« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim ul. Legionářská Oprava chodníků Zahájení řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chodníky Legionářská ZŘ 001
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor dopravy
<br> Jungmannova 968/75,664 34
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/12813/21/OD
Č.J.: MK/12815/21/OD
<br>
<br>
VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXXXXX
TEL.: XXXXXXXXX
E-MAIL: brothankova@kurim.cz
POČET LISTŮ: 3
DATUM: 12.5.2021
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim,IČ 00281964
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 11.5.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br>
„Kuřim,Legionářská II/386,Kuřim,ulice Legionářská km 0,023-0,863,Chodníky a zpevněné
plochy“
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.2023/7,2023/6,2053,2077/1,2077/2,2077/3,2077/4,2077/5 <,>
2086/1,2087,2108/4,2108/5,1904/2,1941,1973/1,1973/2,1974,2023/1,2023/2,2023/3,2023/5 <,>
1311/4,1311/6,1313/1,1432,1867,1871,1872,1940/1,293/3,320/1,320/4,320/6,320/15,320/16 <,>
1246/5,1246/14,1311/1,1311/3,113/1,216,217/8,217/31,247/1,247/2,247/3,247/4,247/5,264/4 <,>
287/1,287/2,288/1,288/2,288/3,288/4,288/5,288/6,289/1,290/1,293/1 v katastrálním území Kuřim <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> - SO 102 - Místní komunikace a vjezdy
<br> - SO 104 - Parkovací pruhy
<br> - SO 105 - Chodníky
<br> - SO 201 - Opěrné zdi
<br> - SO 801 - Terénní a sadové úpravy;
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a)
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích"),a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a)
zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 112 odst.1
stavebního zákona zahájení stavebního řízení,ve kterém podle § 112 odst.2 stavebního zákona upouští
od ohledání na místě a ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastní...

Načteno

edesky.cz/d/4649627

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz