu konání veřejného projednání návrhu ÚP
<br> Moravské Knínice.Touto veřejnou vyhláškou se současně ruší oznámení č.j.MK/12676/21/OI ze
<br> dne 12.5.2021 z důvodu chybného textu v dokumentaci,zveřejněné jako příloha veřejné vyhlášky
<br> č.j.MK/12676/21/OI,ruší se termín veřejného projednání dne 14.6.2021 a oznamuje změna termínu
<br> veřejného projednání <.>
<br>
<br> Veřejné projednání se uskuteční prezenčním způsobem
<br> v pondělí 28.6.2021 od 16,00 hod ve velkém sále Společenského centra v Kuřimi (dříve
<br> Kulturní dům) <,>
<br> Nám.Osvobození 902/1,Kuřim,I.patro za účasti zástupce zpracovatele Knesl Kynčl
<br> architekti,který provede odborný výklad
<br>
<br> Upozornění: vstup do jednací místnosti bude umožněn při dodržení aktuálně platných
<br> protiepidemických opatření v době konání veřejného projednání (např.předložení negativního testu na
<br> COVID-19,roušky,respirátory apod.) Dle aktuálních hygienický...

Načteno

edesky.cz/d/4704304

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Volby   Rozpočet   Stavby   Jednání zastupitelstva   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Stavby   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz