« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2021, o nočním klidu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

FORMULÁŘ Oznámení pořádání veřejně přístupné akce
Oznámení pořádání veřejně přístupné kulturní akce nebo slavnosti
Oznámení konání kulturní akce nebo slavnosti se týká pouze akcí,které jsou vyjmenované
v obecně závazné vyhlášce města Kuřimi o nočním klidu (v platném znění) <.>
Údaje o pořadateli
<br> Jméno a příjmení / název:
<br>
<br> Datum narození / IČO:
<br>
Adresa trvalého pobytu / sídla:
<br>
Kontaktní údaje na pořadatele,příp.další odpovědné osoby:
<br> Jméno a příjmení kontaktní osoby pořadatele (statutárního zástupce pořadatele):
<br>
E-mail:
<br>
<br>
Telefon:
<br>
<br>
Další osoby zastupující pořadatele (jméno,příjmení,telefon):
<br>
Údaje o akci
<br> Název kulturní akce nebo slavnosti:
<br>
Stručný popis akce:
<br>
Datum konání akce (dny):
<br>
Doba konání akce (hodiny):
<br>
Místo konání akce:
<br>
Předpokládaný počet osob,které se akce zúčastní:
<br>
PROHLÁŠENÍ POŘADATELE
<br> Beru na vědomí,že jsem povinen dle obecně závazné vyhlášky města Kuřimi o veřejném pořádku (v platném znění) zajistit sběrné nádoby pro odložení odpadů účastníků akce a bezprostředně po ukončení akce (nejpozději do 12 hodin od doby,kdy akce skončí) zajistit úklid ulice nebo jiného veřejného prostranství,na kterém se akce konala,pokud došlo při akci k jeho znečištění,včetně zajištění odstranění veškerého při akci vzniklého odpadu do zařízení k tomu určených <.>
Datum a podpis pořadatele (statutárního zástupce pořadatele):
Žádost o zařazení nové akce do vyhlášky o nočním klidu
Žádost o zařazení veřejně přístupné kulturní akce nebo slavnosti
<br> do obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
Údaje o pořadateli
<br> Jméno a příjmení / název:
<br>
<br> Datum narození / IČO:
<br>
Adresa trvalého pobytu / sídla:
<br>
Kontaktní údaje na pořadatele,příp.další odpovědné osoby:
<br> Jméno a příjmení kontaktní osoby pořadatele (statutárního zástupce pořadatele):
<br>
<br>
e-mail:
<br>
<br>
telefon:
<br>
<br>
Údaje o akci
<br> Název kulturní akce nebo slavnosti:
<br>
Popis kulturní akce nebo slavnosti (program,účinkující,pro koho je akce určena,…):
<br>
<br>
Předpokládaný počet osob,které se akce zúčastní:
<br>
Datum konání akce (dny):
<br>
Doba konání akce (hodiny):
<br>
Místo konání akce:
<br>
<br> V __________________________ dne ______________________
<br> ______________________________________________________
podpis pořadatele (statutárního zástupce pořadatele)
Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2021, o nočním klidu
Město Kuřim
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
OBECNĚ ZÁVAZNÁ
<br> VYHLÁŠKA
<br> města Kuřimi
<br> $9999
<br>
<br>
č.1/2021 <,>
o nočním klidu
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi se na svém zasedání dne 26.1.2021 usnesením č.Z/2021/06 usneslo vydat podle ustanovení § 10 písm.a),b) a d) a ustanovení § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a na základě ustanovení § 5 odst.6 zákona č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>
Článek 1
<br> Předmět
<br> Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů,při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon <.>
<br> Článek 2
<br> Doba nočního klidu
<br> Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin nebo doba stanovená touto obecně závaznou vyhláškou <.>
V tomto čase je povinností každého zachovávat klid a omezit hlučné projevy <.>
Článek 3
<br> Stanovení výjimečných případů <,>
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
<br> 1) Doba nočního klidu se vymezuje od 03:00 do 06:00 hodin,a to v následujících případech:
<br> a) v noci z 31.prosince na 1.ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku;
b) v době konání těchto tradičních kulturních akcí a slavností:
1.Disco-Rocko-Erotický ples – v noci ze dne konání této akce na den následující konané jednu noc z pátku na sobotu v měsíci březnu
2.XXXXXXXX XXXX – v noci ze dne konání této akce na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli v měsíci květnu
3.Wild festival Kuřim – v noci ze dne konání této akce na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli v měsíci květnu
4.Babské hody – v noci ze dne konání této akce na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli v měsíci červenci
5.Festival Pandaland – v noci ze dne konání této akce na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli v měsíci září
<br> 6.Kuřimské krojované hody – v noci ze dne konání této akce na den následující konané jednu noc ...

Načteno

edesky.cz/d/4649607

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz