« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Městského úřadu Kuřim v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva 2020
M6510 KuFim
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
VÝROČNÍ ZPRÁVA
<br> o činnosti Městského úřadu Kuřim v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,v platném znění,za rok 2020
Město Kuřim vydává v souladu s § 18 odst.1 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění zákona č.61/2006 Sb.(dále jen „zákon č.106/1999 Sb.“) <,>
Výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Kuřim v oblasti poskytování informací za rok 2020:
<br> a) počet podaných žádostí o informace:
33
<br> počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (úplné):
1
<br> počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (částečné):
1
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí KÚ JmK: 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů,které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona,a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
0
e) počet stížností podaných podle § 16a zákona č.106/1999 Sb.1
důvody jejich podání:
<br> nesouhlas s vyměřenou úhradou
a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
<br> nadřízený orgán vyměřenou úhradu potvrdil
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
nejsou
<br> V Kuřimi dne 23.02.2021
(otisk razítka)
Ing.XXXXX XXXX,CSc <.>,v.r <.>
tajemník městského úřadu

Načteno

edesky.cz/d/4649610

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz