« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Obecně závazná vyhláška č.4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020 4 O místním poplatku za provoz systému shromažďování komunálního odpadu
Město Kuřim
Zastupitelstvo města Kuřimi
<br>
<br>
OBECNĚ ZÁVAZNÁ
<br>
VYHLÁŠKA
<br>
č.4/2020
<br>
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění <,>
<br> využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br>
Zastupitelstvo města Kuřimi se na svém zasedání dne 15.9.2020 usnesením
č.1098/2020 usneslo vydat podle ustanovení § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních
poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a § 84
odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „ tato vyhláška“):
<br>
<br>
Článek 1
Úvodní ustanovení
<br>
(1) Město Kuřim touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování <,>
<br> sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„poplatek“) <.>
<br>
(2) Správcem poplatku je městský úřad Kuřim (dále jen „správce poplatku“).1
<br>
<br>
Článek 2
Poplatník
<br>
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů platí2:
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci <,>
<br>
1 § 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
2 § 10b odst.1 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt
<br> nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba,a to ve výši
<br> odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
<br> k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob <,>
<br> jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby
<br> žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.Osoby <,>
<br> které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku oznámit jméno <,>
<br> popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek platí.3
...

Načteno

edesky.cz/d/4649602

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz