« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Čebín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Technická infrastruktura
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství,zásobování plynem:
<br> Technická infrastruktura – zásobování elektřinou:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS s.r.o.)
<br> Zábor půdního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky: 00676_80
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> 1000 x 840 mm
<br> Projekční tým:
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Ateliér DPK s.r.o.)
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Datum nabytí účinnosti územního plánu:
<br> 0 50 100 250 500 800 m
<br> Správní orgán,který územní plán vydal:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná osoba pořizovatele: Podpis:
<br> 04 / 2021
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Městský úřad Kuřim,Jungmannova XXX/XX,XXX 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka investičního odboru
<br> Zastupitelstvo obce Čebín
<br> ÚZEMNÍ PLÁN ČEBÍN
<br> ČEBÍN
<br> NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXX,Ing.arch.XXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> XXXXXX
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 260
<br> 250
<br> 33
0
<br> 34
0
<br> 35
0
<br> 360
<br> 360
<br> 350
<br> 340
<br> 33
0
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 330
<br> 340
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 270
<br> 28
0
<br> 29
0
<br> 30
0
<br> 300
<br> 310
<br> 320 330
<br> 340
350 360
<br> 370
<br> 380
<br> 390
<br> 400
<br> 410
<br> 420
<br> 430
<br> 430
<br> 300
<br> 31
0
<br> 320
<br> 33
0
<br> 340
<br> 270
<br> 280
<br> 290
<br> 270
<br> 280
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 290
<br> Velká ètvr•
<br> Pøíhon
<br> Pod horkou
<br> Dlouhé nivy
<br> Rovinky
<br> Kolíbky
<br> V kruzích
<br> Malá ètvr•
<br> Nad záhoøím
<br> Na le...
ZPF
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství,zásobování plynem:
<br> Technická infrastruktura – zásobování elektřinou:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS s.r.o.)
<br> Zábor půdního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky: 00676_80
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> 1000 x 840 mm
<br> Projekční tým:
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Ateliér DPK s.r.o.)
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Datum nabytí účinnosti územního plánu:
<br> 0 50 100 250 500 800 m
<br> Správní orgán,který územní plán vydal:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná osoba pořizovatele: Podpis:
<br> 04 / 2021
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Městský úřad Kuřim,Jungmannova XXX/XX,XXX 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka investičního odboru
<br> Zastupitelstvo obce Čebín
<br> ÚZEMNÍ PLÁN ČEBÍN
<br> ČEBÍN
<br> NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXX,Ing.arch.XXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> LBC Za Čebínkami
<br> LBC Pod Převychem
<br> RK 1466/LBC 1 Velký kopec
<br> NRBC Podkomorské lesy
<br> k.ú.MALHOSTOVICE
<br> k.ú.ČEBÍN
<br> k.ú.MORAVSKÉ KNÍNICE
<br> k.ú.CHUDČICE
<br> k.ú.SENTICE
<br> k.ú.HRADČANY
<br> k.ú.DRÁSOV
<br> k.ú.KUŘIM
<br> k.ú.ČEBÍN
<br> VZTAŽNÝ BOD KÓDU
<br> UNIKÁTNÍ ČÍSLO PLOCHY
<br> 000 <.>
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE ČEBÍN
<br> BIOCENTRUM ÚSES A JEHO KÓD
<br> BIOKORIDOR ÚSES A JEHO KÓD
<br> ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND I.TŘÍDY OCHRANY
<br> ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND II.TŘÍDY OCHRANY
<br> ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND III.TŘÍDY OCHRANY
<br> ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND IV.TŘÍDY OCHRANY
<br> ZEMĚD...
Širší vztahy
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> ČEBÍN
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství,zásobování plynem:
<br> Technická infrastruktura – zásobování elektřinou:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS s.r.o.)
<br> Zábor půdního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky: 00676_80
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> Projekční tým:
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Ateliér DPK s.r.o.)
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Datum nabytí účinnosti územního plánu:
<br> 0
<br> Správní orgán,který územní plán vydal:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná osoba pořizovatele: Podpis:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Městský úřad Kuřim,Jungmannova XXX/XX,XXX 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka investičního odboru
<br> Zastupitelstvo obce Čebín
<br> ÚZEMNÍ PLÁN ČEBÍN
NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXX,Ing.arch.XXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> X : XX 000
<br> 500 1000 2500 5000 8000 m
<br> 610 x 610 mm
<br> 04 / 2021
<br> HRANICE ROZVOJOVÉ OBLASTI 0B3
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> SILNICE II.TŘÍDY
<br> SILNICE III.TŘÍDY
<br> OCHRANNÉ PÁSMO LETIŠTĚ
<br> OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE
<br> DÁLNICE,SILNICE I.TŘÍDY
<br> ŽELEZNICE,ŽELEZNIČNÍ STANICE
<br> VODOVOD DÁLKOVÝ,VODOJEM
<br> PLYNOVOD VTL
<br> ELEKTRICKÉ VEDENÍ VVN,ROZVODNA
<br> ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ Q100
<br> EVL NATURA 2000
<br> PŘÍRODNÍ PARK
<br> STAV ÚZEMÍ
<br> ZÁMĚRY DLE ZÚR JMK
<br> SILNICE II.TŘÍDY - NÁVRH
<br> VODOVOD - NÁVRH
<br> ŽELEZNICE - NÁVRH
<br> VRT ŽELEZNICE - ÚZEMNÍ REZERVA
<br> NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM ÚSES
<br> NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR ÚSES
<br> REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM ÚSES
<br> REGIONÁLNÍ BIOKORIDO...
Koordinační výkres
330320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 260
<br> 250
<br> 33
0
<br> 34
0
<br> 35
0
<br> 360
<br> 360
<br> 350
<br> 340
<br> 33
0
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 330
<br> 340
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 270
<br> 28
0
<br> 29
0
<br> 30
0
<br> 300
<br> 310
<br> 320 330
<br> 340
350 360
<br> 370
<br> 380
<br> 390
<br> 400
<br> 410
<br> 420
<br> 430
<br> 430
<br> 300
<br> 31
0
<br> 320
<br> 33
0
<br> 340
<br> 270
<br> 280
<br> 290
<br> 270
<br> 280
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 290
<br> PODKLADY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
<br> STABILIZOVANÉ
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (B)
<br> PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W)
<br> PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (U)
<br> PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<br> PLOCHY VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ (O)
<br> PLOCHY KOMERČNÍHO VYBAVENÍ (K)
<br> PLOCHY SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ (S)
<br> PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ (P)
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (V)
<br> PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (T)
<br> PLOCHY LESNÍ (L)
<br> PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D)
<br> ROZVOJOVÉ ÚZEMNÍ REZERVA
<br> KÓD PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (N)
<br> PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (Z)
<br> HRANICE
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE ČEBÍN
<br> PLOCHY TĚŽBY (X)
<br> BIOCENTRUM ÚSES A JEHO KÓD
<br> BIOKORIDOR ÚSES A JEHO KÓD
<br> VODOVODNÍ ŘAD HLAVNÍ
<br> VODNÍ TOK
<br> ELEKTRICKÉ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 110 kV
<br> PLYNOVOD VTL
<br> ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ – PŘÍRODNÍ PAMÁTKA
<br> ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ – PŘÍRODNÍ REZERVACE
<br> OCHRANNÉ PÁSMO ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> VZDÁLENOST 50 M OD KRAJE LESA
<br> VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK (VKP) REGISTROVANÝ
<br> VYHLÁŠENÉ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ Q100
<br> AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
<br> ODVODNĚNÁ PLOCHA (PLOCHA MELIORACÍ)
<br> CHRÁNĚNÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ
<br> OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE I.STUPNĚ
<br> RADIORELÉOVÁ TRASA
<br> OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
<br> OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE
<br> PRVKY ...
Odůvodnění text
knesl kynčl architekti s.r.o.ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEBÍN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ▌ NÁVRH PRO VP,DUBEN 2021 ▌ ▌ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Pozn.Žlutě jsou podbarveny části textu,které byly upraveny po společném jednání.knesl kynčl architekti s.r.o.ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEBÍN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ▌ NÁVRH PRO VP,DUBEN 2021 ▌ ▌ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: A.POJMY A ZKRATKY A1 B.VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ B1 C.VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH C1 D.KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ D1 1.Údaje o počtu listů a výkresů Územního plánu D2 2.Pojmy D3 3.Vymezení zastavěného území D4 4.Základní koncepce rozvoje území,ochrany a rozvoje jeho hodnot D5 5.Urbanistická koncepce D21 6.Koncepce veřejné infrastruktury D28 7.Koncepce uspořádání krajiny D54 8.Podmínky využití ploch D64 9.Vymezení veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací D70 10.Kompenzační opatření D70 11.Plochy a koridory územních rezerv D71 12.Dohoda o parcelaci D71 13.Územní studie D71 14.Regulační plán D76 15.Etapizace D77 16.Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb D80 E.VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL E1 1.Zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) E2 2.Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu E13 3.Vyhodnocení předpokládaných záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa E29 4.Tabulková část vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu E30 F.VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU,KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR F1 1.Zpráva o výsledcích vlivů na udržitelný rozvoj území F2 knesl kynčl architekti s.r.o.ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEBÍN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ▌ NÁVRH PRO VP,DUBEN 2021 ▌ ▌ G.VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ G1 1.Požadavky vyplývající ze Zadání Územního plánu Čebín G2 H.VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATELEM H1 1.Soulad s Politikou územního rozvoje H2 ...
Prvky regulačního plánu
Velká ètvr•
<br> Pod tratí
<br> Pod zahradami
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> ČEBÍN
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství,zásobování plynem:
<br> Technická infrastruktura – zásobování elektřinou:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS s.r.o.)
<br> Zábor půdního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky: 00676_80
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> Projekční tým:
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Ateliér DPK s.r.o.)
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Datum nabytí účinnosti územního plánu:
<br> 0
<br> Správní orgán,který územní plán vydal:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná osoba pořizovatele: Podpis:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Městský úřad Kuřim,Jungmannova XXX/XX,XXX 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka investičního odboru
<br> Zastupitelstvo obce Čebín
<br> ÚZEMNÍ PLÁN ČEBÍN
NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br> 1 : 2 000
<br> 840 x 1000 mm
<br> 200100 320 m5020
<br> 04 / 2021
<br> Ing.arch.XXXX XXXXXX,Ph.D.doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXX <,>
<br> k.ú.ČEBÍN
<br> PRP-X
<br>.000
<br>.100.099
<br>.102
<br>.101
<br>.103
<br>.106
<.> 238
<br>.098
<br>.108
<br>.087
<br>.253
<br>.085
<br>.061
<br>.060
<br>.064
<br>.065
<br> PRP-A
<br> PRP-B
<br> PRP-C
<br>.097
<br> PRP-D
<br>.051
<br>.048.049
<br>.050
<br>.258
<br>.259
<br>.052
<br>.257
<br>.256
<br>.246
<br>.053
<br>.094
<br>.074
<br>.073
<br>.075
<br>.235
<br>.076
<br>.077
<br>.078
<br>.041
<br>.079
<br>.080
<br>.081
<br> PRP-E
<br> PRP-F
<br>.040.239
<br>.041
<br> I/04VÝKRES S PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU
<br> STAVEBNÍ HRANICE
<br> STAVEBNÍ ČÁRA
<br> OPLOCENÍ
<br> HRANICE PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<...
Veřejně prospěšné stavby
VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ I/03
<br> I/03 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ
<br> PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU <,>
<br> PRO NĚŽ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
<br> PLOCHA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A JEJÍ KÓD:
<br> PRO NĚŽ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
<br> PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU <,>
<br> KORIDOR TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A JEHO KÓD:
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> INFORMATIVNÍ ČÁST
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE ČEBÍN
<br> PLOCHA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A JEJÍ KÓD:
<br> > 160: SILNICE II/385 HRADČANY – ČEBÍN OBCHVAT,VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH STAVEB („DS30“ DLE ZÚR JMK)
<br> > 020: NAPOJENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU
<br> > 116: NAPOJENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU
<br> > KTI*02: VTL PLYNOVOD KRALICE–BEZMĚROV („TEP05“ DLE ZÚR JMK)
<br> > KTI*03: VÍRSKÝ OBLASTNÍ VODOVOD,VĚTEV ČEBÍN–HVOZDEC („TV01“ DLE ZÚR JMK)
<br> > 248,249,250: SILNICE I/43 KUŘIM – LYSICE,VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH STAVEB („DS41“ DLE ZÚR JMK)
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství,zásobování plynem:
<br> Technická infrastruktura – zásobování elektřinou:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS s.r.o.)
<br> Zábor půdního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky: 00676_80
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> 1000 x 840 mm
<br> Projekční tým:
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Ateliér DPK s.r.o.)
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Datum nabytí účinnosti územního plánu:
<br> 0 50 100 250 500 800 m
<br> Správní orgán,který územní plán vydal:
<br> Pořizovatel:
<b...
Hlavní výkres
330320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 260
<br> 250
<br> 33
0
<br> 34
0
<br> 35
0
<br> 360
<br> 360
<br> 350
<br> 340
<br> 33
0
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 330
<br> 340
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 270
<br> 28
0
<br> 29
0
<br> 30
0
<br> 300
<br> 310
<br> 320 330
<br> 340
350 360
<br> 370
<br> 380
<br> 390
<br> 400
<br> 410
<br> 420
<br> 430
<br> 430
<br> 300
<br> 31
0
<br> 320
<br> 33
0
<br> 340
<br> 270
<br> 280
<br> 290
<br> 270
<br> 280
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 290
<br> RK 1466/LBC 1 Velký kopec
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství,zásobování plynem:
<br> Technická infrastruktura – zásobování elektřinou:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS s.r.o.)
<br> Zábor půdního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky: 00676_80
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> 1000 x 840 mm
<br> Projekční tým:
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Ateliér DPK s.r.o.)
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Datum nabytí účinnosti územního plánu:
<br> 0 50 100 250 500 800 m
<br> Správní orgán,který územní plán vydal:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná osoba pořizovatele: Podpis:
<br> 04 / 2021
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Městský úřad Kuřim,Jungmannova XXX/XX,XXX 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka investičního odboru
<br> Zastupitelstvo obce Čebín
<br> ÚZEMNÍ PLÁN ČEBÍN
<br> ČEBÍN
<br> NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXX,Ing.arch.XXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> k.ú.MALHOSTOVICE
<br> k.ú.ČEBÍN
<br> k.ú.MORAVSKÉ KNÍNICE
<br> k.ú.CHUDČICE
<br> k.ú.SENTICE
<br> k.ú.HRADČANY...
Základní členění území
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství,zásobování plynem:
<br> Technická infrastruktura – zásobování elektřinou:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS s.r.o.)
<br> Zábor půdního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky: 00676_80
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> 1000 x 840 mm
<br> Projekční tým:
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Ateliér DPK s.r.o.)
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Datum nabytí účinnosti územního plánu:
<br> 0 50 100 250 500 800 m
<br> Správní orgán,který územní plán vydal:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná osoba pořizovatele: Podpis:
<br> 04 / 2021
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Městský úřad Kuřim,Jungmannova XXX/XX,XXX 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka investičního odboru
<br> Zastupitelstvo obce Čebín
<br> ÚZEMNÍ PLÁN ČEBÍN
<br> ČEBÍN
<br> NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXX,Ing.arch.XXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY
<br> PODKLADY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
<br> PLOCHA STABILIZOVANÁ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHA STABILIZOVANÁ V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHA ZASTAVITELNÁ A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHY ROZVOJOVÉ
<br> PLOCHY STABILIZOVANÉ
<br> PLOCHA PŘESTAVBY A JEJÍ KÓD
<br> HRANICE
<br> PLOCHA ÚZEMNÍ REZERVY A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHA ZMĚN V KRAJINĚ A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHA S PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU A JEJÍ KÓD
<br> PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU
<br> PLOCHA,VE KTERÉ JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE,A JEJÍ KÓD
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – SPRÁV...
Výrok text
ÚZEMNÍ PLÁN ČEBÍN
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br>
DUBEN 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
knesl kynčl architekti s.r.o.ÚZEMNÍ PLÁN ČEBÍN
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN ▌
NÁVRH PRO VP,DUBEN 2021 ▌
▌
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Správní orgán,který územní plán vydal:
Zastupitelstvo obce Čebín
<br> (úřední razítko)
<br> Datum nabytí účinnosti:
<br> Pořizovatel:
<br> Městský úřad Kuřim,Odbor investiční,prostřednictvím kvalifikované
osoby ve smyslu § 24 odst.3,písm.a) stavebního zákona
<br> Oprávněná osoba pořizovatele:
<br> Ing.Vlasta Indrová
<br> Podpis:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o.ÚZEMNÍ PLÁN ČEBÍN
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN ▌
NÁVRH PRO VP,DUBEN 2021 ▌
▌
<br>
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
<br>
<br> OBJEDNATEL: Obec Čebín
Čebín 21
<br> 664 23 Čebín
<br> XXXXX XXXX,starosta obce
<br> POŘIZOVATEL: Městský úřad Kuřim
Odbor investiční
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referent
<br> ZPRACOVATEL: knesl kynčl architekti s.r.o <.>
Šumavská 416/15
<br> 602 00 Brno,IČ: 47912481
<br> garant projektu: doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
číslo autorizace ČKA: XX 672
<br> projekční tým: doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXX XXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> dopravní infrastruktura: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Atelier DPK,s.r.o.)
<br> technická infrastruktura:
- vodní hospodářství: Ing.XXXXXXXXX XXXXX
- zásobování plynem: Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> - zásobování elektřinou: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> ÚSES: RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS,s.r.o.)
<br> krajina,zábor půdního fondu: Ing.arch.XXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o.ÚZEMNÍ PLÁN ČEBÍN
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN ▌
NÁVRH PRO VP,DUBEN 2021 ▌
▌
<br>
<br> OBSAH DOKUMENTACE:
<br>
<br> I.Územní plán Čebín
<br> Textová část územního plánu (výrok)
<br> Grafická část:
<br> I/01 Výkres základního členění území 1 : 5 ...
21 05 11 VV Oznámení o veř proj ÚP Čebín
XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 606 705 879
<br> bartos@radnice.kurim.cz 1
<br>
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR INVESTIČNÍ
<br> Váš dopis zn.:
<br> ze dne:
<br> naše zn.: MK/12678/21/OI
<br> vyřizuje: Ing.Indrová Vlasta
<br> tel.: +420 541422 310
<br> fax.: +420 541 230 633
<br> e-mail: indrova@kurim.cz
<br> datum: 12.5.2021
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu
Čebín (dále jen ÚP Čebín)
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor investiční,(dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle ustanovení §
<br> 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební
<br> zákon“),v platném znění,který vede dle § 52 stavebního zákona a §172 zákona č.500/2004 Sb <.>
<br> (správní řád) řízení o ÚP Čebín,oznamuje jednotlivě Obci Čebín,dotčeným orgánům,krajskému úřadu
<br> a sousedním obcím konání veřejného projednání návrhu ÚP Čebín <.>
<br>
<br> Veřejné projednání se uskuteční prezenčním způsobem
<br> ve středu 16.6.2021 od 16,00 hod ve velkém sále Společenského centra v Kuřimi (dříve
<br> Kulturní dům) <,>
<br> Nám.Osvobození 902/1,Kuřim,I.patro za účasti zástupce zpracovatele Knesl Kynčl
<br> architekti,který provede odborný výklad
<br>
<br> Upozornění: vstup do jednací místnosti bude umožněn při dodržení aktuálně platných
<br> protiepidemických opatření v době konání veřejného projednání (např.předložení negativního testu na
<br> COVID-19,roušky,respirátory apod.) Dle aktuálních hygienických opatření a počtu zúčastněných osob
<br> může být místo projednání rozšířeno na další vnitřní,případně venkovní prostory Společenského
<br> centra <.>
<br>
<br> Dle Metodického sdělení č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 k projednávání plánovací
<br> dokumentace v době pandemie nemoci COVID-19 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj a opatření
<br> k zabránění šíření nákazy vypl...

Načteno

edesky.cz/d/4649630

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Rozpočet   EIA   Stavby   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz